מבזק מזכירות - 3/2/99
מבזק מזכירות - 3/2/99

31.1.99מבזק מזכירות הקבה"אדיווחים .1

נמסר על אישור עיסקת השותפות עם גאון-ליבנת במועצת המשביר.- מועצת המשביר
דווח על מיזכר הבנות בנוגע לחוב הקרנות התנועתיות.נמסר דיווח על ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא - עיגון זכויות החקלאים בקרקע

עיגון הזכויות בקרקע ועל המשך המגעים למציאת פתרון לנושא חוזה החכירה לדורות בין

ההתיישבות לממשלה ולמועצת מינהל מקרקעי ישראל.14.2.99אישור סדר היום למועצה .2

א. מינויים:

1. יהודה מרלא (עין החורש) - רכז תחום חברה ומשאבי אנוש - קריאה שניה.

2. שונות

ב. אישור תכנית הפרוייקטים לשנת 1999.

ג. הערכות לבחירות.

ד. תכנית עבודה לשנת 99 - המשך הדיון והצגת סיכומי שנת 98.. טקס ט"ו בשבט3

נערך טקס ט"ו בשבט והקראת ההגדה במסגרת פעילי ועובדי בית הקבה"א.

טקס ביוזמת מבורכת של רבקה קנטור ומרדכי הראבן.- רכזי האזורים99 ותכנית שנת 98סיכום שנת .4

מתיה טרייבר, רכזת רכזי האזור, הציגה את עיקרי סיכום שנת 98 בעבודת רכזי האזור ואת

עבודת המשוב שהתקבלה מהקיבוצים. שמואל גבעוני, מבקר הקבה"א, הציג את ממצאי

דו"ח הביקורת על עבודת מחלקת הרכזים.בסיום הדיון הרחב הוחלט:

א. הקשר עם כל הקיבוצים יימשך במתכונת העבודה והחלוקה הקיימת של רכזי האזור.

נדחתה ההצעה למעבר לעבודת יחידת מטה בלבד, הפועלת עפ"י קריאות.

ב. הקמת יחידה נפרדת לטיפול בקיבוצי משבר תיבדק במסגרת הצוות המשותף עם התק"ם
העוסק בנושא.ג. במהלך השנה ייערך דיון מסכם בכל הדילמות המרכזיות - כיווני עבודה, ליווי קיבוצי
המצוקה וכד'.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים