אגף הכלכלה ומשק - 2002
שנת 2002 צפויה להיות שנה קשה בכלכלה הישראלית. אפשר
שהתמונה בתנועה הקיבוצית תהיה אף קשה יותר בשל המצב
בחקלאות, קיצוץ במכסות המים, נפילה דרסטית בענף
התיירות וירידה ברווחיות התעשייה ובהעברות למשקים.
תוכנית העבודה של האגף לשנת 2002, נגזרת לכן מהמצב
הקיים וההערכה הצפויה לשנה הקרובה:

חזרה לתפריט "תכנית עבודה שנתית"
· המשך ליווי הקיבוצים בנושאים שוטפים, שיבטיחו את יכולת ההתפרנסות והקיום
הכלכלי של הקיבוצים בתחומי החקלאות, התעשייה והתיירות.

· גמר "הסדר הקיבוצים", בהתייחס ל18- הקיבוצים שעדיין לא כלולים ב"הסדר".
עבודה מול המערכת הבנקאית.

· הסדרת חוב הקיבוצים לסוכנות היהודית ופתרון לסוגיית "החוזה משולש".

· עידוד הקיבוצים לפתח מערכות מעקב ובקרה משוכללים, לשם התאמת ההוצאות
להכנסות; הסדרת הקשרים בין משק וקהילה; סיוע לקיבוצים בתהליכי שינוי וכיו"ב.

· המשך המעורבות בטיפול התנועתי בנושאי קרקע ומים (לרבות פיצויי מים לשנים
קודמות), בעיקר סביב הצעות "הרפורמה" בתחומים אלה.

· ליווי תנועתי סביב החלת "חוק החלב" והקמת רפתות משותפות בקיבוצים.
ייצוג התנועה הקיבוצית מול מערכות חוץ לסוגיהן.

התארגנות לקראת "היום שלאחרי"
לאחר גמר הסדר הקיבוצים הנוכחי.
התנגדות לכל אפשרות של פירוק הקיבוץ תוך הסכמת
המערכת הבנקאית על הכללת החוב האקטוארי של
הקיבוץ לחבריו, כמרכיב מרכזי בחישוב "כושר
ההסדר", אחריות החבר לפרנסתו ולפרנסת הקהילה, ומעבר
לכלכלת עבודה וכן הבטחת עתיד החברים והמשכיות
הקיבוץ, ע"י הסדרי ביטחון אישי, פנסיה ושיוך
נכסים לחבר.

שיכון
א. התאמת תוכניות ממשלתיות בתחום השיכון לתנועה
הקיבוצית.
ב. שמירת קשר עם אנשי המנהל לבנייה כפרית.
ג. זכאויות שיכון בהתיישבות.
הצעירה. מעבר מבנייה תקציבית לבניה בזכאויות.
ד. המשך המו"מ עם החשב הכללי, בנושאי הביטחונות
והשעבודים.
ה. סיוע לקיבוצים ופתרון בעיות בנושאי שיכון
ובנייה.

ככלל, עקב מרכזיותו של האגף לכלכלה בתנועה הקיבוצית
עליו לשמש כצומת מרכזית לגיבוש עמדות מוסכמות, בשורה של נושאים
בעלי משמעות כלכלית קריטית לעתיד הקיבוצים. על האגף לשמור על
תקשורת קבועה עם הנהגות האזורים והקיבוצים, לגבש הסכמות ולאפשר
את ניצול היתרונות לגודל. בהקשר לכך, אגף הכלכלה והמשק יעסוק
בשנה הקרובה, בנוסף לאמור לעיל, ב-:

· השלמת בניית האגף.

· שכלול הכלים המשותפים.

· מיסוד הקשר עם מוסדות משלימים (איגוד התעשייה; התאחדות
חקלאי ישראל; שולחן הארגונים האזוריים; המועצות האזוריות
וכיו"ב)

אתר משק וחלקאות
אתר שיכון ובינוי
אתר קרקע
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים