מבזק מזכירות - 20/12/98
מבזק מזכירות - 20/12/98

מבזק מזכירות הקבה"א
20.12.98

99 - פרוייקטים 1

מינהלת הפרוייקטים תמשיך בתהליך המיון בהתאם לסדנא שהתקיימה בשבוע
שעברותכיןרשימת הפרוייקטים המוצעים לאישור בישיבת המועצה הבאה.כנס קיבוצי נדל"ן וקיבוצים תורמים
התקיימו מפגשים, שאורגנו ע"י תחום כלכלה, עם נציגי קיבוצי הנדל"ו והקיבוצים
התורמים ובהשתתפות דר' אריאל הלפרין, כהכנה לקראת ההסדר הפיננסי
המתגבש במקום ההסדר הקרקעי.


ניר שיתופי
אבו וילן מסר על החלטת האסיפה השנתית של ניר שיתופי לאשר שינוי הסעיפים
בתקנון הקיבוץ הקשורים עם מעמד ניר שיתופי, כפי שהציעו התנועות.חילופי דברים לקראת אפשרות בחירות
בהשתתפות חמי סל.

א. מזכיר הקבה"א ייפגש עם ראשי מרצ והעבודה לתיאום הפעולה המשותפת.

ב. המחלקה הרעיונית-פוליטית ביחד עם רכז כח אדם והגזבר יכינו נייר עבודה
לגיוס אפשרי של הקבה"א לבחירות (על בסיס נייר עמדה ראשוני שהוכן ע"י חמי).

ג. המזכירות תקיים דיון בנושא עם היוודע מועד הבחירות.1999. תקציב הקבה"א לשנת 2

מוטל בוגומולסקי, גזבר התנועה, הציג בפני המזכירות את סיכומי טיוטה 2,
שאושרה ע"י ועדת התקציב הרחבה של המועצה, לקראת אישור התקציב במועצת
התנועה.

נערכו חילופי דברים על הקיצוץ המוצע בתקציב, ההסתייגויות שהוגשו ע"י הקיבוצים
ונדונו בועדת התקציב והמסקנות המתבקשות לאור השינויים הפוליטיים האפשריים.27.12.98. אישור סדר היום למועצה 3

אושר סדר היום :

א. מינויים

ב. דו"ח פוליטי קצר.

ג. תקציב 99 - קריאה שניה.

ד. סדרי העדיפויות של עבודת בית הקבה"א ותכנית העבודה של האגפים.. הדף הירוק4

בהשתתפות אמציה רייז-רכז הרשות וחברי המערכת - שלמה גלזר, עודד ליפשיץ,
נחמן גלבוע, סימה באר, יבל ברקאי, יעקב לזר.

נערך דיון כללי על מטרות עיתון הדף הירוק, כיווני העבודה, האילוצים התקציביים
והמגמות לעתיד.

סוכם על מאמץ משותף לשיפור העיתון בחומר וברוח.

נושא איחוד הדף הירוק עם עיתון קיבוץ יידון במסגרת הדיונים על איחוד התנועות.. פרוייקט יחסי משק- קהילה5

בהשתתפות רחל הלוי ורוסי וגשל.

בפני המזכירות הוצג סיכום הפרוייקט הסדרת יחסי משק-קהילה, שהוכן ע"י הצוות
המטפל. נערכו חילופי דברים על משמעות הפרוייקט, אימוצו ע"י המזכירות והיכולת
לבצעו ולממשו בקיבוצים. הדיון יימשך באחת הישיבות הבאות.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים