סיכום מזכירות פעילה מס' 15 של התנועה הקיבוצית - 8.7.2001
סיכום מזכירות פעילה מס' 15 של התנועה הקיבוצית - 8.7.2001


61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
03-6951195, פקס: 03-6925274טל:
maz@tlv.kba.org.ilדואל:

www.kibbutz.org.il אתר:- בליאונרדו8.7.2001 של התנועה הקיבוצית - 15סיכום מזכירות פעילה מס'


נתן טל; גברי בר-גיל; יונה פריטל; אברי דביר; ח"כ אבו וילן; יואלמשתתפים:
מרשק; יוסי בן-שאול; אורי גלעד; מאשה סאמרס; ניר מאיר; יגאל סלע; מוטל
בוגומולסקי; רן כוחן; הדסה ולנסי; יהודה מרלא; סלסו גרברז; חמי סל; שרול
בן-יעקב.
עליזה בורנשטיין; עו"ד אורית נוקד; עו"ד מיכי דרורי; עפר קול.משקיפים:
רבקה קנטור; תלמה סולפיין - ועדת תרבות.מוזמנים:
רבקה יקיר; עינת נעמן; רוסי וגשל; נגה בוטנסקי; חיים חכים; יגאל צחור;חסרים:
גיורא מסד (משקיף).
מזכיר התנועה הקיבוצית.נתן טל -ישב בראש הישיבה:

על סדר היום:
.2001 יוני 3) מ-14אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (מס' .1
דיווחים..2
מיקום ארכיון התנועה הקיבוצית. .3
קמפיין הסברה..4
גביית תשלום עבור שירות..5
ליל הסדר הקיבוצי - שינויים ומגמות (בהשתתפות ו. תרבות, התק"צ)..6
שונות..7

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .1
.2001 יוני, 3 מיום 14אושר פרוטוקול ישיבה מס'

דיווחים.2

המזכירים דיווחו, כי בראשית אוגוסט ש.ז. אמור לעלות גרעין כרם שלום -א.
התיישבות לכרם שלום. נכון להיום, יש ביישוב מספר משפחות במעמד של
"תושבים" וכן עוד כמה משפחות במסגרת פרויקט "בית ראשון במולדת". לקבוצת
משפחות התושבים הוצע להצטרף לגרעין או לחתום על "הסכם תושבות". נכון
ומרכזעו"ד קובוש מזרחי שבראשו עומד ועד מלווה","להיום, הקיבוץ מנוהל ע"י
(רוחמה). המשך הטיפול ביישוב הוא באחריות מזכירותאילן רגבהמשק הוא
הקבה"א. גורמי סיוע תנועתיים המלווים את פרויקט ההתיישבות בכרם שלום: אגף
המשימות; מח' הקליטה; "בית ראשון במולדת".

לאחרונה התקיימו שתי פגישות של בנקים; הסוכנות היהודית; קק"ל -ב.
הצמרת הבכירה של "בנק הפועלים" ו"בנקהמזכירים וראשי אגף כלכלה, עם
בפגישות אלו עלו מספר נושאים, שהעיקרי שבהם: הכנסת מרכיב הפנסיהלאומי".
במקביל לשאר התחייבויות הקיבוצים ובכפוף לאימוץ כללי "כלכלת עבודה" בקיבוץ.
כמו כן, עלה גם נושא הטיפול הפרטני בקיבוצים בהם נדרש הדבר, לקראת ולאחר
סיום "ההסדר" עם הבנקים.
סוכם על המשך הפגישות והדיונים בנושאים השונים.

עלו על הפרקלראשי הסוכנות היהודיתבשיחות שהתקיימו בין מזכירי התנועה
. קיבוצים)50נושאי "החוזה המשולש" וכן חובות הקיבוצים לסוכנות (למעלה מ-
להסב את הסוכנות חזרה לתפקידה כמצמיחת פרויקטים:מטרת דיונים אלה
התיישבותיים ולא כ"גובת חובות". לאחרונה התקיים סיור ביישובי קו העימות
בצפון הארץ, שבו נטלו חלק ראשי הסוכנות, מזכירי התנועה והשר שלום שמחון.
תוך, קיבוצים ומושבים-100סוכם לנסות ולהגיע להסכמות, עד סוף שנה זו, עם כ-
המזכיריםרתימת הממשלה והסוכנות היהודית להמשך פיתוח ההתיישבות.
דיווחו, כי האווירה בדיונים אלו היתה טובה וכי קיימת נכונות רבה להמשך
ההדברות.
מעבר לאמור לעיל, נראה, כי הולכת ומתגבשת נוסחה המאפשרת לשנות את "חוזה
החכירה" עם הקק"ל כך, שניתן יהיה להבטיח, במסגרת החוזה, את זכויות
החקלאים בקרקע. היום (יום א') ייערך יום דיונים עם ראשי הקק"ל ונציגי
ההתיישבות. הכוונה היא להגיע לסיכום עקרונות בנושא. על דעת שני הצדדים
המזכירים הביעועו"ד יעקב נאמן.(ההתיישבות והקק"ל) נקבע על "מפשר" מוסכם,
את תקוותם לפריצת דרך בכל שלושת הגזרות הנ"ל.

דיווחו, כי עדיין לא חלה כל המזכירים החוק לעיגון זכויות החקלאים בקרקע -ג.
תזוזה ממשית בנדון. נכון להיום, הצעת החוק עדיין תקועה בוועדת הכספים.

מיקום ארכיון התנועה הקיבוצית .3
(יוסי בן-שאול ורן כוחן),המזכירות הפעילה אישרה את המלצות "הצוות הבודק"
כפי שהוגשו לעיונה ומחליטה, כי ארכיון התנועה הקיבוצית ימוקם בארכיון "יד
מועד תחילת,2001 ינואר 1טבנקין" באפעל. תקפותה של החלטה זו היא מה-
.פעילותה הרשמי של התנועה הקיבוצית

. קמפיין הסברה לתנועה הקיבוצית4
הודיעו על כוונתם להיערך לבניית הצעה מסודרת לקמפיין הסברהמזכירי התנועה
ויחסי ציבור לתנועה הקיבוצית. עם גיבוש המתווה הכולל, לרבות העלות הכספית
הכרוכה בו, הוא יגיע לדיון ממצה במזכירות הפעילה.

(הצעת אגף. גביית תשלום עבור שירותים, שמעבר לליווי השוטף 5
חברה)

הניח על שולחן המזכירות הפעילה את הצעתו בדבר גביית תשלום עבוראגף חברה
מתן שירות לקיבוצים. האמור להלן אינו מתייחס לעבודה השוטפת של פעילי
"ליווי מקצועי למקרים בהם פונה הקיבוץ ומבקשאך ורקהתנועה בקיבוצים, אלא
מתמשך".
, רכזי האגף, הדגישו בדבריהם את הנקודות הבאות:הדסה ולנסי ויהודה מרלא
התשלום עבור שירות אמור ליצור מקור תקציבי נוסף, שיסייע בהפחתת המסא.
התנועתי, מבלי שירד היקף הפעילות ומבלי שתיפגע איכות עבודת המחלקות.
"ליווי מקצועי מתמשך" כשמו כן הוא. אף שהוא רצוי הוא חורג מדפוסי הפעולהב.
המוגדרים של האגף ומחייב השקעת משאבים ומאמצים מיוחדים, בחצרו של
הקיבוץ הפונה.
מדובר רק במקרים, שאלמלא המעורבות של התנועה היה הקיבוץ פונה לשכירתג.
שירותיהם של גורמים/יועצים חוץ-תנועתיים.
ההכנסה הכספית שתיווצר תשמש למו"פ ולקידום ביצועם של פרויקטיםד.
נוספים, לטובת קיבוצי התנועה כולם.
מוסכם, כי קיבוצים שהם במצב כלכלי קשה לא יידרשו לשלם עבור הייעוץה.
המקצועי.
. מפעילותו הכוללת של האגף25% סה"כ פעילות האגף בתחום זה לא תעלה על ו.
בכל מקרה, התשלום שייגבה מקיבוצים עבור "ליווי מקצועי מתמשך", יהיה זולז.
יותר מהמחירים הנגבים כיום ע"י גורמי חוץ למיניהם.

בדיון שנערך, בהמשך להצגת הנושא, נשמעו מספר דעות, שהתנגדו לעצם ההצעה,
אך מרבית הדוברים, שלקחו בו חלק, הביעו בה תמיכה גורפת.

ראשי האגף סיכמו את הנושא בכך, שההצעה המועלית היא נכונה, אך על המזכירים
למצוא את האיזונים הנכונים בין השיטה הקיימת לזו המוצעת. עצם נוכחות של
המלווה/היועץ התנועתי בקיבוץ היא לכשעצמה מבטיחה את העברת המסרים
התנועתיים אל תוך הקיבוץ. בראייה כוללת יותר, יש כאן ביטוי מפורש ליצירת כלי
נוסף של "ערבות הדדית" בתוך התנועה, כל עוד ייעשה הדבר במידה ובמינון
עמדו על כך, כי צריכה להיעשות הבחנה ברורה, עפ"י המזכיריםהנכונים.
קריטריונים ברורים ושקופים, בין השירותים הניתנים בתשלום, לבין אלה הניתנים
כחלק מהעבודה השוטפת של הפעילים.

סוכם:
המזכירות הפעילה מאשרת עקרונית את הצעת אגף חברה לגביית שירותים.1
בתשלום, שמעבר לליווי השוטף.
המזכירות מטילה על אגף חברה להכין הצעה מפורטת בנדון, תוך התייחסות.2
להערות, שנשמעו במהלך הדיון בנושא.
התוכנית תובא לעיון ולאישור המזכירות הפעילה והמזכירות הרחבה לאחר.3
.2001הפעלתה במחצית השנייה של
אמור לקחת בחשבון את ההכנסות הצפויות2002 תקציב התנועה לשנת .4
.מהפעלתה של ההצעה

(בהשתתפות: רבקה קנטור ותלמה. ליל הסדר הקיבוצי - שינויים ומגמות 6
סולפיין)

דיווחו למזכירות הפעילה על תוצאות סקר, שנערך ברחבי התנועהרבקה ותלמה
קיבוצים41 עפ"י תוצאות סקר זה מתברר, כי . קיבוצים במדגם)192הקיבוצית (
מספר זה עלול, כמגמה.מכלל המספר הנ"ל לא קיימו השנה סדר קיבוצי משותף
.להמשיך ולגדול בשנים הקרובות
להתמודד עם הנושאמטה התרבות הקיבוציהחליט בברכת מזכירי התנועה,
רכזות המטה,רבקה ותלמה,ולהציבו בסולם העדיפויות של המטה לשנה הקרובה.
הניחו על שולחן המזכירות את הצעתן, שעיקרה: סיוע וליווי למספר נבחר של
קיבוצים לחדש את מסורת קיום ליל הסדר המשותף. עלות הפרויקט המוצע:
. ש"ח35,000כ-
כל הדוברים בדיון הביעו דאגה עמוקה לנגד התהליך הנ"ל. לדבריהם, ליל הסדר הוא
רק "משל" לביטול מרבית ההתכנסויות הקהילתיות סביב חגי ישראל, שחלו בעיקר
בקיבוצים, שעברו תהליכי הפרטה מפליגים. הדוברים הדגישו את הצורך להגיע
ולהעביר להם את המסרים התנועתיים בדברערב וטרם ההפרטותלקיבוצים עוד
חשיבות קיום החגים, כביטוי קיבוצי ייחודי של קיום חיי קהילה. ללא חגיגה
משותפת של החגים בכלל וליל הסדר המשותף בפרט, אין שום משמעות ל"יחד"
ולחיים קהילתיים ביישוב.

סוכם:
המזכירות הפעילה מברכת את מטה התרבות על יוזמתו לחדש פעילויות חג ומועד
בקיבוצים, שחדלו לקיים אותם.
המזכירות מאשרת את התוכנית, שהוגשה לה ע"י מטה התרבות הקיבוצי, לרבות
העלות המוצעת בו.
מתוך החשיבות הרבה לקיום חיים קהילתיים ביישוב המזכירות קוראת לקיבוצי
התנועה, שהפריטו את תקציבי המזון לא להפריט את תקציבי המזון לחגים
ולהכלילם במסגרת תקציבי ועדת התרבות של הקיבוץ.
המזכירות רואה בחיוב את "הטיפול הנקודתי" במספר קיבוצים לסייע להם בקיום
ליל הסדר הקיבוצי.


רן כוחן רשם:
מזכירים נתן טל / גברי בר-גיל -מאשרים:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים