פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 22 של התנועה הקיבוצית - 9.12.2001
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 22 של התנועה הקיבוצית - 9.12.2001

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 22
של התנועה הקיבוצית - 9.12.2001
רשם: רן כוחן - 9.12.2001
יצירת קשר למזכירות
אתר התנועה הקיבוצית
לתגובות - פורום אקטואלי
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (מס' 21).
2. דיווחים והודעות.
3. תקציב התנועה הקיבוצית 2002 - מסגרת התקציב.
4. שונות.
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; אורי גלעד; אברי דביר; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; יונה פריטל;
ניר מאיר; מאשה סאמרס; עינת נעמן; רן כוחן; הדסה ולנסי; גיורא מסד; רוסי וגשל;
רבקה יקיר; יגאל צחור; שרול בן-יעקב; יהודה מרלא; חיים חכים.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד אורית נוקד; עו"ד מיכי דרורי; עפר קול.
חסרים:
ח"כ אבו וילן; חמי סל; יגאל סלע; נגה בוטנסקי; מוטל בוגומולסקי; סלסו גרברז.
מוזמנים:
רבקה קנטור (תרבות); תאו קמינר וג'וליו (קליטה); אריק כהן ואלדד שלם (מש"א); עוזי
ליונבך (צעירים).
ישב בראש הישיבה:
גברי בר-גיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
אושר פרוטוקול ישיבה מס' 21. לבקשתה של יונה פריטל יתוקן סע' 3 בפרוטוקול הישיבה
הקודמת ויירשם בו, כי הועלתה בקשה לבחירת חברה שתשמש נציגת המועצות האזוריות
במזכירות הפעילה של התנועה הקיבוצית.
2. דיווחים והודעות
מועצת התנועה (מושב ששי) - תתקיים ביום חמישי, 13/12/2001, באפעל. על סדר יומה של
המועצה: "הרשות לצמיחה דמוגרפית"; הצעת תקציב התנועה הקיבוצית 2002 - קריאה
ראשונה.
3. תקציב התנועה הקיבוצית 2002 - אישור מסגרת התקציב

המזכירות הפעילה דנה בהצעת המסגרת לתקציב התנועה הקיבוצית לשנת 2002. המזכירים פתחו
את הדיון בהדגישם את הנקודות הבאות:

א. מדובר בתקציב "מתוח" מאוד, שברובו הוא העתקה מתקציב השנה הקודמת.

ב. התגמול המדורג לפעילי התנועה הוסיף עומס תקציבי על סעיפי התשלום, בגין ימי
עבודה של פעילים.

ג. גובה המס לחבר נשאר כמו בשנה הקודמת (650 ש"ח לחבר). כלל לא בטוח, כי הקיבוצים
יוכלו לעמוד במס הנ"ל, לאורך זמן. לכל החלטה על הקטנה בתקציב התנועתי עלולה להיות
השלכות קשות על תחומי הפעילות של התנועה.

ד. אגפי הכלכלה ימשיכו לפעול בנפרד. בהתאם הם תוקצבו - כ"א בנפרד - בתקציב תנועתו.

ה. הדיון במזכירות הפעילה, במזכירות הרחבה ובמועצה, בסוף שבוע זה, הם בבחינת "קריאה
ראשונה" של התקציב. בהתאם להערות שיועלו בכל הפורומים הנ"ל ייעשו התיקונים הנדרשים
ויובאו ל"קריאה שניה" במועצת התנועה, שתכונס למטרה זו במהלך חודש ינואר 2002.
מרבית הדוברים בדיון סברו, כי יש לאשר את המסגרת הכוללת של התקציב. מעבר לכך, עלו
הערות לגבי חלק מסעיפי התקציב המוצע. להלן עיקרי ההתייחסויות:

א. עלתה בקשה לבדוק מחדש הקיצוצים במחלקות הבאות: חינוך; קליטה; משפטית.

ב. הצעה לאפשר לראשי אגפים לתמרן בתקציב האגף כל עוד נשמרת המסגרת הכוללת של
תקציב האגף.

ג. הצעה לאפשר לרכזי אגפים לתמרן בימי/שעות הפעילים באגף כל עוד אין פריצה מהמסגרת
הכוללת של ימי הפעילות באגף.

ד. אישור המסגרת הכוללת בלבד של התקציב ובמקביל, המשך הדיון בפרטים עם רכזי האגפים
וכן בדיקת אפשרויות להתייעלות נוספת.

ה. הסתייגות מן ההחלטה להמשיך לקיים בנפרד את אגף הכלכלה בכל אחת משתי תנועות האם
(תק"ם וקבה"א).
המזכירים השיבו להערות ולבקשות, שעלו במהלך הדיון. לדעתם, אין מניעה לאשר את מסגרת
התקציב כך, שניתן יהיה להביאה בפני המזכירות הרחבה וכן למועצת התנועה. הזמן שבין
הקריאה הראשונה לקריאה השנייה יאפשר לערוך את כל הבדיקות וגיבוש ההסכמות הנחוצות.

המזכירים הודיעו גם, כי ימשיכו בפעילות להמשך איחוד התנועות ולהתייעלות המערכת
התנועתית כולה. בשנה הראשונה לאיחוד בוצע כבר צמצום משמעותי של 17 תקני פעילים
(מ-95 ל-78 תקנים) ועדיין לא הגענו להשלמת התהליך.

באשר להחלטה על פעילות נפרדת של אגפי הכלכלה מסרו המזכירים, כי הסיבה לכך אינה
תקציבית כלל ועיקר. הנושא כולו נמצא במסגרת הדיון על איחוד התנועות. נכון לעתה,
עדיין לא התגבשה הסכמה משותפת על ריכוז האגף הכלכלי. מתוך כך, שבניית השותפות
הבין-תנועתית דורשת גם הסכמות על "אי-הסכמות" סוכם לדחות את הפעלת הפעילות המשותפת
של האגף, אך זאת מתוך מגמה לפתור את אי ההסכמות בעניין זה ואחרים מה שיותר מהר
ובהקדם האפשרי.
הוחלט:

א. המזכירות הפעילה מאמצת את הצעת מסגרת התקציב, כפי שהונחה לפניה ע"י מזכירי
התנועה ומאשרת הבאתה בפני המזכירות הרחבה ומועצת התנועה.

ב. ההערות שנשמעו במהלך הדיון לגבי מחלקות חינוך וקליטה יועלו לדיון ולהתייחסות
נוספת בפני רכזי אגף חברה ובלבד שתישמר המסגרת הכוללת של תקציב אגף חברה. ההערות
שנשמעו במהלך הדיון לגבי המח' המשפטית יועלו לדיון ולהתייחסות נוספת בפני מזכירי
התנועה ובלבד שתישמר המסגרת הכוללת של תקציב אגף המזכירות. האמור לעיל ייבדק במהלך
הדיונים, שיתקיימו לקראת הקריאה השנייה של התקציב.

ג. לקריאת הקריאה השנייה של תקציב התנועה הקיבוצית תיעשה בדיקת היקפי הפעילות של
כלל פעילי התנועה.
4. שונות
ישיבת המזכירות הפעילה הבאה תתקיים ביום ראשון, 23/12, בשעה 08:30. סדר יום יישלח
סמוך למועד הישיבה.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים