פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 1 מ-28.6.2012
 

 

פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית (1/2012)

בית ברנד - אפעל

ח' בתמוז תשע"ב, 28.6.2012

 

יו"ר - מנו אלון.

מספר משתתפים - 140

 

על סדר היום:

א.   אישור פרוטוקול המועצה (6/2011) מיום 15.12.11.

ב.   הודעת המזכיר בנושא המלצות הצוות שעסק בהסדרים הכספיים אריק רייכמן/ תנובה.

ג.    התרבות הקיבוצית עפ"י ההצעות המצורפות.

 

החלטות:

 

א.    פרוטוקול מועצת התנועה מיום 15.12.11 אושר ללא הערות.


ב.    המועצה רשמה לפניה את הודעת מזכיר התנועה הקיבוצית ובה הובעה תמיכה במחאה החברתית וקריאה למשטרת ישראל לגלות איפוק, לתת למחאות להתנהל בצורה דמוקרטית, ציבורית וטובה - דבר שיחזק את החברה הישראלית. כמו כן קריאה לחברים לקחת חלק במחאה.


ג.     המועצה רשמה לפניה את הודעת המזכיר על הסיכום שהגיעה אליו הועדה בה נטלו חלק ניר מאיר - יו"ר הועדה, רבקה וילנד וגיורא מסד ועליה הוטל להביא לישיבת המזכירות הצעה המתייחסת לדמי פרישה של בעלי תפקידים במפעלים ובמוסדות שיש להם קשר עם התנועה הקיבוצית, וזאת בעקבות הדיון שהתקיים במועצה בהקשר לדמי הפרישה הגבוהים, שקבל אריק רייכמן עם סיימו את תפקידו ב"תנובה".
וזה נוסח ההודעה, אשר, אושרה במזכירות התנועה והייתה אמורה להימסר כאן ע"י ניר מאיר שישב בראש הצוות, אך בשל סיבות אישיות נבצר ממנו להגיע לישיבה זו:

(1)         הגדרת המשימה: הצוות התבקש לדון ולהמליץ למזכירות התנועה כיצד יש לנהוג כאשר ממלא תפקיד מטעמה זוכה לתגמול חד-פעמי גדול באופן משמעותי, מעבר לשכרו הקבוע.

(2)         הגדרנו כארגונים רלוונטיים לצורך עבודתנו, את כל הארגונים הפועלים במרחב הכלל קיבוצי, גם אם אינם פועלים ישירות בבעלותה של התנועה הקיבוצית.
הארגונים הרלוונטיים לעניין זה הם
: ניר שיתופי, משקי הקיבוצים, תואם, דליה, המשביר, ברית פיקוח, ביטוח חקלאי, איגוד התעשייה הקיבוצית, הסמינרים, מנהלי גופי אומנות ו/או תאגידים נוספים הנכללים בהגדרה זו.
הדברים מכוונים למקרים
בהם נבחר ממלא התפקיד מכיוון שהוא חבר קיבוץ.

(3)         הרקע לצורך בעבודת הצוות הוא הדיסונאנס ההולך וגדל בין תרבות תגמול מנהלים בחברה הישראלית, לבין הנורמות השוררות בתנועה הקיבוצית. על רקע מקרים צורמים בעבר, נוצר הצורך להגדיר רמת ציפיות הדדית בין מזכירות התנועה לבין המכהנים בתפקידים השונים, מטעמה.
המלצותינו אינן עוסקות בגובה השכר
לכל ממלא תפקיד. תחום זה יישאר בידי דירקטוריון התאגיד הספציפי, אלא במקרים בהם משלם התאגיד סכומים חד פעמיים גדולים במיוחד כגון בונוס על הצלחה אישית או תאגידית, דמי פרישה גדולים וכיו"ב.
המלצת הצוות היא,
כי כל סכום, המשולם עד לגובה של שש משכורות חודשיות, יהיה עניינם של החבר וקיבוצו. ואולם, במקרים בהם יעלה הסכום על הגובה הזה, תועבר יתרתו לקופת התנועה הקיבוצית.

(4)         אנו ממליצים כי רמת הציפיות הזאת תוצג לכל ממלאי התפקידים מטעם התנועה ותוגדר, אם תתקבלנה ההמלצות בפני כל מועמד לתפקיד מבעוד יום.

(5)         ברור לנו כי אין יכולת מעקב ואכיפה מוחלטת על רוח הדברים הזאת.

(6)         לפיכך ה"שוט" שיקדם את ההתנהלות ע"פ רוח הדברים המוצגת כאן יהיה ביקורת ציבורית ולא צעדים משפטיים.


הודעה זו כלשונה תפורסם על ידנו גם בעיתונות הקיבוצית, תובא לידיעת כל הארגונים הרלבנטיים שצוינו לעיל ונפעל ככל יכולתנו לכך שהמלצות אלה תיושמנה ככתבן וכרוחן.


ד.      הצעות ההחלטה בנושא התרבות הקיבוצית, כפי שנוסחו על ידי צוות ההגוי ונבחנו גם במזכירות התנועה רוכזו במצגת והוקרנו בפני מליאת המועצה בלוויית ההערות, התוספות וההסתייגויות, שעלו בדיוני ששת החוגים.
המועצה קבלה ברוב גדול
ובהתנגדות של 3 את הצעת מזכיר התנועה לפיה - לאחר שהושמעו וגם הוצגו הדברים שנדונו בחוגים השונים, ימסרו הדברים ככתבם וכלשונם לצוות ניסוח שיורכב מחברים וממנחים שהשתתפו בדיוני החוגים והנוסח שיגובש על בסיס מה שעלה בחוגים והוצג למליאה במצגת יישלח לקיבוצים לעיון ולדיון ויובא לאישור במועצת התנועה הבאה שתתקיים באפעל ביום ה' כ"א באב 9.8.12

 

 

מנו אלון - יו"ר

זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 6 מ-15.12.2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים