אגף המזכירות 2002
איסוף ועריכה רן כוחן - היחידה לתכנון אסתרטגי
חזרה לתפריט "תכנית עבודה שנתית"
היחידה לביקורת - בתוכנית העבודה לשנה הקרובה כלולים הסעיפים הבאים:
דו"ח ביקורת על אגף הכלכלה ומחלקותיו; דו"ח מסכם על איחוד התנועות; דו"ח
שנתי על עבודת מועצת התנועה; דו"ח ביקורת על איגוד התעשייה; דו"ח מסכם
באגף חברה; דו"ח מעקב במח' כ"א זמני; דו"ח ביקורת יחידת משאבים ועבודה;
דו"ח ביקורת במח' תרבות; מחשוב ותקשורת; דו"ח על מדור הבריאות.

מלבד האמור לעיל, ובנוסף לביקורות בתנועות האם, תקיים יחידת הביקורת מעקב
שוטף אחרי: החלטות המזכירות; גיוס פעילים וכן ביקורת שוטפת בניהול המשותף
של הוצאת הספרים.

היחידה לקידום מעמד האישה
קידום נשים הוא מעניינה של החברה כולה – גברים ונשים כאחת.
מטרתה המוצהרת של היחידה: להציב את הנושא על סדר יומה של התנועה הקיבוצית ולהוות
גורם משפיע בבניית חברה, שמאפשרת שוויון הזדמנויות לכל חבריה. היחידה לקידום מעמד
האישה פועלת במספר מישורים: ברמת התנועה; ברמת השטח – מועצות אזוריות
וקיבוצים; ברמת הפרט: חברות קיבוץ.

בשנת 2002, תמשיך היחידה לפעול בכל אותם הנושאים אותם החלה לקדם בשנת העבודה
היוצאת. פעילות זו תעשה במסגרות של פרוייקטים: כנסים וימי עיון; הקמת מערך שטח של
יועצות לקידום מעמד האישה; השתלבות בפעילות אגפי התנועה; חיזוק קשרים עם גורמים
חוץ-קיבוציים, שעיסוקם בנושא וערכיהם דומים לאלה של התנועה הקיבוצית.

המחלקה המשפטית
המח' המשפטית של התנועה הקיבוצית מרכזת את הנושאים המשפטיים בהם עוסקת התנועה.
תוכנית העבודה של המח' נגזרת מתוכנית העבודה של התנועה, של פניות קיבוצים ושל
יוזמות המחוקק.

להלן ריכוז הנושאים המרכזיים בהם תעסוק המח' המשפטית במהלך שנת 2002: שינויים
בתקנון הקיבוץ והשלכות הנגזרים מתהליכי השינוי (שאלת הסיווג); "הסדר הקיבוצים";
זכויות הקיבוצים בקרקע והחלטות מנהל מקרקעי ישראל (ממ"י); ייצוג התנועה הקיבוצית
בגופים ממשלתיים והתיישבותיים; טיפול ביוזמות חקיקה; סיוע למוסד הבוררות התנועתי,
ובמחלוקות בין חבר לקיבוצו.

המטה ל"שיוך הבית"
בשנת 2002 יתמקד המטה בנושאים הבאים:

· קידום החלטת מועצת התנועה הקיבוצית בדבר אפשור המהלך ל"שיוך הבית לחבר".
· קידום והתאמה של החלטת ממ"י 751.
· הרחבת הגדרת הסיווג ואישור סעיפי התקנון הקיבוצי (באופן שיאפשר מהלך השיוך
באמצעות "רשם האגודות" ושר העבודה והרווחה.
· השלמת "האוגדן" בפרקים נוספים.
· כניסת המטה לעבודה בקיבוצים – באמצעות "פרויקטורים".
· מתן תשובות לקיבוצים המחפשים אחר "מודלים" אחרים לבעלות החבר על ביתו.

המעגל השיתופי
המעגל השיתופי ימשיך לעסוק בחינוך ומתן כלים ותשובות לקיבוצים השיתופיים, תוך שימת
דגש על חיזוק הרעיון השיתופי. "המעגל" פועל בשיתוף מלא עם "הזרם השיתופי", המהווה
את הגרעין המרכזי של המעגל השיתופי.

אתר הזרם השיתופי
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים