תק"ם תקציר ידיעות - 9.9.99
תק"ם תקציר ידיעות - 9.9.99

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507דוברות: טל:9.9.99תק"ם תקציר ידיעות -שלום, התיישבות ורמת גולן - סוכם הדיון במזכירות הרחבה

המזכירות הרחבה של התק"ם שהתכנסה ביום א' האחרון (5.9.99), להמשך
הדיון בנושא שלום, התיישבות ורמת הגולן החליטה רק לגבי 4 סעיפים
בהצעה שעמדה לדיון. שאר הסעיפים (5 במספר) יועברו לדיון ולהחלטה
בקיבוצים ובמרכז התק"ם.

בישיבה השתתפו והצביעו גם חברי מזכירות מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

המזכירות קבלה את ההחלטות הבאות:התנועה הקיבוצית המאוחדת תומכת בחידוש השיחות עם סוריה שמטרתן.1
היא הסכם שלום בין ישראל לבין סוריה, כמו גם השגת הסכם שלום עם לבנון
ועם הרשות הפלשתינאית.התנועה הקיבוצית המאוחדת היא בראש ובראשונה תנועת התיישבות.2
ופועלת להמשך קיומם ופיתוחם של קיבוציה, באשר הם.קיבוצי רמת הגולן הם חלק ממפעל ההתיישבות של התק"ם ולפיכך תמשיך .3
התנועה בפיתוחם על-ידי סיוע בתוספת חברים לקיבוצים, בתוספת שיכון
ותעסוקה, בפתרון לבעיות החוב הכספי, בהשקעות חדשות וביזמויות
במפעלים. התנועה גאה בחבריה המיישבים את רמת הגולן.התנועה הקיבוצית המאוחדת קוראת לממשלת ישראל ולעומד בראשה,.4
להסתדרות הציונית, לחניכי ולבוגרי תנועות הנוער ולכלל אזרחי ישראל
להמשיך ולתרום את חלקם במאמצי ההתיישבות ברמת הגולן.

יש לציין כי הסעיף, לפיו נקודת המוצא של המשא ומתן עם סוריה צריכה
להיות השארת גושי התיישבות יהודית ברמת הגולן, היה הסעיף השנוי ביותר
, הצעה של אהרוןהאחתבמחלוקת. ביחס לסעיף זה הועלו מספר חלופות.
ידלין (חצרים) לפיה, התק"ם קוראת לראש הממשלה לעשות כל מה שאפשר
למצוא פתרון יצירתי ולא שגרתי להשגת שלום ללא עקירת ישובים ברמת
, הצעה של דני רוזיליו (כברי) לפיה, התק"ם תובעת מראשהשנייההגולן.
הממשלה לנהל את המשא ומתן לשלום עם סוריה תוך מאמץ לקיים בגולן
התיישבות יהודית.בחירת מזכיר תק"ם

המזכירות הרחבה החליטה כי הבחירות למזכיר התק"ם יתקיימו במהלך חודש
ינואר 2000. סוכם כי ועדת הבחירות היא שתקבע את היום הספציפי לקיום
הבחירות. בנוסף אשרה המזכירות את הרכב ועדת הבחירות. הרכב הוועדה:
נגה בוטנסקי (בית השיטה) - יו"ר, מיכה שגיא (בית השיטה), דוד דרומולביץ
(רמת רחל) אורית נוקד (שפיים) ואריה רויז (בחן).סמינר בין-תנועתי לקביעת יעדי התנועה והתווית תכנית פעולה

נתן טל (שפיים) הציג בפני המזכירות הפעילה הצעה לסמינר שיעסוק בקביעת
יעדי התנועה ובהתווית ותכנית פעולה. מדובר בסמינר משותף לשתי התנועות
בו ישתתפו פעילים מרכזיים בתנועות וחברים מהקיבוצים. מוצע כי הסמינר
יתמקד בארבעה נושאים מרכזיים: שינויים בקיבוצים; צמיחה כלכלית
דמוגרפית; שילוב האזורים והארגונים הכלכליים בתנועה; והגדרת
המשימתיות החדשה. המזכירות הטילה על

מזכיר התק"ם, דובי הלמן, לבוא בדברים עם מזכיר הקבה"א במטרה לקדם את
הרעיון.חלק ב'הגינ"הדו"ח ביקורת - חטיבת

בפני מזכירות הפעילה הוצג חלק ב' של דו"ח הביקורת שעסק בחטיבת הגינה.
הדו"ח הנוכחי בדק את נושא התיישבות צעירה ומשימות לאומיות, והוא
מהווה המשך לדו"ח הראשון שבדק את נושאי תנועות הנוער, הכשרות ונח"ל
ושנת שירות. דו"ח הביקורת הציג מדיניות וביצוע בנושאים המבוקרים.
המזכירות בישיבתה מיום 8.8.99 החליטה כי הכרעות בחילוקי דעות בין
החטיבות יש לקבל במזכירות הפעילה וכי בזמן הקרוב תובא להכרעה שאלת
האחריות לשני נושאים במחלוקת. כמו כן סוכם כי מזכיר התק"ם, דובי הלמן,
יכין מחדש את תמצית המדיניות הקיימת בנושא ההתיישבות החדשה
והצעירה ויציג אותה בפני המבקרת והמזכירות הפעילה.

מזכירות התק"ם

שולחת ברכת שנה טובה

לקיבוצים ולחבריםשתהיה תש"ס שנת שלום, שגשוג וצמיחה


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים