פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 20 של התנועה הקיבוצית - 11.11.2001
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 20 של התנועה הקיבוצית - 11.11.2001

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 20
של התנועה הקיבוצית - 11.11.2001
רשם: רן כוחן - 11.11.2001
יצירת קשר למזכירות
אתר התנועה הקיבוצית
לתגובות - פורום אקטואלי
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (מס' 19) מ-14.10.2001.
2. דיווחים והודעות.
3. דו"חות מעקב מבקרת התנועה ודיווח המזכירים.
4. דו"ח ביצוע תקציב ינואר-אוגוסט 2001.
5. תקציב התנועה הקיבוצית 2002 - מסגרת התקציב.
6. שונות.
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; אורי גלעד; אברי דביר; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; יונה פריטל;
ניר מאיר; מאשה סאמרס; עינת נעמן; נגה בוטנסקי; מוטל בוגומולסקי; רן כוחן;
הדסה ולנסי; רוסי וגשל; סלסו גרברז; רבקה יקיר; יגאל צחור; שרול בן-יעקב; יהודה
מרלא; חיים חכים.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד אורית נוקד; עו"ד מיכי דרורי; גיורא מסד; עפר קול.
חסרים:
ח"כ אבו וילן; חמי סל; יגאל סלע.
ישב בראש הישיבה:
גברי בר-גיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
אושר פרוטוקול ישיבה מס' 19 מיום 14.10.2001.
2. דיווחים והודעות

* מועצת התנועה (מושב ששי) תתקיים ביום חמישי, 13/12/2001, באפעל. המזכירות
אישרה את סדר יומה של המועצה:
- "הרשות לצמיחה דמוגרפית" (נדחה ממושב קודם);
- הצעת תקציב התנועה הקיבוצית 2002 - קריאה ראשונה.

* המפגש החודשי יתקיים ביום רביעי, 5/12/01, בשעה 07:30, ב"בית התנועה הקיבוצית"
עם הסופר דויד גרוסמן. המפגש יעמוד בסימן חנוכה.

* יום עיון לכל פעילי התנועה - ב-25.12.2001 יתקיים יום עיון לכלל פעילי התנועה
הקיבוצית בנושא: קידום נשים בתנועה הקיבוצית. זימונים ליום העיון באחריות רוסי
וגשל.

* כנס י"ב - יואל מרשק דיווח קצרות למזכירות על הכנס המוצלח בניצנה, שבו נטלו חלק
כ-570 בני/בנות קיבוצים, תלמידי י"ב מכ-70 קיבוצים. בין שאר הנושאים שבהם דנו הנ"ל:
עידוד ליציאה לשנת שירות ועידוד לשירות משמעותי בצה"ל.
3. דו"חות מעקב מבקרת התנועה ודיווח המזכירים
קדמה לדיווח הודעתם של מזכירי התנועה, כי בתיאום עם מבקרת התנועה הוסכם, כי דו"חות
שאינם סופיים ו/או דו"חות מעקב תקופתיים של מבקרת התנועה יגיעו לדיון בצוות היגוי
(רכזי אגפים) או לחילופין בצוות תיאום על-על. במקרים אלה ידווחו המזכירים למליאת
המזכירות הפעילה על המלצות הדו"ח והמשך הטיפול בהם. בכל מקרה, שמדובר בדו"ח סופי
(מן המניין) יובא הדו"ח -(עד 4-5 דו"חות בשנה) לדיון ולהחלטות בישיבת המזכירות
הפעילה.
א. דו"ח ביקורת - מעקב "איחוד התנועות"

- תקציב משותף - דו"ח ביצוע חודשי למחלקות בביצוע.
- החלפת דירקטורים בתאגידי התנועות לשעבר - עדיין לא בוצע.
- קביעת כללים למינויים בתאגידים חיצוניים - עדיין לא בוצע.
- מח' משפטית - הגדרת סמכויות וניתוח עיסוקים - נקבע צוות, שאמור לעסוק בנושא,
בהרכב: גברי בר-גיל (רכז הצוות); רבקה יקיר; רני טריינין; אורי גלעד.
- ריכוז אגפי כלכלה וחברה - רכז אחד - מטופל.

בנושאים נוספים המצוינים בדו"ח מציעים המזכירים, כי אין עדיין מקום להעלותם
לדיון בשלב זה של איחוד התנועות:
- איחוד העיתונים;
- איחוד הסמינרים;
- איחוד מח' תחבורה;
- איחוד מחלקות חו"ל.
ב. דו"ח ביקורת: איחוד המחלקות באגף החברה בתנועה הקיבוצית - בדיקת ניהול האגף
(דו"ח ביניים)


מזכירי התנועה מסרו, כי הדו"ח מתייחס לתקופה מאז ההחלטות על איחוד התנועות ועד חודש
מאי ש.ז. בהמשך נפגשה המבקרת עם רכזי אגף חברה בתחילת חודש יולי.

עיקרו של הדו"ח התמקד בשילוב המחלקות עד כאן - של שתי התנועות לשעבר וכן מדורי
"ברית התנועה הקיבוצית" אל תוך אגף משותף אחד.

הדיון שהתקיים בצוות על-על, בעקבות סקירת הדו"ח ע"י המבקרת וכן בהמשך לתגובות רכזי
האגף, התמקד בעיקרו סביב שורת ההמלצות המופיעות בסופו והמשתמע מהן. להלן עיקרי
הנקודות שעלו בדיון זה:

- ניהול האגף - נכון להיום, מתפקדים בראש האגף שני רכזים. רצוי לחתור בהקדם למצב,
שבו יעמוד רכז אחד בראש האגף.

- יועץ ארגוני - אין מניעה להיעזר ביועץ מקצועי בעניינים הנוגעים לניהול ולתפקוד
התקין של האגף.

- המוסד לבוררות ולגישור - נשמט בטעות מרשימת הגופים הנמצאים בזיקה לאגף חברה.
עניין זה יוברר ויתוקן.

- כפילות רכזי מחלקות - נכון להיום, מצוי במחלקות תרבות וצעירים. האמור בסעיף א'
לעיל חל גם על עניין זה.

- המח' לטיפול בפרט - בעניין זה קיימת מחלוקת בין הסבורים, כי יש לחזק ולעודד
פעילות זו במסגרת פעילויות האגף והתנועה לבין הסבורים, כי התנועה צריכה לצמצם את
פעילותה בכל הנוגע לטיפול בפרט ולהשאיר תחום זה לטיפולם של עו"סים בקיבוצים ו/או
ברמות האזוריות (מועצות אזוריות בעיקר) העוסקות, גם כן, בפעילות הטיפול בפרט.
מחלוקת זו אמורה לבוא לידי ביטוי והכרעה בעת שיתקיים הדיון הכולל על תפקידי האגף
הרצויים לעת הזו (ראה להלן).

- החיבור ליחידת הרכזים - קיימת אי-בהירות לגבי אופי העבודה ורמת הזיקה, שבין
הרכזים האזוריים החברתיים לבין רכזי אגף חברה. לדעת רכזי האגף, דפוסי העבודה
הנוכחיים אינם נכונים ואינם משרתים את המטרה הכוללת. גם נושא זה יגיע לדיון וליבון
נוסף במסגרת הדיון על תפקידי האגף (ראה להלן).

- תפקידי אגף חברה - בשנה הראשונה לאיחוד התנועות עיקר המאמץ התמקד בחיבור המחלקות
הקיימות של התנועה הקיבוצית וב"קליטת" מדורי "ברית התנועה הקיבוצית". בתהליך זה,
שהתנהל במידה רבה של הצלחה, לא התקיימו עדיין דיוני עומק בהתייחס ל"רצוי", בנבדל
מ"המצוי", ולא התקיימה חשיבה כוללת לגבי הפונקציות החיוניות שעל האגף לטפל בהן נכון
להיום ולעתיד לבוא, בכפוף להתפתחויות, לשינויים ולאילוצים הצפויים. המתכונת של
"יותר מאותו הדבר", צריכה לעבור רוויזיה כוללת וראייה חדשנית לגבי תפקידיו ותפקודיו
של האגף. תחילתו של תהליך חשיבה זה צריך להתבצע במסגרת האגף והמשכו בפורומים
הסטטוטוריים של התנועה הקיבוצית.

- ניהול תקציבי - הדו"ח מצביע על גודש של פעילויות המוטלות כיום על האגף. מלבד
השאלות הניהוליות, שעלו בדו"ח המבקרת, קיימת מידה רבה של דאגה לגבי יכולת הניהול
התקציבי השוטף של המדורים, היחידות והמחלקות הנמצאים בזיקה ישירה או עקיפה לאגף.
לדעת חלק מהמשתתפים בדיון קיימת אי-בהירות לגבי מיהו האחראי כלפי הגזברות וכלפי
המזכירים - על הניהול התקציבי של האגף.
סוכם:

* הוטל על רכזי האגף לפתוח בשורה של דיונים פנימיים באגף על מקומו, מבנהו ותפקידיו
של אגף חברה במסגרת ההיערכות המחודשת של התנועה הקיבוצית החדשה.

* רכזי האגף יקבעו מי מביניהם אמור לשמש ככתובת האחראית לניהול התקציבי של האגף.

* המשך הדיונים בנושא, לרבות האמור בסעיפים ג' ו-ד' לעיל, ייערך בפורומים
הסטטוטוריים של התנועה.
4. דו"ח ביצוע תקציב 2001 - חודשים ינואר-אוגוסט
גזברי התנועה הניחו על שולחן המזכירות את דו"ח הביצוע לשמונת החודשים הנ"ל. כללית,
מדובר על תקציב בשנת האיחוד הראשונה של שתי התנועות לשעבר, לרבות הכללת כל סעיפי
"ברית התנועה הקיבוצית" לשעבר במסגרת תקציב התנועה החדשה. מבחינה זו ראוי לציין, כי
אין פריצות תקציב ו/או חריגות משמעותיות בתקציבי האגפים/המחלקות/המדורים. סה"כ
החריגה של כלל מסגרות התנועה הקיבוצית לתקופה הנ"ל, מגיע לכ-500,000 ש"ח.
הוחלט:

- רכזי האגפים/מחלקות/מדורים ייפגשו בהקדם עם הגזברים במטרה לבדוק דרכים לצמצום
חריגות.

- רכזי האגפים והגזברים יפעלו לתגבור הגבייה וקבלת התקבולים המגיעים לתנועה מגורמים
חוץ-קיבוציים, עוד בשנת הכספים הנוכחית.

המזכירות הפעילה רושמת לפניה את הדו"ח, שהונח על שולחנה וכן קובעת, כי דיון נוסף
בנושא יתקיים בתום סיכום "דו"ח ביצוע" של 12 חודשים (ינואר-דצמבר 2001).
5. תקציב התנועה הקיבוצית 2002 - אישור מסגרת התקציב

המזכירות הפעילה דנה בהצעת המסגרת לתקציב התנועה הקיבוצית לשנת 2002.

סוכם:

* המזכירות רואה בהצעה בסיס לקריאה ראשונית בלבד בתקציב בתנועה לשנת 2002.

* הבסיס לתכנון תקציב התנועה 2002: מספר פעילי התנועה; עלות השכירים; עלות כלי
הרכב; עלות פעילות האגפים/מחלקות.

* באחריות המזכירים, הגזברים ורכזי האגפים/מחלקות לסיים הדיונים הפנימיים לקראת
הנחת טיוטת התקציב על שולחן המזכירות הרחבה (9 דצמבר) ומועצת התנועה (13 דצמבר).
בדיונים אלה תסוכם גם שיטת הרישום בתקציב בגין חיובי תשלום עבור שירותי
האגפים/המחלקות.

* מוצע שלא לחלק 5% מתקציב התנועה הקיבוצית ולרשום את הסכום כרזרבה תנועתית.

* מוצע לבדוק אפשרות של הגשת תקציב ברוטו (לרבות תקבולי חוץ) ולא רק תקציב נטו.

* מוצע לבדוק אפשרות של הורדה נוספת בגובה המס התנועתי.
6. שונות
ישיבת המזכירות הפעילה הבאה תתקיים ביום ראשון 25.11.2001, בשעה 08:30. על סדר היום
(לא סופי): דו"ח מבקרת התנועה - המח' לצעירים; אתר האינטרנט של התנועה הקיבוצית.
סדר יום סופי יישלח סמוך למועד הישיבה.
מאשרים:
נתן טל/גברי בר-גיל - מזכירי התנועה
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים