תק"ם תקציר ידיעות, 13.7.99
תק"ם תקציר ידיעות, 13.7.99

03-5347360, פקס: 03-5301507 רמת אפעל, טל:1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

13.7.99תק"ם תקציר ידיעות -1999 ביולי 11 ו- 1999 ביולי 4פרוטוקול מזכירות רחבה מיום: ועידת התק"ם הרביעית1סעיף

החלטה: המזכירות הרחבה ממליצה למרכז התק"ם להחליט

1. הועידה הרביעית של התק"ם תתכנס ביום חמישי 2 בדצמבר 1999.

2. סדר היום הכללי של הועידה יהיה אישור מתכונת איחוד התנועות (התק"ם הקבה"א)
ואישור הקמת התנועה המאוחדת.

3. מקום הועידה יהיה קיבוץ בארי.

4. למרכז יוגשו, על-ידי המזכירות, לאישור הרכבי הנשיאות וועדת החלטות.: בחירת מזכיר תק"ם2סעיף

החלטה 1: המזכירות דוחה את ההחלטה על מועד הבחירות לישיבה נוספת שתקבע בעתיד.

2. המזכירות תבקש מהמרכז סמכות לעשות שינויים קלים בתקנון הבחירות למזכיר התק"ם.שיוך נכסים - צוות חשיבה

צוות החשיבה בנושא שיוך נכסים שהתבקש לבדוק היבטים חברתיים, כלכליים ומשפטיים
הכרוכים בשיוך נכסי האגודה לחבריה, הציג בפני המזכירות את עבודתו. הצוות לא גיבש
המלצות אופרטיביות אבל הציג סקירה של מספר התנסויות ומחשבות שלדעתו יכולים
לתחום את גבולות הדיון בנושא. הצוות רואה בעבודתו יריית פתיחה לדיון תנועתי בנושא
שיוך נכסים. המזכירות הטילה על המחלקה המשפטית להכין מסמך הבהרות למושגים
ולהערות שהובאו במהלך הדיון. לא התקבלו החלטות והדיון בנושא יימשך בישיבת מזכירות
נוספתבארי - נחל-עוז

המזכירות החליטה להקצות מתקציב התנועה שני ימי פעילות בשבוע של חבר בארי ובטוחה
של 50 אלף ש"ח לפרויקט בארי נחל עוז. הוסכם כי הכספים יוצאו בפועל רק לאחר פנייה
ואישור ספציפי של המזכירות.פרויקט נעל"ה

מדור קליטת נוער במחלקת החינוך המשותפת, מסיים בימים אלה את שיבוצן של קבוצות
נעל"ה במוסדות החינוך הקיבוציים. בשנה הקרובה (תש"ס) יקלטו בתנועה הקיבוצית 15
קבוצות חדשות, כ- 360 נערים ונערות. מדובר בגידול של 66% במספר הקבוצות ו- 50%
במספר המשתתפים בהשוואה לשנה שעברה (תשנ"ט). הגידול במספר הצעירים המופנים
לתנועה הקיבוצית מבטא את הערכתה של מינהלת נעל"ה. עם חילופי השלטון, מחדש
המדור את פנייתו למשרד האוצר ולמשרד החינוך בתביעה לבחון מחדש את סל התקצוב
הניתן לילדי נעל"ה.חדשות חינוך

בכנס סיכום פעילות ההדרכה לשנת תשנ"ט של מחלקת החינוך, הוצגו נתוני הפעילות

במדורים השונים - הדרכה בגיל הרך, בחינוך הבלתי פורמלי, בכלכלת חינוך ובקליטת נוער.
מהנתונים עולה כי 210 קיבוצים השתתפו בפעילות ההדרכה של המחלקה. שני שליש מתוכם
השתתפו בפעילויות של שני מדורים ומעלה ושליש השתתפו בפעילות של מדור אחד.
במהלך השנה התרחבה פעילות ההדרכה בתחומים השונים ובאזורים השונים וכתוצאה גדל
מספר המשתתפים בפעילות מעשרות למאות. המחלקה כוללת 40 אנשי חינוך משלוש
התנועות המתמחים כמדריכים ומנחים בתחומי החינוך השונים, והיא מפעילה את ההדרכה
באזורים ברמות שונות של שיתוף פעולה עם מחלקות החינוך במועצות האזוריות.כנס נוסף של "חברים מקשיבים" המופעל על ידי מדור הנעורים התנועתי התקיים במעלה
החמישה. בכנס השתתפו כ- 100 מחנכים דתיים וחילוניים שעסקו בשאלה מה תפקידם של
דיני המשפט העברי בקביעת אופיה היהודי דמוקרטי של מדינת ישראל.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים