תק"ם תקציר ידיעות - 1.9.99
תק"ם תקציר ידיעות - 1.9.99

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:

1.9.99תק"ם תקציר ידיעותתגובת מזכיר התק"ם לכתבה ב"הקיבוץ" על גבעת השלושה

) בעיתון הקיבוץ, תחת26.8.99בתגובה לכתבה שהתפרסה בשבוע שעבר (
הכותרת "כך יהפוך גבעת השלושה למכרה נדל"ן", אומר מזכיר התק"ם, דובי הלמן,
כי הוא שולל את הרעיון להפוך קיבוץ לחבילת נדל"ן והפרטתו המלאה תחת
המעטה של האגודה הקיימת והתקנון הקיים.

לדעת הלמן, מהלך כזה יפגע בסופו של דבר בחברי הקיבוץ עצמו ופוגע כבר
עכשיו, קשה מאוד, עם פרסומו, באמינותם של כל הקיבוצים כלפי מוסדות
המדינה. הנזק הצפוי הוא כבד, ללא השוואה לתועלת שאולי תצמח למספר מועט
של חברים.

"מן הראוי הוא," אומר דובי הלמן, "כי חברי הקיבוץ יבהירו לעצמם את
רצונותיהם ומטרותיהם וילכו לקראתן בדרך הישר."

מזכירות התק"ם תסכם את עמדתה בנושא זה בימים הקרובים.8.8.99פרוטוקול ישיבת המזכירות הרחבה מיום

בהשתתפות המזכירות של מחוז הקיבוצים ומזכירי קיבוצים ברמת הגולן.

: ההתיישבות ברמת הגולן.1סעיף

לא התקבלו החלטות. הדיון יימשך בישיבה נוספת ולאחריו יתקבלו החלטות.15.8.99פרוטוקול ישיבת המזכירות הרחבה מיום

בהשתתפות המזכירות של מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה ומזכירי קיבוצים
ברמת הגולן.

: הסיע לנפגעי הרעש בטורקיה.1סעיף

לא התקבלו החלטות.

: המשך הדיון על ההתיישבות ברמת הגולן.2סעיף

הדיון נמשך אבל לא הסתיים. יימשך בישיבה נוספת. לא התקבלו החלטות.איחוד התנועות

בישיבת מזכירות משותפת של התק"ם והקבה"א, שדנה בהמלצות צוותי האיחוד,
עלו לדיון המלצות בנושאים הבאים: השותפות הפוליטית, תקנון האגודה החדשה
וברית התנועה הקיבוצית.

חנן ארז הציג את ההמלצות בנושא הפוליטי שעיקריהן: תרגום החזון לתכנית
פעולה מעשית; הקמת מחוז עבודה ומחוז מרצ בתנועה המשותפת; גביית מס
פוליטי מרוכז על בסיס מפקד אישי; ייצוג התנועה במפלגות על-ידי מזכיריה, ועוד.
המזכירויות אישרו את המלצות הצוות תוך דרישה לשינויי נוסח קלים.

היועצים המשפטיים, אורית נוקד ומיקי דרורי, הציגו את המלצות צוות תקנון
האגודה החדשה. עיקרי ההמלצות אושרו, להוציא נושא ייצוג מזכירות התנועה
ורשימה מרכזית במועצה. נושאים אלה יוחזרו לדיון מחודש של הצוות.

עזרא רבין הציג את המלצות הצוות שעסק בברית התנועה הקיבוצית. הנחת
העבודה של הצוות היתה כי עם איחוד התנועות אין עוד צורך בקיומה של הברית.
התקבלה הצעת הצוות, לפיה נושאי רווחה ותרבות יועברו לאחריות תחום
החברה בתנועה החדשה. נושא הלהקות יעלה לדיון נוסף, בו תיבדק אפשרות
פעילותן במסגרת רשות עצמאית תוך צירוף המקהלות. עוד הוחלט כי לאור
החלטות אלה יבדקו מחדש קשרי הפעולה עם הקיבוץ הדתי.חדשות חינוך

מחלקת החינוך השלימה מהלך נוסף בתהליך איחוד המחלקה. לאחר שלוש שנים

של מחלקה משותפת המנוהלת על-ידי שתי מנהלות, יונה פריטל (מעלה החמישה)
וחינה קורן (העוגן), אוחדה המחלקה. כל המדורים הועברו לאפעל ואת המחלקה
תנהל יונה פריטל.המחלקה נפרדה מחינה קורן, בישיבה משותפת במזכירות הקיבוץ הארצי.
בישיבה הוצגה פעילותה הענפה של המחלקה, וניתנה ברכת הדרך לתהליך האיחוד.קיבוצים משלוש התנועות210המחלקה הדריכה והנחתה במהלך תשנ"ט
פעילים, מלאים43בפורומים אזוריים ובהדרכת צוותים בקיבוצים. במחלקה
וחלקיים, המשמשים כמנחים ואנשי מטה בתחומים השונים. סה"כ היקף פעילות
50% מתקציב המחלקה מקורו במסי התנועות ו- 50% תקנים. (19המחלקה כ-
מתשלום ישיר של הקיבוצים המשתתפים בהדרכה.)קיבוצים הודרכו על-ידי שלושה57בתשנ"ט הצטרפו קיבוצים רבים להדרכה.
קיבוצים הודרכו על-77 קיבוצים הודרכו על-ידי שני מדורים; ו- 75מדורים ומעלה;
ידי מדור אחד.פעילות ההדרכה באזורים נעשית בשיתוף פעולה ובתאום עם המועצות
האזוריות. בחלק מהמועצות ממומן המדריך האזורי על-ידי המועצה והוא מקבל
את הכשרתו במחלקה.בשנת תש"ס תתמקד המחלקה בהרחבת ההדרכה בכלל ובחינוך הבלתי פורמלי
בגיל הנעורים בפרט. מירב שוטוב (מעברות) תנהל את המדור הכולל שישה מנחים
מומחים.מחלקת החינוך בשיתוף עם מחלקת הנוער בתנועת המושבים ומשרד החינוך
(מינהל חינוך ונוער) מפתחים תכנית לפיתוח מערך המנחים התנועתיים כמנחים
מוכרים וממומנים על-ידי משרד החינוך.מטה סיוע לטורקיה - תודה לתורמים ולמתנדבים

הוועדה הפוליטית של התק"ם מודה לחברים, למזכירים, למנהלי המפעלים ולכל
מי שטרח ופעל לגיוס התרומות לסיוע לטורקיה. התגובה המהירה אפשרה העברת
סיוע דחוף לנזקקים. תודה מיוחדת לחגי קליגר מאלונים שהתגייס בהתראה קצרה
שעות והפעיל את המסוף באלונים ותודה לחיים פרחי שיצא בשליחות24של
הועדה לטורקיה ופועל לחלוקת התרומות.

לאור ההיענות הגבוהה אין ביכולתם של המטה ושל הטורקים לקלוט כרגע ביגוד
נוסף. עם זאת תעודכנו אם התנאים ישתנו. כן, יש צורך בתרומות כספיות אותם
.532 בסניף בנק הפועלים 381815יש להעביר לחשבון שמספרו

מבצע זה, אומר עמוס גרשוני, מרכז הועדה הרעיונית פוליטית, מהווה דוגמא
לשיתוף פעולה מוצלח בין שלוש התנועות הקיבוציות וגורמים הומניטריים בארץ
ובחו"ל.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים