מבזק מזכירות הקבה"א 15.8.99
מבזק מזכירות הקבה"א 15.8.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירותjud@tkz.co.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

15.08.99מזכירות משותפת הקבה"א והתק"ם. סיכומי צוות הגדרת החזון1

נערך דיון על נייר ההכנה שהגיש הצוות להגדרת החזון לתנועה הקיבוצית
המשותפת.

חברים ובסיכומו הוחלט על העברת הנייר לניסוח מחודש17בדיון השתתפו
בצוות, במתכונת הקיימת, ותוך הכנסת ההערות שהושמעו בדיון (שינוי פרק
המבוא והכנסת תיקונים נוספים).

. מזכירות הקבה"א2

: סדר היום

. דיווחים1

אישור סדר היום למועצת הקיבוץ הארצי.2

ועד צבעון.3

מועד ומיקום ועידת הקבה"א..4דיווחים

- נמסרו פרטים על הכנות לקראת ועידת תנובהשיווק מניות תנובה 1.2
ותהליך קבלת ההחלטות בנושא בקיבוץ הארצי ובאזורים (ועדה כלכלית,
מזכירות ומועצה)

- התקיימה התיעצות ובסיכומה הוחלט על בחירתחילופי דוברים 1.3
דובר/ת מיד ואישרורו/ה מחדש ע"י המזכיר הנבחר.5.9.99. אישור סדר היום למועצת הקבה"א - 2

בתל-אביב5.9.99 אושר סדר היום למועצת הקבוץ הארצי ב2.1

מינוים - יו"ר חבצלת, יו"ר צוותא - קריאה שנייה2.2

בחירת מזכיר הקבה"א - דיווח ועדת הבחירות2.3

99 אישור תוכנית הפרויקטים מחצית שנייה של 2.4

לקראת הועידה - דווח ודיון - איחוד התנועה הקיבוצית2.5

שיוך מניות תנובה (?)2.6צבעון. ועד 3

צוקי דויטש (גשור) נבחר כמחליפו של יונן עצמון (עין המפרץ) בוועד1.3
המלווה של קיבוץ צבעון.. מועד ומיקום ועידת הקבה"א בהשתתפות חמי סל ורבקה4
קנטור

נערך דיון על מועד ומיקום ועידת הקבה"א הקרובה. סוכם על הועידה 4.1
במועד משותף עם התקם ובסמיכות מקום לועידת התקם. התאריך המוצע
המיקום - הנגב, איזור בארי, אשכול או העמקים.25.11.99
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים