פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 4 מ-2.6.2011
 

פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית (4/2011)

בית התנועה הקיבוצית

יום חמישי, כ"ט אייר תשע"א, 2.6.11

 

יו"ר הישיבה: תמר וולפין - כפר הנשיא

מספר משתתפים - 98

 

על סדר היום

1.  אישור פרוטוקול המועצה מיום 12.5.11.

2.  הודעת צוות מטעם התנועה שבדק את שאלת הקשר בין תנאי עסקת תנובה לבין המענק שקיבל אריק רייכמן.

3.  אישור תקציב 2011 (החומר כבר נשלח לקראת המועצה הקודמת. חומר כתוב יהיה מונח על גבי שולחן ההרשמה לכל דורש).

 

החלטות

 

1.       פרוטוקול המועצה מס' 3 מיום 12.5.11 אושר ללא מתנגדים.

2.       המועצה אישרה ברוב גדול ובהתנגדות של 12 את תקציב התנועה לשנת 2011 כמפורט להלן:

(א)   הסכום שיוקצה לפעילות מחלקות התנועה ("שימושים") בסך 15,718 מיליון ₪ יבוא מן המקורות דלהלן: מסי תנועה (15,800 מיליון ₪), מכירת שירותים (1/5 מיליון ₪) פירות נכסים 1/2 מיליון ₪), כשמסך כל הסכום שהתקבל (16,800 מיליון ₪) יועבר סכום של 1,082 מיליון ₪ לתקציב הקרן לאחריות חינוכית, חברתית ותרבותית. (המופיע בהמשך).

(ב)   תקציב הקרן לאחריות חינוכית, חברתית ותרבותית בסך 12,990 מיליון ₪ יבוא מהמקורות דלהלן: חבצלת (4 מיליון ₪) ניר שיתופית (2,5 מיליון ₪) גיל ניר (1/2 מיליון ₪) הלוואה מתקציב התנועה (1,082 מיליון ₪) והעברה-הלוואה מהוצאת הספרים (4,906 מיליון ₪).

(ג)    הואיל ו"קיבוצי ההטלות" צברו חוב ממועד מיזוג התנועות ועד שנת 2010 בסך של כ-10 מיליון ₪, יגויס סכום זה בדרך הבאה: 5 מיליון ₪ יגויסו מהוצאת הספרים ו-5 מיליון ₪ נוספים יילקחו כהלוואה בנקאית ל-12 שנים.

(ד)   סכום זה - 10 מיליון ₪ - יקוזז בבוא העת מן הסכום אותם אמורים לקבל קיבוצי ההטלות בהתאם להסדר שמתווהו מפורט להלן:

(1)   לאחר שדרוג בית התנועה באמצעות שינוי התב"ע, הוא יימכר.

(2)   מהסכום הצפוי להתקבל ממכירת בית התנועה בערכו המשודרג, ייכנסו 40 מיליון ₪ לקופת התנועה כחלקו של הקיבוץ הארצי לשעבר (כמפורט במסמך מיזוג התנועות).

(3)   מתוך הסכום הנוסף שתקבל התנועה הקיבוצית ממכירת בית התנועה יוקצו 30 מיליון ₪, אשר בתוספת 10 מיליון ₪ שיבואו ממקורות כספיים של הקבוץ הארצי לשעבר, יועמדו כמקור להסדר עם קיבוצי ההטלות, כשמסכום זה יקוזזו אותם 10 מיליון ₪ - כמפורט לעיל - לצורך החזרת החוב לתק'"צ שצברו קיבוצי ההטלות עד סוף שנת 2010.

(4)   הסכמת קיבוצי ההטלות למתווה זה כמו גם הפעלתו בבוא העת, פירושה, כי הם חוזרים לשלם את מלוא מסיהם מראשית 2011 וזאת כמתחייב מחברותם בתנועה.

(5)   המגעים עם קיבוצי ההטלות לצורך הסכמה על המתווה המוצע והמתחייב ממנו חייבים להסתיים עד חודש ספטמבר 2011 ותוצאת מגעים אלה תובא לידיעת חברי המועצה בחודש זה.

3.     המועצה אישרה בהצבעה של רוב מול 7 מתנגדים את הודעת הצוות מטעם התנועה, אשר בדק ומצא, כי לא היה קשר בין תנאי עסקת "תנובה" לבין המענק שקיבל אריק רייכמן לאחר שסיים את תפקידו כיו"ר "תנובה".
בהצבעה של 27 תומכים מול 7 מתנגדים התקבלה ההצעה
כי מזכירות התנועה תקיים דיון עקרוני בשאלה "למי שייך הכסף?".

 

זאב (וללוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית

תמר וולפין, יו"ר המועצה

 

רשם וניסח: עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 3 מ-12.5.2011
תקציב התנועה לשנת 2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים