מבזק מזכירות - 7/2/99
מבזק מזכירות - 7/2/99

מבזק מזכירות הקבה"א

7.2.99דיווחים .1

חוק ההסדרים

ג'ומס מסר מידע על הבאת חוק ההסדרים הקטן (המשך הפעלת חוק גל והסדר
הקיבוצים משנת 89) לדיון מיוחד בכנסת בשבוע הבא.עיגון זכויות החקלאים בקרקע

נמסר על פגישות מטה תנועות ההתיישבות בנושאים השונים המוצעים בהחלטה 737
וההצעות החדשות בנושאי עיגון הזכויות. המזכירות אישרה את המשך הפעולה
המשותפת של כל תנועות ההתיישבות.. אמנה משותפת לתנועות הקיבוציות בנושא יחסי דתיים-חילוניים2

בפני המזכירות הוצג התהליך המשותף לתנועות הקיבוציות וכיווני ההתקדמות

האפשריים.

סוכם:

א. אבישי גרוסמן יחליף את עליזה עמיר-זהר, היוצאת ללימודים בחו"ל. בצוות

חברים: ביני תלמי ויניב שגיא.ב. המזכירות תומכת בהמשך הדיאלוג עם הקיבוץ הדתי ועם זרמים דתיים

נוספים, כחלק מגיבוש הסכמה לאומית חברתית חדשה וכתחליף לחקיקה דתית.ג.הצוות המשותף לתנועות ימשיך עבודתו וינסה להגיע לעמדה משותפת לשלוש

התנועות הקיבוציות.- תחום חברה ומשאבי אנוש99 ותכנית שנת 98סיכום שנת .3

נערכו חילופי דברים על העבודה המשולבת של התחום עם התחומים האחרים.

בסיום הדיון סוכם:א.המזכירות מאמצת את תכנית העבודה של התחום לשנת 99. יושם דגש על

העבודה המערכתית והקשר לעבודת רכזי האזור.ב.ייבדקו כל תחומי הפעילות במגמה לייעול עבודת התחום תוך שמירה על

הרמה המקצועית בכל מדור.ג. תיבדק האינטרגציה בין שלושת התחומים במסגרת צוות רכזי התחומים.

דואר אלקטרוני


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים