מבזק מזכירות - 29/11/98
מבזק מזכירות - 29/11/98
מזכירות הקיבוץ הארצי
29/11/981 - דיווחים
הסדר הקיבוצים
נמסר על ההסכם המתגבש להסדר פיננסי במקום הסדר קרקעי. נערכו חילופי
דברים על מדיניות הפעולה ולוח הזמנים. בעוד שבועיים ייערך מפגש
של 28 קיבוצי הנדל"ן בקבה"א הקשורים לנושא. ייעשה מאמץ ע"י כל הגורמים
להגיע להסכם במהלך חודש דצמבר.

פגישה עם הנהגת הסטודנטים
התקיימה פגישה של נציגי התנועה עם ראשי הסטודנטים. סוכם כי בפרוייקטים
שיוצגו ע"י הסטודנטים לאוצר ייכללו פרוייקטים בתחום הדרכת נוער
בתנועה הקיבוצית - דוגמת נעל"ה, קיני השוה"צ וכד'.

צוותים משותפים עם התק"ם
הסתיים הסבב הראשון של פגישות הצוותים לבדיקת היתכנות איחוד התנועות.
סוכם על המשך המפגשים ומנגנון הטיפול המשותף בבעיות שיתעוררו במהלך
העבודה בצוותים.

כנסים כלכליים
בשבועות האחרונים התקיימו מספר כנסים בנושאי הבטחון האישי, ההשלכות
הנובעות מפירוק קיבוץ, אפשרות עזרה הדדית בין קיבוצים ועוד.

פרס חביבה רייק
מזכירות הקבה"א הביעה הערכה להנהלת ג"ח על הטקס המרשים לחלוקת פרס
חביבה רייק ליעלה גרנות משובל וליוהנס ראו מגרמניה.

דיון בנושא לבנון
נערכו חילופי דברים על הנעשה בלבנון ונשקלו האפשרויות לדיון לגיבוש
עמדה תנועתית בנושא.


2 - פרוייקט תכנון סל צריכה
בהשתתפות חברי הצוות - לייזר שני, רינה קרן, אורי סלע, ישראל רפפורט,
קובוש מזרחי
חברי הצוות הציגו את עיקרי המלצותיהם בנושא תכנון סל הצריכה,
על פיהם יש לתמחר באופן מלא ומקיף פעילויות העבודה, ההכנסות וההוצאות
ולבנות מודל התאמה בין מקורות לשימושים, הכולל את עלות העבודה,
מימון קהילתי לשירותים ציבוריים ועוד.
הצוות הציע הצעה חדשה לארגון תקציב הוצאות הקהילה.
סוכם:
1) הפרוייקט הינו פרוייקט משלים לפרוייקט הסדרת היחסים בין המשק
והקהילה ובהתאם לכך יש להציגו בקיבוצים.
2) רוב המלצות הצוות התקבלו, למעט ההצעה להגיש כל חודש לחברים,
בנוסף לדו"ח תקציבם האישי, גם את דו"ח הוצאותיהם והכנסותיהם בתחום
הקהילה.
3) המזכירות ממליצה לקיבוצים הרוצים בכך לצרף לדו"ח התקציב האישי
החודשי גם הוצאות והכנסות ממוצעות לחבר.

3 - תכנית עבודה שנתית של התחומים
רכזי התחומים הגישו תוכניות עבודה מפורטות, כהמשך לעקרונות ויעדי
תכנית העבודה לשנת .99
המזכירות קיימה דיון על התוכניות ובסיומו סוכם:
1) אושרו התוכניות המפורטות.
2) הקונספציה של עבודת רכזי האזור וליווי קיבוצי המשבר תובא לדיון
נפרד בעתיד (נמצאת בהליכי בדיקה וגיבוש).
3) תוכניות העבודה המפורטות יישלחו לחברי המועצה. במועצה הקרובה
ייערך דיון על היעדים והעדיפויות בלבד.
4) בגמר שנת 98 ייערך דיון לסיכום שנת העבודה - מה הושג, מה בוצע
ומה לא התממש.

4 - אוגדן זכרון לנופלים
בהשתתפות חנן בן יהודה ויואל דרום.
מזכירות הקבה"א החליטה על השלמת אוגדן הזכרון לנופלים חברי הקיבוץ
הארצי בעלות של עד 30,000 ש"ח. העידכון האחרון נעשה בשנת .1987
העידכון יכלול הוצאת כרך שלישי של אוגדן הזכרון לנופלים והשלמת
דפי היזכור באוהל הזכרון ביד יערי בגבעת חביבה.
ועדת התקציב תאשר מקור המימון.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים