עמדת התק"ם ביחס להרחבת הממשלה
עמדת התק"ם ביחס להרחבת הממשלה

03-5347360, פקס: 03-5301507 רמת אפעל, טל:1 סמינר אפעל, היסמיןכ"ג באב התשנ"ט

1999 באוגוסט 5

לכבוד

ראש הממשלה

מר אהוד ברק

משרד ראש הממשלה

ירושלים

כבוד ראש הממשלה,

, ברך אותך על גמר1999 באוגוסט 5מרכז התק"ם, שהתכנס לישיבתו היום, יום ה'
הקמת הממשלה והתחלת פעילותך החשובה בחידוש הדיונים על הסדרי השלום
עם סוריה, לבנון והרשות הפלשתינאית.יחד עם זאת, הוסיף המרכז ואמר את הדברים הבאים:

מרכז התק"ם מביע את מחאתו על כך שראש הממשלה לא מצא לנכון לשבץ נציג
תק"ם בממשלה, בנוסף לכך שאין למחוז-הקיבוצים חבר כנסת שנבחר על-ידי
המחוז.

התק"ם הינו המחוז הגדול ביותר במפלגת העבודה ופעילותו במערכות המפלגה
היתה והינה בהתאם.

התעלמותו של ראש הממשלה מהגורם ההתיישבותי הגדול ביותר במפלגת
העבודה, אינה מקובלת על התק"ם ומחייבת את תיקונה.כל טוב,

דובי הלמן

מזכיר התק"ם


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים