סיכום מועצת הקבה"א - 16.1.2000
סיכום מועצת הקבה"א - 16.1.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י16.1.2000סיכום מועצת הקבה"א -. מינויים1

עינת נעמן (מזרע) מחלקת צעירים - חברה במזכירות הקבה"א - קריאה ראשונה.. דיווחים כלכליים2

אברי דביר - רכז התחום הכלכלי מסר שורת דיווחים בנושאים הבאים:ברית פקוח

בעקבות החלטת רשם האגודות השיתופיות לדחות מינוי קבלן

מפעיל, נוצר ואקום מסוכן, התנועות וארגוני הקניות בשיתוף עם המפרק פועלים

במהירות למציאת פתרון שיאפשר המשך ייצוג האינטרסים המשותפים של

התנועה הקיבוצית.בקיבוציםההיטקהתארגנות לכניסה לתחום

התנועות, איגוד התעשיה הקיבוצית וחברת מארגים מובילים פרויקט משותף

במטרה להכנסת הנושא לקיבוצים. דיון כללי על התחום יערך באחת מישיבות

המועצה הקרובות.הסדר הקיבוצים

פרופ' דני צידון מחליף בימים אלה את ד"ר אריאל הלפרין - כראש מטה הסדר

הקיבוצים.קרן הסנה

נמסרו פרטים על הסכם המתגבש בנושא קרן הסנה וחובותיה לקיבוצים.2000. תקציב הקבה"א לשנת 3

נירה בראונשטיין - יו"ר ועדת תקציב רחבה ומוטל בוגומולסקי, גזבר הקבה"א

הציגו בפני המועצה את תקציב הקבה"א בקריאה שניה.

ש"ח400 ש"ח לחבר/ה ו- 800 ש"ח מס חבר - 21.340.000עיקריו - סך התקציב
.70לחבר/ה מעל גיל

קרוב למחצית התקציב מוקדשת לפעילות ציבורית: השוה"צ בארץ, בחו"ל,
חברים ובסיומו14גבעת חביבה, צוותא, מורשת וכו'. בדיון שהתפתח השתתפו
אושר התקציב.. דיון פוליטי - הסדר אפשרי עם סוריה ולבנון4

חמי סל - רכז המחלקה הרעיונית פוליטית ואבו וילן מזכיר הקבה"א היוצא הציגו
את תוכנית הפעולה למאבק הציבורי על השגת שלום בצפון.

בסיכומו של הדיון התקבלה ההחלטה הבאה:הקבה"א תומך ומחזק את ממשלת ישראל וראשה במאמצים להשגת שלום עםא.
סוריה,הפלשתינאים ולבנון והוצאת חיילי צה"ל מלבנון.הקבה"א יוביל את המאבק הציבורי בנושא השלום, אין בכוונתנו להשאיר אתב.
המאבק ברחוב למתנגדי תהליך השלום לבדם.הקבה"א קורא לכל המפלגות והגופים הדוגלים בשלום ובמיוחד לתקםג.
להתייצב עמנו במאבק

זה.רשם: אבו וילן


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים