מבזק מזכירות הקבה"א - 5.12.99
מבזק מזכירות הקבה"א - 5.12.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י
maz@tlv.kba.org.il5.12.99מזכירות הקבה"א


סיכומים:.28.11.99. אושר פרוטוקול הישיבה מיום 1סיכומי הועידה - הדף המחייב, הנוסח של ששת הסעיפים שפורסם
ב-30.11.99 כדלהלן:


1999 בנובמבר 25החלטות ועידת הקיבוץ הארציהועידה מאשרת את איחודן של התנועות הקיבוציות ההיסטוריות

התק"ם והקבה"א לתנועה קיבוצית אחת, שהקמתה ופעילותה יתנו
ביטוי הולם לייחוד הקיבוץ ולערכיו בחברה הישראלית.מועד כינוס ועידת היסוד של התנועה המשותפת, ותחילת פעולתה,

ייקבעו במהלך החודשים הבאים ע"י מזכירויות שתי התנועות.מהלכי ההכנה ועבודת צוותי המשנה יימשכו בתיאום עם שתי

המזכירויות.סיכומי עבודת ההכנה, וסיכומיהם של צוותי המשנה, יובאו לאישור

למועצה מיוחדת שתהיה בסמכות ועידה, ולאישור בקיבוצים.הצעת קיבוץ ברקאי והצוות המורחב לקידום נשים, בנושא שיוויון
בין המינים וייצוג נשים, התקבלה, והיא תועבר לסיכום סופי בצוות
ההגוי המשותף.ההצעות שהעלו ארי טפלא, אריה פלגי ודב פלג לתיקונים בחוברת

הועידה, והצעת ניר יצחק, עין דור ומזכירות כפר מנחם, שעניינה פיצוי
קיבוצים מסייעים, יובאו לדיון באחת המועצות הקרובות.

. דווחים2

תנובה התארגנות יצרני החלב

נמסר דיווח על התארגנות התנועות בנושא עזרה ליצרני החלב, ועל
בחירת מוסדות תנובה החדשים.קרקעות

נערכו חילופי דברים לקראת העלאת הנושא לדיון ציבורי במועצה
הקרובה.המשך המהלכים לאיחוד התנועות

נמסר מידע על הסיכומים עם התקם לגבי המשך התהליך בנושא איחוד
הנכסים, בתי התנועות, כח אדם ולוח הזמנים הצפוי לסיכום הנושאים.מפקד מרצ

דווח על קיום מפקד מרצ עד ל-31.12.99 ופעולות הקבה"א לגיוס
מתפקדים חדשים למרצ בקבה"א ובתקם.2000. תקציב התנועה לשנת 3מוטל בוגומולסקי, גזבר התנועה הציג את עיקרי תקציב שנת 2000 של
הקבה"א כפי שגובשו ע"י ועדת התקציב הרחבה.

גובה מס החבר - 800 ש"ח לחבר - 400 ש"ח מעל לגיל 70.

מקורות נוספים לתקציב - 7 מליון ש"ח.

שמירה על היקף הפעולה הציבורית כבעבר.

הקטנת תקציב הפרויקטים.

שמירה על גבייה מלאה מהקיבוצים.

חיבור המערכת התקציבית עם התק"ם .

רשם: אבשלום (אבו) וילן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים