החלטת מועצת התנועה מ-11/10/11 בנושא הפנסיה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

החלטת מועצת התנועה בנושא הפנסיה

11.10.11

 

מבוא

 

ביום 10.7.2011 החליטה מזכירות התנועה הקיבוצית להביא בפני מועצת התנועה הקיבוצית הצעת החלטה לעניין הפנסיה בקיבוצים. הצעת החלטה זו הוצגה בכנסים אזוריים בהם השתתפו נציגים ממרבית קיבוצי התנועה, וזכתה להתייחסות נרחבת מצד קיבוצים וחברי קיבוצים.

 

הצעת ההחלטה הותנתה בחלקה בקבלת חוות דעת של ברית פיקוח אשר הוזמנה ע"י רשם האגודות השיתופיות.

 

ביום 21.8.2011 הוצגה בפני המזכירות חוות הדעת של ברית פיקוח, ממנה עולה כי כשליש מקיבוצי התנועה לא יוכלו לעמוד מבחינה כלכלית בהעלאת שיעור פנסיית הבסיס ל-40% מהשכר הממוצע במשק לפי חוק ביטוח לאומי.

 

בנסיבות אלו, בכוונת התנועה ללוות את הקיבוצים ואת הגורמים הרלוונטיים, על מנת לראות כיצד ניתן לעמוד בהקדם האפשרי בתשלומי פנסיה גבוהים יותר לחבריהם ורק לאחר מכן לפעול להגדלת הפנסיה בתקנות הערבות ההדדית. תוצאות הטיפול בנושא זה יובאו לדווח ולדיון במזכירות התנועה אחת לשנה לפחות.

 

כמו כן מחליטה המזכירות לעדכן את החלטתה (והצעתה למועצת התנועה) באופן הבא:

 

כללי:

 

התנועה הקיבוצית רואה בקיום הערבות ההדדית והבטחת פנסיה הוגנת לחבריה מחויבות מוסרית ואבן יסוד להיותנו חברה סולידארית.

 

1.      הפעולה בתחום הפנסיה תתבצע במקביל בשני רבדים:
רובד פנסיה בסיסית -
שיפור פנסיית המינימום הקיימת היום.
רובד "פנסיה הוגנת"
- הגדרת "פנסיה הוגנת" לחבר/ה בקיבוץ.

2.      שיפורים בפנסיית הבסיס
התנועה ממליצה על:

א.      העלאת שיעור "פנסית הבסיס" מ-35% ל-40% מהשכר הממוצע במשק לפי חוק הביטוח הלאומי, באופן הדרגתי ותוך פרק זמן סביר.

ב.      תוספת של 25% לפנסיונר/ית יחיד/ה, החי בגפו ושאינו זכאי לפנסיית שארים בנוסף לקצבת השארים מהביטוח הלאומי.

ג.       כאשר יבשילו התנאים לכך, עיגון המלצות אלו של הפנסיה המוגדלת בתקנות הערבות ההדדית.

3.      פנסיה הוגנת
התנועה פונה לקיבוצים היכולים כלכלית לעמוד בכך לפעול להסדרת קצבה פנסיונית הוגנת לחבריהם לפי הכללים המנחים הבאים:

פנסיית מטרה בשיעור של לפחות 50% מן השכר הממוצע במשק (לפי סעיף 1 בחוק הביטוח הלאומי) ותוספת של 25% לפנסיונר/ית יחיד/ה כנ"ל.

4.      ההפרש בין "פנסיית הבסיס" לבין "הפנסיה ההוגנת" ישולם לפנסיונר/ית על פי יכולתו של הקיבוץ ובהתחשב גם בנתונים הבאים:

א.      הוותק של החבר בקיבוץ.

ב.      הכללים החלים בתקנות הערבות ההדדית לגבי חבר בגיל העבודה לעניין רשת הביטחון (לא כולל עצם חובת העבודה).

ג.       מודל שיוך הנכסים / פירות הנכסים הנהוג בקיבוץ.

5.      מיסוי הפנסיה ופעולות שעל הקיבוץ לנקוט

א.      קצבאות הביטוח הלאומי וקצבאות אחרות על פי דין לא ימוסו במס פנימי כלשהו.

ב.      פנסיית הבסיס (לרבות התוספת ליחיד) לא תמוסה במס פנימי בשיעור העולה על 20%.

ג.       הכנסות הפנסיונר/ית העולות על פנסיית הבסיס תמוסנה במיסוי פנימי עפ"י החלטות הקיבוץ.

ד.      הקיבוץ יעגן בתקנונו את החלטותיו הנוגעות לזכויות הפנסיה.

ה.      חברי הקיבוץ בגיל העבודה יחויבו בהפקדה לצבירה פנסיונית בהתאם להחלטות הקיבוץ, תוך הימנעות מפדיון כספים אלו למטרות אחרות.

6.      חילוקי דעות בקיבוץ בעניין הפנסיה
חילוקי דעות בין פנסיונרים ובין קיבוצם בעניין תשלום הפנסיה על פי החלטה זו יובאו לפי דרישת פנסיונרים באותו קיבוץ לבירור תנועתי או לבירור בפני מוסד אחר אשר עליו יוסכם בין הצדדים.

 

התנועה קוראת לקיבוציה לפעול להסדרת הפנסיה לפחות בהתאם לאמור לעיל כחלק מהבטחת רמת-חיים הוגנת לחבריהם בכלל ולחברים הוותיקים בפרט.

 

לפתיחת המסמך בקובץ וורד - לחצו כאן

לפתיחת המסמך בקובץ פידיאף - לחצו כאן

 

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים