מבזק מזכירות הקבה"א - 28.11.99
מבזק מזכירות הקבה"א - 28.11.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירותmaz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י28.11.99מזכירות הקבה"א

סיכומים :

אישור פרוטוקול .1

21.11.99אושר פרוטוקול הישיבות מיוםדיווחים .2

ברית פקוח

נמסר מידע על המתרחש בברית פקוח והאפשרויות המסתמנות למעבר
והפעלה ע"י מפרק

לצורה חדשה.קרקעות

נמסר מידע על שורת פגישות שנערכו בנושא זה עם ראשי המשק ע"י מזכירי
התנועותלובי חקלאי

דיווח על הקמת הלובי החקלאי בכנסת וחלוקת עבודתו לקראת הדיונים על
תקציב המדינה.קליטת הפליטים העירקים

נמסר על קליטת ששת הפליטים העירקים בקיבוצים געתון ויחיעם ומעורבות
התנועה בנושא.סיכום הועידה - בהשתתפות חמי סל .3

נערכו חילופי דברים והערכות לסיכום ועידת התנועה בנושא איחוד התנועות,
בסיומם סוכם:

תעסוק בסיכום הועידה.12.12.99א. המועצה הקרובה ב-

ב. תוכן בהקדם תוכנית הפעולה להמשך התהליך.

ג. הנושאים שלא הגיעו להצבעה בועידה יועלו באחת מישיבות המועצה
הקרובות.

ד. סיכום התהליך כולו, יובא לאשרור הקיבוצים ולמועצה מיוחדת בסמכות
ועידה.עתיד כרם שלום .4

נערך דיון על עתיד כרם שלום, סיכומים יועברו לקיבוצים.12.12.99סדר היום למועצת הקבה"א .5

אושר סדר היום למועצה כלהלן:

2000א. תקציב הקבה"א לשנת

ב. סיכום הועידה והמשך תהליך איחוד התנועות

ג. עיגון זכויותינו בקרקע - התחלת דיון

ד. שונותרשם: אבשלום (אבו) וילן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים