תק"ם תקציר ידיעות - 22.9.99
תק"ם תקציר ידיעות - 22.9.99

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:22.9.99תק"ם תקציר ידיעות -
איחוד התנועות

בישיבת מזכירות משותפת של התק"ם והקבה"א, דנו המשתתפים במסקנות
צוות הגדרת החזון לתנועה המשותפת. הדיון נערך בהשתתפות מוקי צור ואבי
אהרונסון חברי הצוות. מזכירויות התק"ם והקבה"א אשרו את עיקרי הנייר
והחליטו כי צוות היגוי מצומצם ביחד עם מוקי צור, יעשה ניסיון להגיע לנוסח
מוסכם שיכלול בתוכו את כל ההערות שעלו בדיון.

כמו כן, הוחלט על הרכב מוסדות התנועה החדשה, כדלקמן:

חברי20 נבחרי עדה ועוד 40 נציגי קיבוצים ורשימה מרוכזת של 420במועצה, כ-
.60מזכירות, סה"כ עד

צירים.900בוועידה, נציגי הקיבוצים והרשימה המרכזית מהמועצה סה"כ כ-

בהתייחס לברית התנועה הקיבוצית סוכם כי עד להקמת רשות לנושא הלהקות,
תמשיך הברית לתפקד כאחראית לנושא.

ספר הוועידה המשותף, יוגש למוסדות התנועות ולקיבוצים בתחילת חודש
אוקטובר.שם לתנועה החדשה

התחרות בציבור על שם לתנועה החדשה, הניבה גל של תגובות. עד כה נמנו
הצעות, מרביתן מהקיבוצים וחלקן גם מאנשי עיר ומושב. על כך90למעלה מ-
מסר רן כוחן, מתאם פעילות האיחוד מטעם התק"ם. ועדת היגוי העל דנה בנושא
והחליטה כי השם לתנועה החדשה ייבחר בקלפי על-ידי כלל הצירים, בעת
המפגש

) בשעות אחר25.11.99המשותף של שתי הוועידות המתוכן ביום הוועידה (
הצהריים. השם יבחר מתוך רשימת ההצעות שהוגשה על ידי הציבור ומוינה
על-ידי צוות מיוחד שהוקם למטרה זו.ועידת התק"ם

כמחצית מכלל קיבוצי התק"ם כבר העבירו את שמות ציריהם לוועידת התק"ם,
בבארי. רן כוחן, מרכז ועידת התק"ם, ציין כי בוועידה25.11.99המתכנסת ב-
צירים מהתק"ם. "ספר האיחוד" , ובו המלצות צוותי500צפויים להשתתף כ-
האיחוד, יופץ לקיבוצים בחודש הקרוב.חדשות המכון לייעוץ ארגוני

ההרשמה לתוכניות ההדרכה של המכון לייעוץ ארגוני נמצאת בעיצומה. חודש
אוקטובר הוא מועד הפתיחה של קורסי המכון לשנת תש"ס. המכון מציע
לממלאי תפקידים ולמנהלים בקיבוצים מערך הדרכה וקורסים הממוקדים
בצרכים של בעל התפקיד ומכסים את קשת הפעילות הארגונית ניהולית של
8 קורסים וקבוצות עמיתים אשר 14הקיבוץ המשתנה. תכנית הלימוד כוללת
מתוכם מתבצעים בחסות תפנית - בית הספר למנהלים של האוניברסיטה
הפתוחה. הקורסים המתבצעים בחסות תפנית הוגשו לגמול השתלמות. יש לציין
כי במקום הקורסים שעסקו בהפכית עיסוק לעסק הוחלט לקיים קורס אחד.
מדובר בקורס ליזמות ולניהול עסק קטן שיתמקד בפיתוח יזמויות בקיבוץ.
הקורס מיועד לכל היזמים בקיבוץ בתחומים השונים - תיירות, מזון, מסחר,
.03-5301366רפואה אומנות וכו'. לפרטים

הקורסים המתבצעים בחסות תפנית הוגשו לגמול השתלמות. יש לציין כי
במקום הקורסים שעסקו בהפכית עיסוק לעסק הוחלט לקיים קורס אחד. מדובר
בקורס ליזמות ולניהול עסק קטן שיתמקד בפיתוח יזמויות בקיבוץ. הקורס
מיועד לכל היזמים בקיבוץ בתחומים השונים - תיירות, מזון, מסחר, רפואה
.03-5301366אומנות וכו'. לפרטים- על רקע הכתבה בעיתון הקיבוץ ולאור בקשות חוזרות ונשנות,2000באג
. היוםיעסוק2000החליט המכון לייעוץ ארגוני לקיים יום עיון נוסף בנושא באג
. מטרת היום לרתום את המנהלים90בשאלה מה ניתן עוד ניתן לעשות בדקה ה-
בקיבוצים לפעילות אינטנסיבית במטרה לצמצם סיכונים. יום העיון ייערך ב-
בבית ציוני אמריקה בתל-אביב.7.10.99אהדה - כנס שנתי

- ארגון הורים לעזרה הדדית, יתקיים במחציתאהדההכנס השנתי של ארגון
). במהלכו יתקיימו בחירות בקלפי לתפקידים: יו"ר,15.11.99חודש נובמבר (
מנכ"ל וחברי מזכירות. הבחירות לתפקידי היו"ר והמנכ"ל מתקיימים אחת
לשלוש שנים ולחברי מזכירות אחת לשנה. המועמדת לתפקיד היו"ר היא תהילה
בק (עמיעד) והמועמד לתפקיד המנכ"ל הוא אבי פסקל (בית העמק). על סדר
היום של הכנס: ביטוח, תקנון לבנים בעלי צרכים מיוחדים, הסכם עבור
בנים-חברים בעלי צרכים מיוחדים."הקהל" - כנס בנושא הזהות היהודית

שאלת הזהות היהודית לקראת האלף החדש עומדת במרכזו של כנס "הקהל"
) בסמינר אפעל, המארח את הכנס זו השנה26.9.99שייערך בחול המועד סוכות (
השלישית. בסדרה של הרצאות וסדנאות ידונו נציגי היהדות מכל הזרמים
(מאורתודוכסים ועד רפורמיים), נציגי האקדמיה ונציגי הציבור החילוני בשאלות
הזהות היהודית.

לכנס שותפים ארגונים רבים העוסקים בזהות יהודית, בתרבות ישראל,
ובהידברות בין חילוניים לדתיים.

בין המשתתפים: השרה פרופ' יולי תמיר, השר הרב מיכאל מלכיאור, ד"ר צביה

ולדן, דדי צוקר, דניאל בן סימון, פרופ' אליס שלווי, ד"ר יגאל עילם, אלעזר
שטורם, הכומר סמואל פאנוס והאב מרסל דובואה.


לפרטים:

052-2448637דובי הלמן, מזכיר התק"ם,

052-2429878חוה גבע, דוברת התק"ם,

ועד עלות השחר.16.00 מ 26.9.99האירוע יתקיים ביום א'


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים