מבדק מזכירות - 16/08/98
מבדק מזכירות - 16/08/98
מבזק מזכירות - 16/08/98

1 - דיווחים

הסדר הקיבוצים - נמסר על שורת פגישות של ראשי התנועות עם בכירי
האוצר, הבנקים ומינהל מקרקעי ישראל לצורך קידום הסדר קיבוצי הנדל"ן.
הנושא יגיע לוועדת המנכ"לים לענייני הסדר הקיבוצים בסוף החודש.


חזית חוץ-פרלמנטרית - מתקיימת התארגנות של תנועות חוץ פרלמנטריות
ומפלגות לקראת הבחירות הבאות. ביוזמת המח' הפוליטית הוקם ועד פעולה
משותף.

שכונות קהילתיות - נמסר דיווח על סיכומי הועדה הכלכלית של המועצה.


תקציב המדינה 99 - בתקציב המדינה לשנת 99 מתוכננות שורת גזרות כלכליות.

(פגיעה במחירי החקלאות, מים, חלב ועוד) וכן תכנית לפיזור האגף לחינוך
התיישבותי. המזכירות עודכנה במהלכי המאבק כנגד גזרות התקציב הנערכים
ע"י המרכז החקלאי וברית התנועההקיבוצית.

2 - ערעור אורנים על אי תקצוב המכינה הקדם צבאית בהשתתפות - ביני
תלמי -אורנים, יעקב קירש - מח' הביטחון.
המזכירות דנה בנושא פעם נוספת, לאחר שהוגש ערעור על החלטתה הקודמת
לתמוך בפרויקט ללא מתן תמיכה תקציבית.
בדיון הוצגו ההשלכות האפשריות של החלטת המזכירות על עתיד הפרויקט.

בתום ההצבעה החוזרת נדחה הערעור.

3 - אישור סדר היום למועצה הקבה"א 6.9.98
א - מינויים.
ב - שינוי סעיף 125 לתקנון הקיבוץ.
ג - קיבוצים שלא חתמו על האמנה - המשך הדיון.
ד- מס תנועה לשנת 1999 - דיון ראשוני וקביעת מסגרת התקציב.
ה - דיווח על קיבוצים במצוקה.
ו - שונות.

המזכירות עדכנה החלטתה בסעיף ג': קיבוצים שיבחרו שלא לחדש חברותם
בתנועה על בסיס האמנה לא ישתתפו בהכרעות התנועתיות (ללא זכות הצבעה).
קיבוצים אלה יקבלו השירותים מהתנועה וישלמו מסיהם עפ"י החלטות המועצה
כמקובל.
לסעיף ד': בפני ועדת התקציב, המזכירות והמועצה יובאו בקרוב הצעות
מסגרת לתקציב ,99 אופן חלוקת המסים, יצירת כלים לערבות הדדית לעזרת
הקיבוצים במצוקה ועוד.

4 - הצגת החוברת הדמוגרפית- הקבה"א .1997 בהשתתפות אלי ספרן ועזרא
פורת.
בפני המזכירות הוצגה חוברת הסיכומים הדמוגרפיים לשנת 97 של קיבוצי
הקבה"א. סך הבוגרים בקבה"א - .24,122 אוכלוסייה קבועה כ- .35,000
קליטת בנים - . 44%
המזכירות שיבחה את העבודה היפה שנעשתה ע"י עזרא פורת.
בקרוב ייערך דיון דמוגרפי רחב יחד עם מזכירות התק"ם. לקראת השנה
הבאה ייעשה ניסיון לאחד החוברות הדמוגרפיות השנתיות של הקבה"א והתק"ם.
החוברות הועברו לקיבוצים לעיון והשוואת מצב הקיבוץ לעומת כלל קיבוצי
התנועה.

5 - דמי עזיבה במעבר מקיבוץ לקיבוץ - בהשתתפות עו"ד קובוש מזרחי.

צוות מטעם המזכירות הגיש את עיקרי המלצותיו לתשלומי פנסיה ודמי
עזיבה בעת מעבר מקיבוץ לקיבוץ. המזכירות אישרה ההמלצות:
1 - קיבוץ היוצר לחבריו ביטוח פנסיוני יבטח גם את החברים אשר עברו
אליו מקיבוצים אחרים על פי וויתקם המצטבר. כל עוד יהיה החבר חבר
באותו קיבוץ לא יהיה בכך קורבן גדול, שהרי כלכלת החבר ממילא מוטלת
על הקיבוץ ופירות קרן הפנסיה גם הן מתקבלות בקיבוץ.
לעת עזיבה יהיה הקיבוץ מחויב רק בקיצבה על פי הכללים ובתוספת לה
על פי החלטותיו, אם יהיו, לפי הוותק של החבר באותו קיבוץ. נוצרה
יתרה מעבר לאמור יהיה הקיבוץ רשאי לקזז יתרה זו ממענק העזיבה המגיע
לעוזב.
על מנת להבטיח זכות זו יחתום החבר העובר לקיבוצו על התחייבות ברוח
הדברים כאמור.
2 - שינוי תקנון הקיבוץ באופן שהאגודה לא תוכר כקיבוץ יהווה אירוע
המחייב תשלום דמי עזיבה לחבריו שעברו בעבר לקיבוצים אחרים.
3 - שינה קיבוץ את תקנונו, כאמור לעיל, תבשיל זכות חבריו שעברו
מקיבוצים

אחרים לקבלת דמי העזיבה מאותם קיבוצים, במידה ויקבע כי הזכות לדמי
עזיבה הבשילה לגבי כלל חברי הקיבוץ המשתנה.
כמו כן התקבלו גם מספר החלטות פרטניות.

6 - איחוד התנועה הקיבוצית - המשך המהלכים.
המזכירות סיכמה על מפגש משותף עם המזכירות הפעילה של התק"ם לקידום
הטיפול בנושא.
סוכם על הקמת צוות שיציע תכנית לקידום איחוד הפעילויות בין התנועות:
יוסי בן-שאול (רכז), אברי דביר, מתיה טרייבר, ניתאי קרן.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים