פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה - תק"ם -התקיימה ב- 21.10.2001 בליאונרדו
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה - תק"ם -התקיימה ב- 21.10.2001 בליאונרדו

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה - תק"ם
התקיימה ב- 21.10.2001 בליאונרדו

רשם: רן כוחן, אישר: נתן טל

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול .
2. דיווחים.
3. דו"ח ביקורת – המח' המשפטית – המשך דיון.
4. שונות.
יצירת קשר למזכירות
אתר התנועה הקיבוצית
לתגובות - פורום אקטואלי
משתתפים:
נתן טל, יואל מרשק, רבקה יקיר, רן כוחן, הדסה ולנסי, ניר מאיר, יגאל צחור, אורי
גלעד, יונה פריטל.

משקיפים: עליזה בורנשטיין, עו"ד אורית נוקד, עו"ד אלון וילנר.

חסרים: שרול בן-יעקב; יגאל סלע.
1. אישור פרוטוקול
אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות תק"ם מתאריך 14 ספטמבר 2001.
2. דיווחים
א. סדנת ראשי אגפים – יגאל צחור דיווח בקצרה על הסדנה שהתקיימה באפעל בסוף
השבוע שעבר. סדנה זו נועדה מעיקרה לשפר ולטפח מיומנויות של עבודת צוות ותפקוד מתואם
של מערכות, בקביעת מטלות ובניית חזון משותף.

ב. נוהלי דיווח - ישיבות המזכירות - לבקשת מזכיר התנועה, דיווחים לתקשורת
מישיבות מזכירות התנועה ו/או מזכירות התק"ם, ייעשו ע"י דובר התנועה, בהסתמך על
פרוטוקול הישיבה.

ג. יגאל סלע - מזכירות התק"ם שולחת איחולי החלמה מהירה ליגאל סלע ומצפה לחזרתו
לפעילות בהקדם.
3. דו"ח ביקורת – המח' המשפטית בתק"ם – המשך הדיון מהישיבה הקודמת
בפתח המשך הדיון שהתקיים בדו"ח המבקרת על המח' המשפטית, הביעה המבקרת את מורת רוחה
הקשה על הדלפות לעיתונות מהדיון החלקי שהתקיים בדו"ח המבקר בשבוע שעבר. לדעתה,
מדובר בנוהל בלתי תקין לחלוטין, המנוגד לכל המקובל והמתחייב מעבודת הנהלות תאגידים
ו/או אגודות שיתופיות, המטילות חובת חיסיון מידע וסודיות על מהלכי הדיונים בהנהלות
הנ"ל.

במהלך הדיון בדו"ח, הודגש כי עיקר נחיצותו היא ביכולתו לסמן דגשים והנחיות, כבסיס
לעבודתה התקינה של המחלקה המשפטית המשותפת בתנועה הקיבוצית (תק"צ).

סוכם:

א. המזכירות מודה למבקרת התק"ם בהכנת הדו"ח הממצה על המח' המשפטית של התק"ם.

ב. מזכירות התק"ם תביא לפני מזכירות התנועה הקיבוצית (התק"צ) הצעתה, להקים צוות
מטעם המזכירות המשותפת, שתפקידו יהיה להכין מסמך שיכלול: הגדרות תפקיד; סמכויות;
ניתוח עיסוקים; הגדרת כפיפויות וכיו"ב, של המחלקה המשפטית של התנועה הקיבוצית. מסמך
זה יגיע לדיון ולאישור במזכירות התנועה הקיבוצית (התק"צ).

ג. מזכיר התק"ם וכן מחלקות ותאגידי התק"ם ייעזרו בשירותי ייעוץ משפטי, בנוסף לאמור
בסעיף הקודם. כל זאת, עד למיזוג המלא של שתי התנועות לשעבר. מתכונת הפעילות של
ייעוץ זה תובא לדיון בישיבה הבאה של מזכירות פעילה – תק"ם.

ד. דו"ח מבקרת התנועה יופץ על ידה ויפורסם כלשונו.
4. שונות
בתיקון לפרוטוקול הישיבה הקודמת, האסיפה הכללית של קמ"ע תתכנס ב23- לחודש נובמבר
ולא כפי שנאמר בסעיף זה, בפרוטוקול הקודם.
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים