תק"ם תקציר ידיעות - 15.12.99
תק"ם תקציר ידיעות - 15.12.99

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:15.12.99תק"ם תקציר ידיעות -חידוש השיחות בין ישראל לסוריה

המזכירות הפעילה קיימה דיון ראשון על ההתפתחות הצפויה עקב החלטת ישראל
וסוריה לחדש את השיחות ביניהן על הסכם השלום. מוטל על התנועה לבחון
ולעדכן את הדרכים בהן תוכל להמשיך לשאת באחריות למפעל ההתיישבות שלה
ברמת הגולן. סוכם להמשיך את הדיון במרכז התנועה, המתכנס בשבוע הבא
, ולקיים בימים הקרובים התייעצויות נוספות, כולל פגישות עם הישובים23.12.99
ברמת הגולן.דוח ביקורת - מחלקת הביטחון

יחידת המבקר הציגה בפני המזכירות הפעילה את ממצאי הביקורת במחלקת
כהמשך לדו"ח1998 - 1995הביטחון. הדו"ח בודק את פעילות המחלקה בין השנים
חלו במחלקה הנבדקת מספר שינויים הן בגישת(1994הקודם. מאז הדו"ח הקודם (
פועלת המחלקה במסגרת1996הצבא לנושא הגיוס והן במחלקה. יש לציין כי מאז
חטיבת החברה. בעקבות המלצות הדו"ח החליטה המזכירות הפעילה, בין היתר, כי
בעת מצוקה ופניה חריגה של בן/בת למחלקה, היוזמה על שמירת הקשר תהיה גם
באחריות המחלקה. בנוסף סוכם כי יתקיים דיון יסודי במזכירות הרחבה על
מטרות פעולתה של מחלקת הביטחון.מינוי חדש

המזכירות הפעילה אשרה את מינויו של דוד דרומולביץ (מזכ"ל המחנות העולים)
כנציג התק"ם בוועד הממונה של קיבוץ נערן.חדשות המכון לייעוץ ארגוני

- סדנה לימודית למזכירים העוסקת בסוגיותהמזכיר כעו"ד של קיבוצו
משפטיות ניהוליות של עבודת המזכיר בהנחיית יאיר שביט ועו"ד שלמה כהן
נפתחה השבוע. ניתן עדיין להצטרף לסדנה המתקיימת במסגרת קבוצת עמיתים
מפגשים, אחת לחודש, שיחולקו10שפתח המכון לייעוץ ארגוני. התכנית כוללת
לשלושה רבדים: *דווח על הנעשה בקיבוצים על-ידי המשתתפים; *התייחסות
משפטית (של עו"ד) לאחד הנושאים שעל סדר היום; *נושא הנמצא על סדר יומו
של אחד המזכירים יוצג על-ידי הקיבוץ למשתתפים. הקבוצה תפעל כסדנה
לימודית ותשלב ידע משפטי עם היבטים יישומיים מתחום מדעי ההתנהגות.- על רקע גידול הכנסות הקיבוץענף עובדי החוץ - קפיצת מדרגה
מעבודות החוץ של חבריו עולה השאלה של ניהול יעיל ומקצועי יותר של ענף
עובדי החוץ. לפיכך יזם המכון לייעוץ ארגוני חברתי יום עיון המיועד למנהלי
הנהלת חשבונות, למנהלי משאבי אנוש, למרכזי משק ולמרכזי עובדי חוץ. יום
בבית הקיבוץ הארצי. על סדר היום: זכויות על פי דין של28.12.99העיון ייערך ב-
עובדי חוץ, הצגת מערכת ממוחשבת לניהול ענף עובדי החוץ, היבטים משפטיים
ומיסוד מערכת היחסים בין הקיבוץ המעסיק ועובד החוץ.יוצא המכון בתכנית מיוחדת בנושא עבודת בני הנעורים בעידן של2000 בינואר
מעבר מעבודה לפרנסה. התכנית כוללת סדנת לימוד בת ארבעה מפגשים בהם
יגובש מודל לעבודת בני הנעורים המשולב בכלים למימושו. הסדנה כוללת
העשרה בתכנים, דוגמאות לפרויקטים חדשניים מקיבוצים ועבודה אישית על
בניית תכנית פעולה למשתתף. מנחה את הסדנה ד"א עמיר לוי והיא מיועדת
.20.1.2000למרכזי ועדת חינוך ולמנהלי משאבי אנוש. המפגש הראשון יתקיים ב-מקיים המכון יום עיון לרכזי רכב ותחבורה בקיבוצים. היום יציג6.1.2000 ב-
.21בפני המשתתפים חידושים ועדכונים בניהול צי רכב למאה ה-
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים