פרוטוקול מועצת התנועה מס' 3 מ-1.11.2012
 

פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית (3/2012)

ט"ז בחשון תשע"ג 1.11.2012

 

יו"ר: מנו אלון

מספר משתתפים: 90

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול המועצה מיום 9.8.12.

ב.      אישור הסדר פשרה עם הטוענים לחברות בתנובה (בהקשר זה הפורום מקיף את אלה שהנם קיבוצים או תאגידים קיבוציים [לרבות כל זכאי אחר שאינו מושב או תאגיד מושבי]).

ג.       הצעות הועדה לניהול בחירת המזכיר הבא של התנועה בנושא - שינויים בתקנון הבחירות.

ד.      סיכום בינים של פעילות התנועה בהתייחס למטרות תכנית העבודה 2012.

 

החלטות

  

א.        פרוטוקול המועצה מיום 9.8.12 - אושר ללא הערות.

ב.        המועצה רשמה לפניה את הודעות מזכיר התנועה כמפורט להלן:

(1)          התנועה נמצאת בעימות עם מנהל מקרקעי ישראל על רקע הקפאת הבניה ומה שנראה כתביעת המינהל לבצע שיוך דירות קניני על כל ההשלכות הכספיות הנובעות מכך וזאת בניגוד לעמדת התנועה שנקודת המוצא שלה היא התפיסה לפיה הקרקע היא של האגודה שיתופית וכל הסדר שיום חייב להביא זאת בחשבון כהנחת יסוד.

(2)          לאחר מו"מ ממושך הגענו להסדר לפיו חבר/ת קיבוץ - נקלט/ת או ותיק/ה יוכל לקבל הלוואה בתנאי משכנתא לצורך בניה או שיפוץ בית מגוריו וזאת על בסיס ערבות אישית פרטנית של קמ"ע (קרן מתן ערבויות של התנועה הקיבוצית). אודי פלד ורזי יהל מאגף הכלכלה מכינים את המתווה למימוש הסדר זה, שהושג במידה רבה תודות למעורבותו הפעילה של חיים (ג'ומס) אורון, שראוי לכל ההערכה על המאמצים שהשקיע כדי להגיע לכך.

(3)          התנועה חותרת ליצירת מתווה מוסכם עם חברת החשמל בכל הקשור לאספקת חשמל לקיבוצים וטיפול במערכות החשמל הפנים קיבוציות כמקובל לגבי כל אזרחי המדינה. הנושא יובהר לפרטיו כנס שאנו עורכים יחד עם חברת החשמל ב-20.11.12. נשלחו הזמנות לקיבוצים ואנו מקווים כי תהיה השתתפות ראויה.

 

ג.         ההצעה לפיה גם כאשר יעמיד עצמו לבחירה לתפקיד מזכיר התנועה הבא רק מועמד אחד ההצבעה תהיה בקלפיות בקיבוצים - התקבלה ברוב של 42 מול 32 אשר תמכו בהצעה, כי במקרה כזה ההצבעה תהיה במועצת התנועה בלבד.
נוהל הבחירות כולו, כפי שנשלח לצירים לפני המועצה והוצג במועצה על ידי יו"ר הועדה לניהול הבחירות
- רבקה וילנד - אושר ברוב גדול ובהתנגדות של 2.

ג.         כהשלמה לדו"ח התקציבי, שנמסר במועצה הקודמת הובא לידיעת חברי המועצה, באמצעות מצגת והסבר נלווה, סיכום בינים של פעילות אגפי התנועה ומחלקותיה בשנת 2012.

ד.        בעניין תנובה - ברית פיקוח הוציאה פרוטוקול בנפרד לסיכום אספת בעלי תנובה שאינם מושבניקים.

 

מנו אלון - יו"ר

זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית  

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 2 מ-9.8.2012
מצגת סיכום בינים של פעילות התנועה על אגפיה בהתייחס למטרות תכנית העבודה של התנועה
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים