תק"ם תקציר ידיעות - 8.12.99
תק"ם תקציר ידיעות - 8.12.99

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:8.12.99תק"ם תקציר ידיעות -ועידת התק"ם

לסיכום ועידת התק"ם הרביעית, החליטה המזכירות הפעילה כי המזכירות תמשיך
להוליך את מהלך האיחוד בשיתוף עם הקיבוץ הארצי, על-פי הנהלים שנקבעו עד
כה. סוכם כי יעשה מאמץ לקדם את הכנת הטיוטות הקשורות לאיחוד הנכסים,
התקציבים והמסים ולהביא אותן בהקדם לדיון והחלטה במרכז התק"ם ובמועצת
הקיבוץ הארצי. המזכירות חזרה ואשרה את החלטתה שאיחוד מלא של הנכסים
הוא תנאי לאיחוד התנועות.נשיא המדינה יארח משלחת של התנועה הקיבוצית

), משלחת15.12.99לרגל איחוד התנועות יארח נשיא המדינה, בשבוע הבא (
משותפת של התק"ם והקיבוץ הארצי. המשלחת כוללת את מזכירי התק"ם
והקבה"א ונציגי קיבוצים משלושה דורות. חברי התק"ם למשלחת הם: מזכיר
התק"ם, דובי הלמן, סנטה יוספטל (גלעד), מוקי צור (עין גב), רן כוחן (צרעה),
איריס שובל (כפר חרוב), עליזה מאיו (לוטן), עודי זהבי (רביד), אורית נוקד
(שפיים), יונה פינסקר (הבונים) ופסח האוספטר (מלכיה, הנוער העובד).2000תקציב מעבר

.2000בפני המזכירות הפעילה והרחבה הוצגה הצעה לתקציב מעבר לשנת
למעט התאמות קלות. הצעת התקציב1999התקציב מבוסס על התקציב לשנת
תועבר לקיבוצים בימים הקרובים, לקראת ישיבת המרכז המתוכננת ליום
. במקביל, מכינה גזברות התק"ם ביחד עם הקיבוץ הארצי תקציב משותף23.12.99
לשתי התנועות שיכנס לתוקף ביום איחוד התנועות. המזכירות הרחבה תמליץ
למרכז התק"ם לאשר את התקציב המוצע.עשור לבית ראשון במולדת

- מפעל הקליטה של התנועה הקיבוצית,בית ראשון במולדתכנס העשור של
, בגן שמואל.9.12.99בהשתתפות בוגרי המפעל, יתקיים השבוע , יום ה'

הכנס במעמד יו"ר הסוכנות היהודית, סגנית שרת הקליטה ומזכירי התנועות
הקיבוציות.

ועד היום במפעל1990 משפחות) השתתפו מאז 6,500 נפש (כ- 25,000מעל ל-
משפחות נקלטו לחברות450. מתוכם כ- בית ראשון במולדתהקליטה של
בקיבוצים.

420 היא 2000 משפחות והתחזית לשנת 380השנה משתתפים בפרויקט כ-
משפחות.מרכז תק"ם

) תעסוק בתקציב23.12.99ישיבת מרכז התק"ם שתתקיים בעוד כשבועיים (
(תקציב המעבר) וכן תדון בהצעות המזכירות בנושא2000התק"ם לשנת
התיישבות, הסכמי שלום ורמת הגולן.תחרות השם לתנועה המתאחדת

במהלך ההכנות לאיחוד התנועות, פורסמה לפני מספר חודשים מודעה בעיתונות
הקיבוצית, בה התבקשו הקוראים להציע שם לתנועה הקיבוצית המתאחדת.
הצעות שמיות זרמו למשרדיהם של רן כוחן100המודעה זכתה לתגובות ערות. כ-
(תק"ם) ויוסי בן שאול (הקבה"א) מתאמי פעילות איחוד התנועות.

צוות ההיגוי הבין-תנועתי בחר מהרשימה חמש הצעות אשר עמדו להצבעה בקלפי
של הצירים בשתי הוועידות, טרם כניסתם לאירוע המשותף במועצה האזורית
"התנועה הקיבוצית".אשכול. השם שזכה במרבית הקולות היה כזכור

עיון ברשימת המציעים מגלה חמישה חברים וחברות אשר הציעו מלכתחילה את
השם שנבחר: רינה גל (יחיעם), מיכל שצקי (מגן), יואב גבעתי (עין גדי), שלמה אבן
שושן (שדה נחום) ויוסף שטיניג (מושב נטעים). רן כוחן מסר כי צוות היגוי
שיתכנס בימים הקרובים ייקבע את אופן חלוקת הפרס, לזוכה יחיד או לכל אחד
מחמשת המציעים.

ומבין השמות היותר ייחודיים שהוגשו לוועדה ניתן לציין את: מקובצת, אשמורת,
נצר, קובוץ, שילוב, אופק, עתיד וחצר.מסע חנוכה

י"בתניקים משתתפים במסע חנוכה לערבה ולירדן שמארגנת חטיבת הגינ"ה750כ-
ק"מ בהרי אילת.30בתק"ם. המסע השנה כולל מסע אופנים לאורךחדשות מחלקת הקליטה

) יתקיים יום העיון השישי לעמיתי קליטה. על סדר היום13.1.2000) בינואר
צמיחה דמוגרפית מול איתנות כלכלית ומפגש קולטים - נקלטים.

יתקיים סמינר החורף לנקלטים באפעל. הסמינר מיועד2000 בתחילת פברואר
לנקלטים הנמצאים כבר מספר חודשים בקיבוץ. בתכנית לימוד העשרה בנושא
הקיבוץ, סדנאות, יצירת קבוצת תמיכה, דיונים והפעלות.

במהלך החודש השתתפה מחלקת הקליטה ביום עיון שערכה המחלקה להחזרת
בני יורדים במשרד הקליטה במגמה שהתנועה הקיבוצית תשתלב בפרויקט.

ותזכורת באתר האינטרנט של התנועה הקיבוצית מאגר מידע על מועמדים
פוטנציאלים לקיבוצים..יבור הפריפריה לכבליםח

בתוך שנה יחוברו כל יישובי הפריפריה לתשתית הכבלים, כתנאי לאישור המיזוג
בין חברות הכבלים ולמכירת שירותים נוספים לציבור כמו אינטרנט, טלפוניה
ואחרים.

כך מסר שר התקשורת, בנימין בן אליעזר לראשי חברת הנס"ר הקיבוצית - חברת
התקשורת של הקיבוצים הפועלת במסגרת משקי הקיבוצים, בפגישה שהתקיימה
ביניהם.

השר הדגיש כי עד סוף חודש זה, חייבות חברות הכבלים להגיש למשרד התקשורת
את תוכנית העבודה שלהן, לחיבור הישובים בתוך שנה.

בנוסף ציין השר בפגישה כי הוא יוזם שינוי בחוק הבזק במסגרת חוק ההסדרים
שיאפשר למשרד התקשורת להפעיל סנקציות כלפי כל חברת תקשורת שלא
תעמוד בתנאי ההתחייבות, בכללם חיבור הפריפריה.

מבתי האב ביישובי80%בועז שני, מנהל חברת הנס"ר הקיבוצית, אומר כי כ-
יישובים- קיבוצים,450הפריפריה אינם מחוברים לכבלים. מדובר בלמעלה מ-
מושבים, יישובים ערביים ויישובים קהילתיים. שני מאמין כי יישום ההחלטה
יבטיח את חיבור הפריפריה לכבלים.

שני מציין כי השר הביע תמיכה ברעיון שחברת הנס"ר הקיבוצית תהיה ספק מרכזי
לשירותי תקשורת מתקדמים ליישובי הפריפריה.

מנכ"ל משקי הקיבוצים, משה מרום, ומנהל חברת הנס"ר הקיבוצית, בועז שני
מסרו כי לאחרונה נחתם חוזה ראשון בין חברת הכבלים מת"ב לבין משקי
הקיבוצים וחברת הנס"ר הקיבוצית, לחיבור הקיבוצים לרשת הכבלים. מרום ושני
מוסיפים כי בימים אלה מתקיימים דיונים עם מספר חברות (ערוצי זהב, תבל,
לחיבור הקיבוצים לכבלים.(D.B.S ו- YES

עו"ד חגי מירום שפעל בנושא בכנסת, ייצג את הקיבוצים בפגישה. עוד השתתפו
בפגישה מנהל חברת הנס"ר הקיבוצית, בועז שני, ומרכז פרויקט האינטרנט
במשקי הקיבוצים, שלומי גרבר.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים