תקציר תק"ם, 30.6.99
תקציר תק"ם, 30.6.99


תק"ם תקציר ידיעות

30.6.99

03-5347360, פקס 03-5301507 רמת אפעל, טל' 1 לשכת הדוברת - אפעל, היסמין

מודל לבחינת כדאיות השקעה ברפתות

על רקע החלטת ממשלת ישראל לבצע רפורמה במשק החלב, יזמה ועדת משק בשיתוף
קמ"ע - הקרן למתן ערבויות של התק"ם, מודל הבוחן את המשמעות הכלכלית והכספית
של הרפורמה למגזר הקיבוצי. כידוע, מטרת הרפורמה במשק החלב היא הענקת
תמריצים לייצרני החלב לעידוד התייעלות ולסיוע בהקמת תשתיות למניעת מפגעים
סביבתיים. למודל כדאיות ההשקעה ברפתות, שתי מטרות מרכזיות. האחת - לתת
למרכזי המשק ולמרכזי ענף הרפת כלי חישוב לבחינת הערכות הרפת לרפורמה. השנייה
- לאפשר להנהלת קמ"ע לבחון היבטים פיננסים של פרויקטים לאיחוד רפתות קיבוציות
ולבדוק את הסיכוי/הסיכון של מימון ההשקעות הכרוכות באיחוד הרפתות. המודל בוחן
מספר חלופות. ניר מאיר, מרכז ועדת משק, ממליץ לקיבוצים לאמץ את המודל, ללמוד
אותו ולבחון באמצעותו, הלכה למעשה, את השלכות הרפורמה על תזרים המזומנים
החזוי של הקיבוץ. יש לציין כי בידי רכזי האזור הכלכליים מצויה התכנית לשימוש
הקיבוצים. למידע ולפרטים נוספים יש להתקשר עם ועדת המשק.מזכירות רחבה בכרי דשא

המזכירות הרחבה התכנסה בסוף השבוע שעבר בכרי דשא ליומיים של דיונים. על סדר
היום עמדו לדיון שלושה נושאים. החזון המוסכם והמכנה המשותף המעודכן של
הקיבוצים, המשך הדיון בהמלצות צוות תנועה - קיבוץ, ודיון על הזרם השיתופי. בשני
הנושאים הראשונים לא התקבלו החלטות.

את תפיסת הזרם השיתופי הציג יעקב גדיש (יבנה). בפני המזכירות הונחה בקשה של
יוזמי הזרם השיתופי להשתתפות התק"ם במימון תקן פעיל, בחלוקת עלות שווה בין
על.1999 אלף ש"ח לכל תנועה בשנת 50שלוש התנועות הקיבוציות. מדובר בעלות של
רקע תוצאת תיקו בהצבעה, לא ניתן אישור לבקשה.אמנה חילונית דתית משותפת לתנועה הקיבוצית

שלוש המזכירויות של התנועות הקיבוציות, דנו במשותף בתהליך חיבור אמנה
חברתית-דתית משותפת לתנועה הקיבוצית. התנועות הקימו למטרה זו צוות הכנה בו
איש. הבסיס לעבודת הצוות הוא נוסח האמנה של הקיבוץ הדתי. בסכום12משתתפים
הדיון הוחלט להטיל על הצוות להמשיך ולהשלים נוסח אמנה עליו יסכימו חברי הצוות
ולאחר מכן לפתוח בדיונים במוסדות התנועות ובחוגים תנועתיים שונים במטרה להגיע
להסכמה רחבה ולאישור האמנה כמסמך של התנועה הקיבוצית. מטרת האמנה היא
חקיקה מוסכמת אשר תעצב את הזהות היהודית של מדינת ישראל.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים