מבזק מזכירות הקבה"א - 26.7.99
מבזק מזכירות הקבה"א - 26.7.99

מזכירות הקבה"א

25.7.99
"ספר איחוד התנועות"ישיבה משותפת עם התק"םא. צוות מוסדות משותפים
בהשתתפות גרשון וילן חבר הצוות נערך דיון על המלצות הצוות למוסדות
המשותפים. התקבל הסיכום הבא:- הקיבוץ המאוחד וספרית הפועלים. איחוד הוצאותהוצאות הספרים
הספרים נמצא בתהליכים מתקדמים.-"הדף הירוק" ו"קיבוץ" - לאחר האיחוד יוקם צוות לבדיקתעיתונים
האפשרות המועדפת להקמת עיתון קיבוצי אחד.- תוקם הנהלה רחבה - ע"ס החלוקה שהוצעה על ידי המכון ליעוץ ארגוני

מזכירות התקם שתקבע את מדיניות המכון.- יוקם במסגרת הגופים הקיימים באפעלמרכז חשיבה רעיוני קיבוצי
ובגבעת חביבה.ב. צוות מועצות איזוריות

חיים חכים, רכז הצוות הציג את סיכומי הצוות שעיקרם ניתוח המצב
הנוכחי והמגמות לעתיד. נייר הצוות אושר. סוכם על פגישות נוספות
להגדרת מערכת היחסים בין התנועה החדשה ומרכז המועצות האיזוריות
לקראת תהליך האיחוד, בין המזכירים ומרכז המועצות.הדיון להגדרת מבנה ותאום עם ארגוני הקניות האיזוריים יערך בנפרד.

מזכירות הקיבוץ הארצי:רופיןא. ניר שיתופי, מדרשת
בהשתתפות אליעזר בן צבי ואורי סלע.

המזכירות שמעה דיווח מאליעזר בן צבי - נציגנו במינהלת ניר שיתופי
בנושא מדרשת רופין- האופציות האפשריות להכנסת שותפים ובנושא ניר
שיתופי - גמר ההסכמים עם ההסתדרות.- יתקבלו ההחלטות בגמר המו"מבנושא רופין- יערך דיון לגבי מטרות השימוש בנכסי האגודה בבואבנושא ניר שיתופי
העת.118ב. שינויי תקנון הקיבוץ - סעיף

התקבלה המלצת המחלקה המשפטית, בעקבות שינוי סעיף 125 בתקנון
הקיבוץ, שעסק בניר שיתופי לשנות את סעיף 118 בתקנון, כך שלא תדרש
יותר הודעה לניר שיתופי על שינויים בתקנון.

הנוסח החדש שאושר:

118 - הקיבוץ רשאי להחליט בדבר תיקונים או שינויים בתקנון זה, אם
נתקבלה על כך החלטה ברוב של שלושה רבעים מכלל המצביעים בעד ונגד
ובלבד שמספר התומכים לא יפחת משני שלישים מכלל חברי הקיבוץ
וניתנת הסכמת התנועה בכתב.ג. דיווחים :

נמסרו דיווחים על התפתחויות בקיבוצים.jud@tkz.co.il לשאלות והבהרותמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים