מבזק מזכירות - 24/1/99
מבזק מזכירות - 24/1/99

מבזק מזכירות הקבה"א

24.1.99. דיווחים1

מועצת מנהלים צוותא

המזכירות אישרה את הרכב מועצת המנהלים החדשה לצוותא:

יונתן ברוק (נגבה) - יו"ר, אריה גילת (חצור), פאולה גלוזמן (עין דור), חנן ארז
(הזורע), אבו וילן (נגבה), אורה זיטנר, דן הורוביץ, אברהם מזרחי, אורנה ספיר
(עירוניים).

הודעה על הרכבה מועצת המנהלים יימסר במועצה הקרובה.צוות משותף עם התק"ם לנושאי תקנון הקיבוץ

אושר צוות מטעמנו לטיפול בנושא שינוי הסיווג בתקנון הקיבוץ - רחל הלוי, אמיר
גנז, אברי דביר, מיכי דרורי. ממלאת מקום - שושנה שגיא.המשביר

דווח על מו"מ להסדר חוב הקרנות התנועתיות לקראת מועצת המשביר

המתכנסת השבוע לאישור השותפות עם גאון-ליבנת.קרקעות

התקיימה פגישה של מזכירי התנועות עם יו"ר מינהל מקרקעי ישראל ובה הוצגו
ההצעות המתגבשות במינהל לגבי חלופות להצעה 737 ונושאים נוספים בתחום עיגון
זכויות החקלאיים בקרקע.כלליות

נמסרו דיווחים שוטפים בנושאי מחלקת הקליטה, הדיונים בצוות החזון לאיחוד

תנועות והסקר השנתי של המכון לחקר הקיבוץ.98 סיכום פעילות אגף כלכלה בשנת .2
בהשתתפות אורי סלע

אברי דביר ואורי סלע הציגו את עיקרי פעילות התחום בשנת 98. הדיון התמקד
בנושאים

באותם לא הצלחנו לקדם מספיק. בסיומו סוכם על סדרי העדיפויות הבאים:

* בעבודת התחום יימשך הדגש על הפרוייקטים שבאמצעותם יקודמו הנושאים
העיקריים

- זכויות החבר, תקנון הקיבוץ, קרנות לעזרה הדדית וערבויות וכד'.

* יימשך הטיפול בהתאמת המשק הקיבוצי למציאות המשתנה.

* ייערך מאמץ ממוקד לגיוס כח אדם לתחום.98סיכום פעילות אגף כח אדם בשנת

יוסי בן שאול הציג את סיכום התחום. סוכם:

* ייעשה מאמץ מרוכז בחודשים הקרובים לגיוס פעילים חדשים.

* יוכן דיון בו. תקציב על תוספת ימי עבודה למספר תקנים - להגדלת התרומה
לקיבוצים.

* הגדרות פעולת התחום יעברו ריענון ועידכון, בעזרת מומחה חיצוני.99 תקציב פרוייקטים .3

יוסי בן שאול, רכז מינהלת הפרוייקטים, הגיש את רשימת הפרוייקטים המומלצים
לאישור

המועצה ב 14.2.99. המזכירות סמכה ידה על ההמלצות.

רשימת הפרוייקטים:

ש"ח1. אבטחת זכויות החבר ואבטחת נכסי האגודה ובדיקת שיוך נכסים 100,000

2. תקנון הקיבוץ שלב ב' 100,000 ש"ח

3. כלי לחיזוי איתנות הקיבוץ ופרופיל קיבוץ 50,000 - 2000 ש"ח

4. יישום פרוייקט משק וקהילה שלב ב' - 100,000 ש"ח

ש"ח20,000 בדיקת מיזוג בין קיבוצים - .5

סה"כ פרוייקטים רב-תחומיים - 370,000 ש"חכמו כן אושרו פרוייקטים מחלקתיים וחד-תחומיים בעלות של 187,000 ש"ח.

סה"כ לאישור המועצה 557,000 ש"ח.

שאר התקציב - יאושר במחצית השניה של השנה.הערכות לבחירות -דיון אופרטיבי.4
בהשתתפות ויקטור בליט וחמי סל.

המזכירות קיימה דיון על תכנית העבודה האופרטיבית לקראת הבחירות ב 17.5.99.
התכנית שעיקריה - גיוס פעילים ופרישת רשת מתנדבים ארצית שתשתלב בעבודת
הבחירות של מרצ ובעבודת המטות האזוריים בנושא המועמדים לראשות הממשלה -
אושרה. במקביל מקימים מטות בחירות בכל הקיבוצים.

התכנית המפורטת תוגש למועצה ב 14.2.99.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים