פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 26 התנועה הקיבוצית - 10.1.2004
רשם: רן כוחן - 10.1.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
חסרים:
משקיפים:
מוזמנים:
ישב בראש הישיבה:
מיקום הישיבה:
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים