סיכום מזכירות פעילה - תק"מ - 24.6.2001
סיכום מזכירות פעילה - תק"מ - 24.6.2001


61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
03-6951195, פקס: 03-6925274טל:
maz@tlv.kba.org.ilדואל:

www.kibbutz.org.il אתר:24.6.2001סיכום מזכירות פעילה - תק"מ - מיום


נתן טל, יואל מרשק, רבקה יקיר, אורי גלעד, רן כוחן, הדסה ולנסי,משתתפים:
שרול בן יעקב.
עו"ד אורית נוקד, עליזה בורנשטיין.משקיפים:
ניר מאיר, יגאל סלע, יונה פריטל, יגאל צחור.חסרים:

על סדר היום:
אישור פרוטוקול..1
- דו"ח גזברית תק"ם.2000 סיכום כספי תק"ם - שנת .2
דו"ח גביית חובות - בדיקת מבקרת התנועה. .3
"משאבים" - דו"ח המבקרת..4
יו"ר מחוז הקיבוצים ב"העבודה" - תגובת מזכיר התנועה לבדיקת המבקרת..5
שונות..6

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.1
.2001 ליוני 17אושר פרוטוקול ישיבה קודמת מה-

- תק"ם - דו"ח גזברית התנועה2000 סיכום כספי .2
המזכירות הפעילה (תק"ם) שמעה את דיווחה של רבקה יקיר, גזברית התנועה, על
המזכירות סיכמה, כי רבקה יקיר ואורי גלעד יעברו יחד.2000הסיכום הכספי לשנת
על ההערות, שהועלו בישיבה ויכינו דף תשובות/המלצות בהתייחס לנושאים
השונים, שעלו בדיון. הדף האמור יובא לדיון נוסף במזכירות.
לבקשת שרול בן-יעקב סוכם לקיים דיון נפרד בכל הכרוך בהשקעות, שנעשו בנושאי
מחשוב ותקשורת בתק"ם ובתנועה הקיבוצית. לדיון זה תזמן רבקה יקיר את כל
הנוגעים בדבר.

. דו"ח גביית חובות - בדיקת מבקרת התנועה3
עליזה בורנשטיין, מבקרת התנועה, הציגה בפני המזכירות הפעילה דו"ח בדיקת
מעקב בנושא גביית חובות (בתק"ם) בתאגידים שבאחריות הגזברות ובתאגידים
הנמצאים באחריות "קרן התק"ם. המבקרת הדגישה, כי פעולת המעקב הינה חלק
בלתי נפרד מתהליך הביקורת, אך הנושא עולה גם מפאת חשיבותו וכן מפאת
הליקויים, שנמצאו בעבר בדו"חות ביקורת שונים בהם שולב גם נושא הגבייה.
בדיקה פרטנית מוקדמת יותר בנושא הגבייה הוכנה אשתקד בהתבסס על נתוני
.9/99
בעקבות דו"ח המבקרת נעשו, במהלך שנה זו, מספר פעולות לשיפור גביית חובות
שוטפים, חובות בפיגור, שנוצרו בשנה האחרונה וכן חובות העבר משנים קודמות.
בין יתר הפעולות, שביצעו המבוקרים: הקמת ועדה בריכוזה של רבקה יקיר, גזברית
התק"ם, האמורה לשפר את נהלי הדיווח ולקיים מעקב צמוד על הגבייה, לרבות
ההחלטות הנדרשות בנושא "חובות אבודים".
המזכירות הפעילה מאשרת את כל המלצות המבקרת כלשונן וכן מאשרת את סוכם:
המהלכים, שנעשו השנה לזירוז תהליכי החזרי חובות.

. "משאבים" - דו"ח המבקרת 4
הדו"ח בעניין הנ"ל נערך והוגש ע"י מאיר (פוגה) שחר ועליזה בורנשטיין, יחידת
מבקרת התנועה. הדו"ח הגיע לדיון במזכירות הפעילה באיחור רב, לאחר שרכז
המחלקה, עוזי חגי (משמרות), סיים את פעילותו בתק"ם ובוטלה פעילותה של
מחלקה זו.
חברי המזכירות הפעילה ציינו בחיוב רב את פעילותו המבורכת של עוזי חגי במהלך
שנות עבודתו בתנועה, בעיקר בכל האמור בקידום נושא "משאבי אנוש", והצלחתו
הרבה בהחדרת ובהטמעת חשיבות הנושא בשורה ארוכה מאוד של קיבוצים.
המזכירות הפעילה מאשרת את המלצות המבקרת. סוכם:

. יו"ר מחוז הקיבוצים ב"העבודה" - תגובת מזכיר התנועה לבדיקת5
המבקרת
בתגובה לבדיקת המבקרת, מסר נתן טל, מזכיר התנועה, כי יציע למזכירות
הפוליטית של "מחוז הקיבוצים" ב"העבודה" לאשרר את הנוהג הקיים לפיו - מי
שמכהן כיו"ר הועדה הפוליטית-רעיונית ישמש גם כיו"ר מזכירות המחוז. בחירת
יו"ר מזכירות המחוז תתקיים במזכירות הפוליטית החדשה, שתיבחר השבוע (ביום
ג'). חברים שירצו להעמיד עצמם לבחירה לתפקיד זה יפעלו עפ"י הנהלים הקיימים.


רן כוחןרשם:
- מזכירנתן טלמאשר:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים