תק"ם תקציר ידיעות - 17.11.99
תק"ם תקציר ידיעות - 17.11.99

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:17.11.99תק"ם תקציר ידיעות -שיוך נכסים

המזכירות הסמיכה את דובי הלמן, אורית נוקד וישי ארנון להשלים את מסמך
ההמלצות בנושא "שיוך נכסים". הוטל על ישי ארנון לטפל בהפצת המסמך
ובארגון ימי-עיון והשתלמויות. לקיבוצים יופץ אוגדן שיכלול את המסמכים
הבאים: "שיוך נכסים" - הגדרות והבהרות, מסמך הביטחון האישי של החבר
ותקנון הקיבוץ המעודכן.

מסמך "שיוך נכסים" יוצג במזכירות הרחבה בישיבתה הקרובה.ועידת האיחוד

, בנשיאות הוועידה4המזכירות תפעל בוועדת החלטות של מושב הוועידה ה-
ובמשותף עם הקיבוץ הארצי לכלול בסדר היום של הוועידות רק את הנושאים
עליהם גובשה הסכמה, והם כלולים בחוברת ההצעות שנשלחה לקיבוצים. כמובן
שניתן יהיה לדון בהסתייגויות ובהצעות חילופיות לאותם נושאים.

הנושאים שעדיין נמצאים בשלבי דיון יוגשו להחלטה במרכזים ובמועצות לאחר
מושב הוועידה, אלא אם תחליט הוועידה על מושב נוסף למטרה זו.ועידת תק"ם הרביעית

"ועדת החלטות" נפגשה השבוע לישיבה מכינה לקראת הוועידה המתכנסת
. הוועדה קבעה את סדרי עבודתה ועיינה בשורה של25.1£1.99בקיבוץ בארי ב-
הסתייגויות שהגיעו עד כה מהקיבוצים. רן כוחן, רכז צוות ההיגוי לוועידה, מסר כי
), לאחר שיונחו בפניה כל24.11.99הוועדה תיפגש לדיון נוסף ערב הוועידה (
ההצעות וההסתייגויות שיגיעו לצוות ההיגוי עד למועד הוועידה.כוחן מסר עוד, כי בין ההסתייגויות שהגיעו עד כה, כלולה הצעה של מספר
קיבוצים בגולן, המבקשת "להתנות את האיחוד עם הקיבוץ הארצי בשינוי עמדת
הקיבוץ הארצי המצדדת ,למעשה, בעקירת ישובים." על-פי הצעה זו "התנאי
לאיחוד התנועות הוא גיבוש עמדה של התנועה החדשה, על פיה קיומם של
הישובים הוא בסיס לכל הסכם שלום" וכי "התנועה החדשה לא תיתן יד לעקירת
ישובים."צירי ועידת התק"ם בבארי יתבקשו, סמוך לתחילת הוועידה, לבחור בנשיאות
הוועידה. יאיר שביט (נען), אסתר בר-לב (בארי) ואבי לפידות (צרעה), הם השמות
המוצעים לנשיאות, שאמורה לנהל את מהלך הדיונים בבארי.1999תקציב

.1-9/99 בפני המזכירות הפעילה הוצג דו"ח ביצוע תקציב התנועה לחודשים
מיליון ש"ח. רוב הגירעון נובע מגירעון בתקציב2מהדו"ח עולה גירעון של כ-
ה"ברית" ו"אפעל". יש אפשרות שהגירעון יקטן במיליון ש"ח כתוצאה מגביית
הכנסות ממוסדות חיצוניים, מתשלומים של קיבוצים ומהעמקת גביית מסי
התנועה לקראת סוף השנה.

המזכירות תזמין את מזכיר "הברית" ואת מנהלת "אפעל", כדי לדון בדרכים לאיזון
. כן, הוטל על הגזברות להעמיק את גביית המסים עם תום1999תקציבם לשנת
שנת התקציב.

. מדובר בתקציבים1999 בפני המזכירות הוצגו דרישות לתוספות תקציב לשנת
3נוספים המיועדים לוועידה, לבחירות למזכיר, לפרויקטים כלכליים, ולגיוס
פעילים - לצופים, ליחידת הרכזים ולמחלקת חו"ל. סך הבקשות מגיע למאתיים
אלף ש"ח. מזכירות אשרה את רשימת הבקשות שהוגשו לה לביצוע בתקציב
.1999בחירת מזכיר תק"ם - מועד חדש

החליטה המזכירות הרחבה לדחות את מועד הבחירות ליום7 נגד 13ברוב של
) הוחלט לאחר דיון נוקב18.1.2000. על הדחייה בשבועיים (מה- 31.1.2000
שהתקיים במזכירות על רקע בקשתה של יונה פריטל, שהציגה את מועמדותה
לתפקיד המזכיר, עם פרישתו של אבי אהרונוסון מהמירוץ.פגישת מחלקת החינוך עם שר החינוך

מנהלת מחלקת החינוך המשותפת, יונה פריטל, יזמה פגישה עם שר החינוך, יוסי
שריד, במטרה לקדם את ההכרה בחינוך הקיבוצי כמערכת חינוך ייחודית. הפגישה
התקיימה בשבוע שעבר, בהשתתפות מזכירי התנועות, נציגי מחלקת החינוך
המשותפת וחברי הכנסת אבשלום וילן וענת מאור. בפגישה סוכם להקים ועדה
משותפת למשרד החינוך ולתנועות הקיבוציות שתטפל בקידום הכרה בייחודיות
המערכת ותיתן מענה לצרכיה:

מתן עדיפויות להעסקת גננות ומורים חברי קיבוצים, במערכת החינוך
הקיבוצית;

הכרה בפנימיות הקיבוציות כפנימיות לכל דבר ותקצובן על פי הקריטריונים
המקובלים;

הכרה בחינוך הבלתי פורמלי בהתיישבות העובדת (קיבוצים ומושבים)
ותקצובו;

פיתוח קריטריונים סוציו-אקונומיים להגדרת מדדי טיפול בהתיישבות העובדת;

חיזוק המינהל לחינוך ההתיישבותי והחזרת התקציבים שקוצצו;

"סל לאור" לילדי נעל"ה ועדכון "סל לאור" לבני הנוער100% החזרת תקצוב של
המתחנכים בקיבוצים ובכפרי הנוער;

הרחבת הקליטה של ילדים ממוצא אתיופי בבתי הספר הקיבוציים;

התאמת הקריטריונים בחינוך המיוחד בהתיישבות העובדת;

תמיכה בכלים האמנותיים והתרבותיים בקיבוצים;

השר נתן הבטחה להקים ועדה בנושא הייחודיות הקיבוצית, באמצעות מנכ"לית
המשרד.הצעה להרכב נציגי התק"ם במועצת תנובה

המזכירות הפעילה אשרה את ההרכב המוצע של נציגי התק"ם למועצת תנובה.
חברי מזכירות תק"ם. נציגי התק"ם המומלצים הם:4 נציגים בהם 19מדובר ב-
אריק רייכמן, מזכיר התק"ם, עופר כהן, ניר מאיר, חוה גל-עוז, יוסי מלול, משה
כץ, דגן לוין, איתן שדה, ישעיהו פרי, יצחק בדר, דוידי מרום, אליהו ליש, גדעון
הרמלין, ישראל אפרת, שמואל שני, שמואל שנער, ג'ון כהן ואחיק בר לוי. בנוסף
אישרה המזכירות את מועמדותם של עליזה בורשטיין ומאיר שחם כמומלצי
התק"ם לוועדת הפיקוח של תנובה.מינוי חדש

יובל אור (רעים) מונה למלווה חברתי של אזור הדרום, ביחד עם מיכל אטלי
(צאלים) המלווה הכלכלית. אור הוא עובד סוציאלי במקצועו ובוגר בית הספר
לפסיכותרפיה של האוניברסיטה העברית. בתפקידו האחרון שימש מזכיר רעים.חוק הבחירה הישירה

המחלקה הפוליטית בתק"ם בשיתוף אגף ההסברה במפלגת העבודה קיימו במה
רעיונית ראשונה בנושא חוק הבחירה הישירה.

בהרצאת הפתיחה של ראש הממשלה הוצגה תפיסתו על הצורך להמשיך בבחירה
הישירה ולבצע שינויים בשיטת הבחירות הן באחוז החסימה והן בבחירות
האזוריות.

בפנל שהונחה על-ידי השר יוסי ביילין, השתתפו השר חיים רמון, ח"כ משה ארנס,
עו"ד אוריאל ליין וד"ר אריה כרמון מהמכון הישראלי לדמוקרטיה.

חברים, שהם צירים600מרבית הדוברים בדיון תמכו בביטול הבחירה הישירה. כ-
בוועידת המפלגה השתתפו באירוע.ממשיכים בסיוע לתורכיה

לאור פניות רבות הוחלט לפתוח את חשבון הקרן לסיוע נפגעי הרעש בתורכיה.
הקיבוץ הארצי, התק"ם, ארגון "לתת" והתאחדות עולי תורכיה, פתחו לתרומות
ע"ש קרן הסיוע לנפגעי הרעש532 בסניף בנק הפעלים 381815את חשבון
בתורכיה.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים