פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 2 מ-9.8.2012
 

פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית (2/2012)

כ"א באב תשע"ב 9.8.2012

 

יו"ר - נורית ברקאי

מספר משתתפים - 95

 

על סדר היום

 

א.   אישור פרוטוקול המועצה (1/2012) מיום 28.6.12.

ב.   אישור רשימת חברי הועדה לניהול התהליך של בחירת מזכיר התנועה הבא

ג.    אישור הצעת ההחלטה בנושא התרבות הקיבוצית, כפי שנדונה במועצה הקודמת, נוסחה על בסיס ההצעות שעלו בחוגי הדיון ומומלצת על ידי מזכירות התנועה לאחר דיון שקיימה בנושא ביום א' 22.7.12

ד.   דו"ח ביצוע חצי שנתי - של תקציב התנועה ל-2012.

 

החלטות:

 

א.    פרוטוקול מועצת התנועה (1/2012 ) מיום 26.8.12 אושר ללא מתנגדים.

ב.    צורפה לסדר היום ואושרה ללא מתנגדים הוספת 5 נציגים של התנועה הקיבוצית כחברים באסיפת ניר שיתופית.
שמות החברים שאושרו:
אפרים שפירא (מעברות), אבו וילן (נגבה), עו"ד יעקב אברהמי (ניר אליהו), שלומית צימרינג (מגל), והלית בן צבי (גבעת חיים מאוחד).

ג.     אושרה בתמיכה רחבה ובהתנגדות של 2 רשימת חברי הועדה לניהול תהליך בחירת מזכיר התנועה הבא.
הרשימה שאושרה מפורטת להלן:
רבקה וילנד
יושבת ראש הוועדה רבקה וילנד (כיום יו"ר קיבוץ גזית),
מירב ניב
( עורכת דין, ויו"ר קיבוץ גשר)
יריב יערי
(מזכיר קיבוץ מעברות)
נרקיס רגב
(מזכירת קיבוץ עברון)
יורי קנדל
(מנהל קהילה מלהבות הבשן)
תום דרומי
(מסיים לימודי משפטים מקיבוץ פלך)
ורד טל
(מנהלת קהילה בקיבוץ דביר)
קובי לם
(ממעין ברוך - היה מנהל הקהילה במעין ברוך ובישובים אחרים, וריכז את אזור הגליל העליון מטעם התנועה הקיבוצית)
נורית ברקאי
(יו"ר קיבוץ ראש הנקרה ומרכזת צמ"ד במוא"ז מטה אשר)
אל אלה מתווספים (לא כחברי ועדה)
- מנכ"ל התנועה מרקי לוי כמתאם, ועו"ד אמיר גנז מן המחלקה המשפטית של התנועה - כיועץ משפטי.

 

            המועצה רשמה לפניה בהקשר זה את ההבהרות הבאות:

 

(1)        הועדה מנהלת את תהליך הבחירות. היא אינה בוחרת את המזכיר הבא, ואין לה כל מעמד כממליצה או ממיינת מועמדים.

(2)          הועדה תפעל בהתאם לתקנון הבחירות הקיים. אם יעלה או יתברר הצורך לערוך שינוי כלשהו בתקנון הקיים, הדבר יובא לאישור המועצה לא יאוחר מ ה-4.10.12.

(3)          כל הרוצה להציע עצמו כמועמד חייב לקבל את תמיכת קיבוצו ולגייס חתימות של 250 חברים התומכים במועמדותו.

(4)          המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 5.11.12.

(5)          פרסום ברבים של שמות המועמדים שעמדו בדרישות התקנון כמפורט לעיל בסעיף (ג) יתבצע עד ה-6.12.12.

(6)          פרסום נהלי הבחירות בקיבוצים יתבצע עד ה-15.1.13.

(7)          הבחירות עצמן תתקיימנה ב-5.2.13.

(8)          אם יהיה צורך בסיבוב שני הוא יתבצע לא יאוחר מה-19.2.13.

(9)          אישור תוצאות הבחירות במועצת התנועה יבוצע לא יאוחר מ-5.3.13.

 

ד.    אושרו בתמיכה רחבה וללא מתנגדים ההצעות בנושא התרבות הקיבוצית, שנדונו בהרחבה במועצה הקודמת ונוסחו לקראת מועצה זו כמפורט להלן:

 

הצעת החלטה 1

מבוא

בהמשך להחלטות ועידת התנועה שהגדירו את הקשר בין הפעילות התרבותית לבין חיי הקהילה הקיבוצית, ובהתייחס לכלל ההצעות שעלו בדיונים לקראת המועצה ובחוגים מוצע בזאת לקבוע, כעקרון מנחה, כי "קהילה בונה תרבות - תרבות בונה קהילה".

הואיל וכך, מועצת התנועה רואה חשיבות בעיצובו ופיתוחו של הקיבוץ כקהילה יהודית חופשית רב דורית ובת קיימא, בעלת מאפייני זהות תרבותיים ייחודיים, שמקורם במורשת ישראל, ביצירה העברית - ישראלית, במסורת הציונית החלוצית ובערכים אנושיים כלליים שביסודם שוויון ערך האדם וזכותו לכבוד ולחירות.

הקיבוץ כחברה יהודית המבוססת על רציפות וחידוש, יחתור לעצב עצמו כמקור השראה לחברה הישראלית, בהתמודדותה על לכידותה וזהותה.

 

הצעה החלטה 2

חיי התרבות בקיבוץ מבוססים על מפגשים חברתיים וקהילתיים בהם יבוא לידי ביטוי ציון שבתות, חגים ומועדים שמקורם בלוח העברי וכאלה שנבחרו מתוך הלוח הכללי. כך גם קיום טקסי חיים ואירועים המשמרים ומחדשים את המסורת הקיבוצית המקומית ואת היצירה העצמית.

יש להדגיש את החיבור לנוף, לסביבה, לעונות השנה, לתולדות הקיבוץ, לחקלאות ולתכנים נוספים, שעיצבו במהלך השנים את דמותה ואורחות חייה של הקהילה הקיבוצית על רבדיה השונים והוו גם בסיס לפיתוחה של מערכת תרבות אזורית משותפת ומשתפת.

 

הצעת החלטה 3

לקידום כל האמור לעיל, יש צורך לדעת המועצה, לקיים פעילות מתמשכת ברמת התנועה וברמת הקיבוץ המשתלב באזור.

(*) התנועה - רואה חשיבות בקיום מטה תרבות פעיל. הגברת פעולתו, חיונית בהתמודדות הקיבוץ על עתידו.

מטה התרבות יסייע לקיבוצים באמצעות כינוסים ומפגשים של פעילי תרבות, שיוקדשו לבירור שאלות תרבותיות ורעיוניות וללמידה של תכנים ואמצעים, שיסייעו למימושה המיטבי של תכנית תרבותית מפורטת וישימה - וזאת כדי לחזק את זהותו הקהילתית של הקיבוץ ולפתח על בסיס זהות זו גם פעילות אזורית, אשר יהיה בה כדי להקרין גם על כלל החברה בישראל.

התנועה תמשיך לתקצב את מטה התרבות כך שיוכל לעמוד במשימות שהתנועה מטילה עליו.

על מטה התרבות להרחיב את קשריו עם קיבוצים עירוניים, קיבוצי מחנכים, וגופי חינוך ותרבות.

התנועה תקים צוות, שיעסוק בחשיבה מתמדת אודות אופי התרבות הקיבוצית ועל תפקידו של הקיבוץ בעיצוב דמותה התרבותית והרעיונית של החברה הישראלית.

בה בעת - תמשיך התנועה לטפח את גופי התרבות והאמנות הכלל תנועתיים למיניהם ולתמוך בפעילותם, המגיעה גם לאזורים המרוחקים, בהם ממוקמים רוב הקיבוצים וזאת תוך יצירת זיקה בין חברי הקיבוצים לבין גופים אלה.

התנועה וקיבוציה יטפחו יוצרים ואמנים מקומיים תוך יצירת שיח משותף ביניהם.

 

(*) הקיבוץ - יחתור לבניה ולמימוש פעילות תרבותית סדירה ענפה ומגוונת, שתקיף ככל שניתן את כלל הציבור, תביא לכלל ביטוי את עמדותיו השונות ותהווה שדה פעולה לכוחות יצירה פנימיים. המועצה קוראת לארגונים הכלכליים האזוריים לשתף פעולה באיגום משאבים למען פעילות תרבותית מגוונת בקיבוצים ובאזורים.

 

להשגת מטרות אלה הקיבוץ יקיים את המפורט להלן:

 

1.      שיח פנימי משתף ומתמשך בשאלות תרבותיות, רעיוניות וארגוניות, שיביא ליצירת תכנית משותפת ומוסכמת ונכונות להקצאת האמצעים הנדרשים למימושה.

2.      מערך ארגוני מתאים שבראשו - אם כחבר בהנהלת הקהילה או במזכירות החברתית - רכז תרבות ממונה או נבחר, במשרה מוגדרת מבחינת ההיקף והתקציב, על פי תכנית עבודה מקובלת וידועה מראש - וכן ועדת תרבות ונאמני תרבות בצדה.

3.      למידה מובנית לפעילים נאמני התרבות במוסדות תנועתיים מתאימים, לצורך העמקת הידע ולפיתוח היכולות הנדרשות לקידומה של תרבות קהילתית קיבוצית איתנה.

4.      גופי פעילות, כלים, מתקנים ומקומות מפגש לקבוצות וגם לכלל הציבור לצורך קיומה של פעילות תרבותית סדירה בתנאים ראויים.

5.      טיפוח אמנים ויוצרים מקומיים בקיבוץ כולל הקצאת משאבים מתאימים.

6.      עידוד והכוונה של ילדים לחוגי אמנות ולעשייה תרבותית.

ה.             המועצה רשמה לפניה את הסיכום של תקציב התנועה למחצית הראשונה של 2012 שהוצג בצירוף נתוני תקציב 2011 והודגשו בו הנקודות הבאות:

1.        2011 הסתיימה בחריגה של 1,484 אלף ₪ שמהם 831 אלף במחלקות התנועה (6%) ו-632 אלף עקב עיכוב שיפוצים בבית התנועה ועלויות של תכנית תל"מ (תעסוקה, לימודים ומגורים) לבוגרי צבא (בנות ובנים) מקרב משפחות עולים מאתיופיה (4%).

2.        קיבוצי ההטלות שילמו את מלוא מסי התנועה לשנת 2011 וזאת ע"פ ההסכם עמם שנחתם ב-8.12.11.

3.        לפי התכנית גביית המסים מקיבוצי התנועה הייתה אמורה להגיע לסכום של 15 מיליון ו-800 אלף ₪ הביצוע הסתכם בסכום של 17 מיליון ו-527 אלף ₪.

4.        חוב "הקיבוץ הארצי" בגין הסדר תשלום המסים על פי ההסכם הגיע בסוף 2011 לסכום של 694 אלף ₪.

5.        גביית המסים בששת החודשים הראשונים של 2012 הסתכמה ב-47% מהתכנית השנתית.

6.        מחלקות התנועה ניצלו 49% מהתכנית השנתית.

7.        המקורות היו גבוהים מהשימושים ב-548 אלף ₪ וזאת בזכות העברה מוקדמת של 1,750 אלף ₪ מניר שיתופי (ע"ח המחצית השניה של 2012).

8.        קיבוצי ההטלות שילמו את מלוא מסיהם כסדרם גם ב-2012.

9.        חוב הקיבוץ הארצי בגין חלקו בהסדר קיבוצי ההטלות הגיע במחצית שנת 2012 לסכום של 800 אלף ₪.

10.    החוב המצטבר של הקיבוץ הארצי, נכון ליוני 2012 הינו מיליון ו-494 אלף ₪.

 

 

 

נורית ברקאי - יו"ר

זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית  

 

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 1 מ-28.6.2012
מצגת הצעות החלטה לאישור מועצת התנועה
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים