תק"ם תקציר ידיעות - דיווח 4.7.99
תק"ם תקציר ידיעות - דיווח 4.7.9903-5347360, פקס: 03-5301507 רמת אפעל, טל:1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמיןכ"ג בתמוז התשנ"ט

1999 ביולי 74.7.99תק"ם תקציר ידיעות - דיווחאפעל - כיווני הדרך

ביוזמת מנהלת אפעל, אילנה לפידות, קיימה המזכירות הפעילה דיון על אופי הפעילות
הרעיונית של סמינר אפעל. בדיון השתתפו נציגי אפעל והנהלת "בינה" - המרכז לזהות יהודית
ותרבות ישראל. בפני המזכירות הוצגו השאלות הבאות:

החשיבות של התק"ם בהמשך הפעילות של מרכז "בינה" ופיתוחו.

סדרי העדיפות של התק"ם ביחס לפעילויות המתקיימות במרכז "בינה".

בקשה להקדיש אחוז מסוים מהכנסות השכרת מבני הסמינר, לקידום ולפיתוח הפעילות
החינוכית רעיונית של הסמינר.

בדיון הוצגו האילוצים שנובעים מהחלטת התנועה לקיים את פעילותה הרעיונית באפעל
מחד, והמגבלות התקציביות לפיתוח הפעילות מאידך. הוטל על רן כוחן, תכנון תנועתי,
להציע למזכירות צוות חשיבה, אשר יבחן את ההחלטות הקיימות לפעילות הפנימית
והחיצונית של אפעל.ועידת התק"ם הרביעית

המזכירות הרחבה אשרה את המלצת המזכירות הפעילה לקיים את הוועידה הרביעית של
בקיבוץ בארי. סדר היום המוצע לוועידה הוא אישור מתכונת איחוד2.12.99התק"ם ב-
התנועות והקמת התנועה המשותפת. סוכם כי לישיבת המזכירות הקרובה, תבוא הצעה
לאיוש הנשיאות ולאיוש "ועדת החלטות". ריכוז הכנות הוועידה הוטל על רן כוחן. למזכירות
נמסר כי על-פי החלטות מזכירות התק"ם ומזכירות הקבה"א, יוכן "ספר האיחוד", עד לסוף
, ובו המלצות הצוותים המשותפים, כפי שיאושרו על-ידי המזכירויות הפעילות של99אוגוסט
התנועות. עם גיבוש "ספר האיחוד" הוא יופץ לקיבוצים, לקראת הועידה, לדיונים ולהעלאת
הסתייגויות שיובאו בפני "ועדת החלטות".איחוד התנועות

) ישיבה משותפת לדיון בהמלצות4.7.99מזכירות התק"ם ומזכירות הקבה"א קיימו השבוע (
שני צוותי איחוד. הצוות האחד עסק בפעילות בתפוצות והשני עסק בפעילות תנועות הנוער.

, אושרו המלצות הצוות בהם מוגדרפעילות התנועה המשותפת בתפוצותבנושא
המבנה הארגוני החדש והצעה להקמתה של מועצה ציבורית. תפקיד המועצה יהיה קביעת
מדיניות המחלקה, מעקב אחר ביצוע, וסיוע בגיוס משאבים חיצוניים להרחבת הפעילות
בתפוצות. עוד הוחלט בנושא, כי התנועה המשותפת תמשיך להקציב הקצבות ישירות
להמשך קיום הפעילות העולמית של השומר הצעיר, בהיקף זהה להיום.

התקבלה המלצת הצוות לפיה יש להמשיך ולקיים את המסגרותתנועות הנוערבנושא
העצמאיות של התנועות הפועלות כיום בתק"ם ובהקבה"א. מדובר בארבע תנועות נוער -
הנוער העובד ולומד, המחנות העולים, הצופים בתק"ם והשומר הצעיר בקיבוץ הארצי. בנוסף
המליץ הצוות להמשיך ולשמור על הרמה התקציבית של תנועות הנוער באמצעות אגף
משימתי של התנועה החדשה, אשר ירכז את שיתוף הפעולה בין תנועות הנוער כולל הפעולה
בקרב בני הקיבוצים, בשנת שרות ובמפעלים המסורתיים, ולאפשר לכל קיבוץ לעבוד עם כל
תנועת נוער שיבחר. הוחלט כי התמיכה התקציבית תינתן על-ידי התנועה המשותפת לכל
אחת מתנועות הנוער. עם איחוד התנועות, או אם ניתן קודם לכן, יקבעו יעדי שנת השירות
במשותף בין שתי התנועות וכן פתיחה של סניפים בקיבוצים.רשתות - הדרך למימוש הפוטנציאל הכלכלי

הנהלת המכון לייעוץ ארגוני החליטה למסד ולהאיץ את תהליך פיתוח הרשתות בתנועה
הקיבוצית. מדובר במהלך שיביא לכך שיחידות השירותים בקיבוצים תפעלנה במסגרת
רשתות ארציות תוך שמירה של כל יחידה על ייחודה. הוטל על דן בניהו (בניס) לנהל את
פרויקט הרשתות כשלצידו צוות מקצועי בהרכב של צביקה מזרחי, סמדר שביט, עמיר לוי
ועוזי חגי. המכון בוחן רשימה של נושאים במרחב הקיבוצי שיש להם פוטנציאל עסקי הניתן
למימוש ולמינוף באמצעות השתייכותם לרשת. בשלב זה החלו לפעול שתי קבוצות הבוחנות
הקמת רשתות. האחת בתחום מזון והסעדה והשנייה בתחום גיל הזהב (סיעוד, דיור מוגן
וכו'). הנהלת פרויקט הרשתות לקחה על עצמה לגבש את הקבוצות לגרעינים בעלי עניין
וללוות את תהליך בניית הרשת, כולל שלב ההרצה. במקביל מגבשת הנהלת הפרויקט תכנית
לגיוס כספים, מקרנות בארץ ובחו"ל, לפיתוח הרשתות המתגבשות.99 רפסודיה

הרפסודיה - מפעל הקיץ לבני הנוערים של חטיבת הגינה, יוצא לדרך. הרפסודיה תתקיים
בני נוער.350) ועד היום נרשמו למעלה מ- 21.8-23.8במחצית השנייה של אוגוסט (תרבות - סמינר קיץ

) באכזיב. שני נושאים4-5.8סמינר הקיץ של מטה התרבות הקיבוצית ייערך בתחילת אוגוסט (
מרכזיים על סדר היום: הערכות לחגים ומיומנויות מקצועיות של ניהול תרבות.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים