ישיבת מזכירות משותפת, קבה"א-תק"ם, 17.6.99
ישיבת מזכירות משותפת, קבה"א-תק"ם, 17.6.99

מזכירות הקיבוץ הארצי

13.06.99עם מזכירות התק"םישיבה משותפת
13.6.99

תהליך העבודה

צוותי המשנה.11המזכירויות ידונו בישיבות המשותפות בנושאים שהוכנו להכרעה ע"י
ועדת היגוי מרכזית תכין הנושאים לדיונים המסכמים.

ההסכמות יועברו לחוברת האיחוד, שתופץ לקיבוצים לקראת הדיון על איחוד התנועות
הקיבוציות.

במידה וישארו חילוקי דעות - הנושאים יוחזרו למזכירויות לגיבוש הסכמות ואח"כ לדיון
מסכם בפורום המזכירויות.עץ המבנה האירגוני

אושר עץ המבנה של התנועה המשותפת, כפי שגובש ע"י הצוות המכין בראשות ישי ארנון.

נעשו מספר תיקונים - יחידת המטה תהיה כפופה ישיות למזכירים. ההחלטה לגבי מיקום
יחידת הגזברות והחשבים תעשה במועד מאוחר יותר.

ההצעה לגבי הזיקות של הגופים החיצוניים - ראשונית בלבד ותובא לדיון סופי בגמר
ההחלטות על מיצוב הגופים בתנועה המשותפת.

הצוות יכין, על בסיס העץ הארגוני, הצעה לאיוש המחלקות והתפקידים.

הצוות והגזברים יכינו סקיצה תקציבית ראשונית לתנועה המשותפת.


jud@kba.org.il לשאלות

חזרה לדיווחי השבועמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים