מבזק מזכירות - 14/06/98
מבזק מזכירות - 14/06/98
14/06/98 מבזק מזכירות
1 - דיווחים
השכלה - נערך סיכום קצר של המועצה שעסקה בנושא ההשכלה. צוינה לשבח
הדרך הבלתי שגרתית שבה הוצג הנושא. הובעה תקווה כי בעתיד ייערכו
דיונים נוספים בדרך זו.

הסכם ניר שיתופי-חברת העובדים - נמסר על חתימת ההסכם הפרטני בין
ניר שיתופי וחברת העובדים, מכתב שהוצא לארגוני הקניות ובקשת הארגונים
לעזרה במימון הוצאותיהם המשפטיות. הנושא הועבר למנהלת ניר שיתופי.

תנובה - נמסר על כינוס צוות רחב, של הקבה"א והתק"ם, לקביעת מדיניות
התנועות ונציגיהן בועדה המכינה של ועידת תנובה, לקראת הועידה שתכונס
בעוד שנה וחצי ותעסוק במבנה עתידי אפשרי של החברה.

מנהל מקרקעי ישראל - נמסר דיווח על המשך המאבק לעיגון זכויות החקלאים
בקרקע והשפעת בחירת ראש המנהל החדש בנושא.

עמותת עם אחד גיוס אחד - נמסר על השתתפות הקבה"א והשוה"צ בעמותה
לגיוס שווה של החרדים. נשלחו לקיבוצים טפסים להחתמה המונית.

2 - סיכום הבחירות להסתדרות - בהשתתפות ענת מאור, מיכאל קישון,
חמי סל, מיכל שוחט.
צויינו התוצאות היפות שהשיגה רשימת מר"צ-גשר בבחירות להסתדרות בקרב
מצביעי הקבה"א כ86%- והאחוז הגבוה יחסית של המצביעים 66% לעומת
כלל הארץ 36%.
תודה מיוחדת הובעה למיכאל קישון (שמרת) ואמציה רייז (עין המפרץ)
שריכזו את המטה הקיבוצי.
סיכום :
א. המחלקה הרעיונית-פוליטית תחדש את רשת אנשי הקשר לפעילות פוליטית
בקיבוצים.
ב. יוקם מטה שילדי לקראת הבחירות לכנסת - עם נציגים בכל הקיבוצים.
ג. אנשי מר"צ בקיבוצי התקם ישולבו בפעילות הפוליטית של מרצ בקבה"א.
ד. יחודש הצוות הפוליטי הרחב בקבה"א.
ה. יוקם חוג רעיוני-פוליטי בדגש של השתתפות צעירים.
ו. תועבר מורת רוחנו להנהגת ההסתדרות בנושא הזיופים ואי הסדרים
שהיו לאורך כל מערכת הבחירות.

4 - קיבוץ יעד לתנועה העולמית -בהשתתפות שלמה מרגלית, דריו טייטלבאום,
נחום סיון, מאיר בר.
צוות התנועה העולמית הציג למזכירות את הצורך בבחירת קיבוץ יעד חדש
לבוגרי התנועה העולמית, כאשר קיבוץ גזית יסיים.
המזכירות אישרה את המלצת התנועה העולמית לבחור בקיבוץ ניר יצחק
כקיבוץ היעד.

5.7.98 5 - סדר יום למועצת הקבה"א
המזכירות אישרה את סדר היום למועצה:
א. בחירת עורך הדף הירוק - דיון עקרוני בסוגיה: האם עורך העיתון
חייב להיות חבר קיבוץ. המשך הדיון בהתאם להחלטה שתתקבל.
ב. קיבוצים שלא אישררו חברותם בתנועה על בסיס האמנה - קביעת מדיניות
פעולה.
חזרה לשבוע בקיבוץ הארצימטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים