מבזק מזכירות - 18.4.99
מבזק מזכירות - 18.4.99

מזכירות הקבה"א

18.04.99ישיבה משותפת: מזכירויות הקבה"א והתק"ם
סדר היום:

מהלך איחוד התנועה הקיבוצית - בחירת חלופה אפשרית ולוח זמנים לקבלת
ההחלטות. חילופי דברים והערכות בין חברי מזכירויות התנועות.סיכום:

חברים. נדונו בהרחבה שאלות איחוד התנועה הקיבוצית, מודל19בדיון השתתפו
האיחוד האפשרי - מלא מכתחילה או ביצוע בשלבים, מבנה מאוחד או פדרטיבי,
שאלת הנכסים ועוד.


הוצגו לוחות הזמנים האפשריים לביצוע: הכנת המהלך וסיום עבודת הצוותים עד
.1.1.2000הסתיו, ועידות התנועות באוקטובר-נובמבר ואפשרות תחילת האיחוד מ-

כמו כן נדונה שאלת היעוץ הארגוני לתהליך. סוכם על המשך הדיונים במזכירויות
וחזרה לדיון משותף לאחר הבחירות.


לפניות:
בדואר אלקטרוני


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים