תקציר תק"ם, 20.6.99
תקציר תק"ם, 20.6.99

תק"ם תקציר ידיעות

20.6.99

03-5347360, פקס 03-5301507 רמת אפעל, טל' 1 לשכת הדוברת - אפעל, היסמיןמודל חדש לעבודה בין המכון לייעוץ ארגוני למזכירות התנועה

בפני המזכירות הפעילה הוצג מודל לקשרי עבודה בין מזכירות התק"ם למכון לייעוץ ארגוני.
על פי המודל ישמש המכון כיחידת הדרכה מרכזית של התנועה ויהיה אחראי להדרכה פנימה
בבית התנועה; לבנייה ולהפקה של תכניות הדרכה וימי עיון לקיבוצים; ולהדרכה ברמה
האזורית. התנועה רואה במכון גורם מקצועי, ראשוני ומרכזי לייעוץ בתהליכי ההתחדשות
והצמיחה בקיבוצים, תוך כיבוד זכותו של כל קיבוץ לבחור את היועץ המתאים לו. המכון
יהיה שותף בתהליכים כוללים של חשיבה, אסטרטותגיה, מחקר ופיתוח בתנועה וישולב
כגורם מקצועי ביחידה לתכנון תנועתי. על מנת לאפשר למכון את ביצוע פעילותו יוגדר
בתקציב התנועה סעיף מתאים. לצורך יישום שיתוף הפעולה בין מזכירות התנועה למכון
תוקם הנהלה רחבה בת שבעה חברים. הרכב ההנהלה יכלול יו"ר (לא חבר המכון לייעוץ
ארגוני), שלושה נציגי תנועה ושלושה נציגי המכון. ההנהלה הרחבה תדון בנושאים עקרוניים,
במדיניות המכון ובנושאים הקשורים ליישום יחסי הגומלין בין התנועה למכון. מסגרת זו
תבחן מחדש בתוך שנה ליישומה, ותחייב החלטה מחודשת של שני הצדדים על המשך שיתוף
הפעולה. המזכירות אשרה את המודל והטילה על ישי ארנון (חברה) וסמדר שביט (מכון
לייעוץ ארגוני) להגיש לה הצעה להרכב ההנהלה הרחבה.תקנון כללי הבוררות - פרסום חדש

"כללי הבוררות" שהוציא, הקבה"ד), הקבה"א, הקיבוצים (תק"ם270לאחרונה הופצו לכל
קובץ "כללי הבוררות" מהווה תקנון של.המוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית
כאשר כללים, ולראשונה הוא מרכז את תהליך הבוררות על שלביו,המוסד לבוררות וגישור
אלה מחייבים הן את הצדדים הפונים לבוררות והן את הבוררים עצמם. תקנון "כללי
הבוררות" מתבסס על התקנונים הקיימים תוך התחשבות בנהגים ובהחלטות של הקיבוצים,
לתקנון113 פרסום תקנון "כללי הבוררות" קשור לשינוי סעיף ."1968ועל "חוק הבוררות
תקנון "כללי הבוררות" בא לענות לא רק על.האגודה העוסק בבוררות בין חבר ובין קיבוצו
הסוגיות המשפטיות, אלא גם על בעיות חברתיות עכשוויות. כל חבר קיבוץ רשאי לעיין
: או בפקס03-5301392בתקנון ויכול להסתייע במזכירות המוסד לבוררות וגישור בטלפון:
03-5301391שמירת זכויות הקצבה בעת מעבר מקיבוץ לקיבוץ

פורום חברה, הכולל את מרכזי המחלקות בחטיבת החברה ואת הרכזים החברתיים
האזוריים, גיבש המלצה העוסקת בסוגיית שמירת זכויות הקצבה של חברים העוברים
מקיבוץ לקיבוץ. על פי ההמלצה של פורום חברה בתק"ם, על הקיבוצים לקבל החלטה
משמעות ההמלצה כי1993.כללי עזיבה פנימית בעניין זכויות קצבה, המתבססת על
החל מהמועד בו הגיע החבר, ישלם לקיבוץ הקולט,1993הקיבוץ, אותו עזב החבר לפני
אימוץ ההמלצה יאפשר1993.כללי העזיבה קצבה בהתאם להסדר הקיים ב,לגיל פרישה
יש לציין כי החלטה.1993שמירה על זכויות הקצבה של חברים שעברו מקיבוץ לקיבוץ לפני
של קיבוץ לאמץ את המלצת הפורום, אין בה בכדי לפגוע בזכויותיו של החבר, אם בעתיד
יעזוב את הקיבוץ הקולט.מטה ההתיישבות מבקש להצטרף כמשיב לעתירה של הסוכנות נגד המדינה

מטה תנועות ההתיישבות, בו חברה התק"ם, פנה בשבוע שעבר לבית המשפט העליון
בבקשה להצטרף לעתירה שהגישה הסוכנות היהודית נגד המדינה בנושא הקרקעות
החקלאיות. העתירה הוגשה בעקבות יוזמת מינהל מקרקעי ישראל לשחרר את הישובים
שסיימו את חובם לסוכנות מהחוזה התלת-צדדי ("החוזה המשולש") ולהעביר אותם לחוזה
דו-צדדי. בעוד הסוכנות דורשת לחייב את מינהל מקרקעי ישראל להשאיר בתוקפו את
החוזה המשולש גם באותם ישובים שסיימו את חובם לסוכנות, תובעות התנועות לבטלו.
לטענת התנועות החוזה התלת צדדי מהווה מכשלה בדרך להבטחת זכותם ומעמדם של
החקלאים על הקרקע. המתיישבים, שחובם לסוכנות הוסדר, זכאים לביטול התלות בה
ולקבלת מעמד עצמאי. עוד טוענות התנועות כי אם קיים סכסוך כספי בין המדינה לסוכנות
יש להביאו לברור בבית משפט אזרחי ולא בבית המשפט העליון.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים