אגף הרכזים - 2002
תוכנית העבודה של האגף לשנת 2002 תכלול, בין היתר, את הנושאים הבאים:

חיזוק הקשר בין הקיבוץ לתנועה ובין התנועה לקיבוץ; הגברת המעורבות
בתהליכי שינוי בקיבוצים, בעיקר בקיבוצים משבריים; רכישת כלים ומיומנויות
מקצועיות לאבחון ולהתערבות בקיבוצים.

במהלך 2001, שנת הפעילות הראשונה של האגף המאוחד, עסקו פעילי האגף ב-:
ביקורים קבועים בקיבוצים, על בסיס הפריסה האזורית וקביעת "מפת פריסה"
חדשה, לאור לקחי העבודה; בניית תוכנית עבודה משולבת לאגף; חיזוק הפורומים
האזוריים בתחומים השונים ויצירת קבוצות "עמיתים" על בסיס אזורי; קביעת
מתכונת רצויה ויעילה לביקורי "ציוותי היגוי"/מזכירות בקיבוצים; בניית
כלים לפיקוח, בקרה ותמיכה על עבודת הרכזים בשטח (לרבות השימוש באינטרא-נט
פנים ארגוני).

"ציוותי ההיגוי" יחלו, החל ממרץ 2002, בביקורים משותפים ומאוחדים בכלל
קיבוצי התנועה. בתוכנית, להגיע בשנה זו לביקורים בכ180- קיבוצים.

חזרה לתפריט "תכנית עבודה שנתית"
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים