מבזק מזכירות - 4.7.99
מבזק מזכירות - 4.7.99

מזכירות הקבה"א

4.7.99

. דיווחים1

החלטת הקבה"א לתמיכה בפעולת הזרם השיתופי, כולל בנושא - הזרם השיתופי
התקציב, נשארת בעינה וזאת למרות החלטת התק"ם בנושא.
ועידת הקבה"א

. המזכירות אישרה25.11.99הועדה המכינה ביקשה לדחות את מועד הועידה ל-
הבקשה. על מקום הועידה יוחלט בקרוב. התק"ם מכנס ועידתו באותו מועד
בקיבוץ בארי. כיו"ר צוות הועידה מוצע יהודה מרלא - רכז תחום חברה ומש"א.
אחראי על יום הועידה - חמי סל מהמחלקה הרעיונית-פוליטית. צוות הועידה
המלא יוצע ע"י ו. כח אדם לאישור המזכירות והמועצה.נוהל בחירת מזכיר הקבה"א

נמסר דיווח על הנוהל שתציג הועדה המכינה במועצה הקרובה. סוכם על פניית
המזכירות לועדה המכינה לקיצור זמן השהיית המועמדים מתפקידיהם הציבוריים
לצורך ההתמודדות.. הסקר השנתי של המכון לחקר הקיבוץ2

בהשתתפות מיכל פלגי.

מיכל פלגי הציגה את עיקרי המימצאים של הסקר השנתי על מצב הקיבוצים, שנעשה זו
השנה העשירית, ע"י המכון לחקר הקיבוץ.

לאחר דיון מקיף בהשתתפות מרבית חברי המזכירות התקבלה ההחלטה:א. מזכירות הקבה"א מקדמת בברכה ובהוקרה את הסקר המקיף והרציני הנערך זו השנה
העשירית ע"י המכון.ב. בהתייחס למימצאי הסקר תמשיך מזכירות הקבה"א לתת עדיפות גבוהה לטיפול בנושאי
הבטחון האישי, דמות ודימוי הקיבוץ, וחיבור יעדי התנועה ופעולותיה לקיבוצים ולחברי
הקיבוצים.ג. ייעשה מאמץ תקשורתי מרוכז בחצי השנה הקרובה לעבודה פנימה עם הקיבוצים, קשר
לעלונים, לחברים וכד'.. דיון פוליטי - הרכבת הממשלה3

ג'ומס סקר את סיכומי המו"מ הקואליציוני, עיקרי קווי היסוד ותפקידי הביצוע שתקבל מרצ.
מזכירות הקבה"א הביעה תמיכתה בממשלה החדשה ופנתה לנציגיה במרצ לדאוג לייצוג
הולם בממשלה.. שונות4

גביית מיסי תנועה
והמדיניות המתבקשת99אבו ומוטל סקרו את נושא גביית המיסים לשנת
לקראת איחוד התנועות בעתיד. סוכם על הצגת מידע מלא בנושא למועצת הקבה"א הבאה,
כולל טיפול במקרים חריגים. כללית, גביית המיסים תימשך במסגרת התנועות הקיימות.jud@tkz.co.il


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים