סיכום מזכירות פעילה - תק"מ - 17.6.2001
סיכום מזכירות פעילה - תק"מ - 17.6.2001


61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
03-6951195, פקס: 03-6925274טל:
maz@tlv.kba.org.ilדואל:

www.kibbutz.org.il אתר:- בליאונרדו17.6.2001סיכום מזכירות פעילה תק"ם ב-נתן טל, יואל מרשק, רבקה יקיר, אורי גלעד, רן כוחן, הדסה ולנסי,משתתפים:
יגאל סלע, שרול בן-יעקב, יונה פריטל, יגאל צחור.
עו"ד אורית נוקד, עליזה בורנשטיין.משקיפים:
ניר מאיר.חסרים:

על סדר היום:
אישור פרוטוקול. .1
עיגון זכויות החקלאים בקרקע. .2
"ברית התנועה הקיבוצית" - אישור מענק..3
"מרחבים" ו"מפעלי תרבות מיוחדים" - מינוי ועדת ביקורת..4
קמ"ע - המלצת מזכירות התק"ם למינוי יו"ר לדירקטוריון..5
יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית - המלצת מזכירות התק"ם. .6
הנה"ח תק"ם - דו"ח..7
שונות..8

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.1
.2001 , למאי6אושר פרוטוקול ישיבה קודמת מה-

עיגון זכויות החקלאים בקרקע.2
לפי דיווח, שנמסר למזכירות תק"ם ע"י שרול בן-יעקב, רכז האגף הכלכלי, קיים
דו"ח מילגרום" כעמדתה ל"בג"ץ הקשת המזרחית"."חשש, שהממשלה תאמץ את
פעולה זו, באם תתממש, מנוגדת לכל ההסכמות, שהושגו עד כה, ומהווה פגיעה בלתי
הפיכה בזכות החקלאי להתפרנס מאדמתו לעת שינוי ייעוד הקרקע.
מזכירות התק"ם הסמיכה את מזכירי התנועה ובשיתוף עם ארגוני החקלאים לפעול
בכל הדרכים הציבוריות והפוליטיות, במטרה לסכל מגמה זו.

. "ברית התנועה הקיבוצית" - אישור מענק3
ש"ח, שהועבר ל"ברית התנועה700,000מזכירות התק"ם אישרה מענק בסך
.22.2.2000-הקיבוצית" ב

. "מרחבים" ו"מפעלי תרבות מיוחדים" - מינוי ועדת ביקורת4
ועדת מבקר התנועה" תשמש כוועדת הביקורת של"מזכירות התק"ם סיכמה, כי
שני התאגידים הנ"ל.

קמ"ע המלצת מזכירות התק"ם למינוי יו"ר לדירקטוריון.5
מזכירות התק"ם תעלה באסיפת הבעלים של "קמ"ע" את המלצתה למנות את עו"ד
חגי מירום (יפעת) כיו"ר דירקטוריון קמ"ע במקומו של שרול בן-יעקב. שרול ימשיך
לשמש כדירקטור בהנהלת קמ"ע ויהיה מעורב בפעילות הניהולית של תאגיד זה.

יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית - המלצת מזכירות תק"ם.6
תן טל ושרול בן-יעקב להציג את מועמדותו שלנמזכירות התק"ם אישרה את המלצת
אורי אשכולי (כפר גלעדי) לתפקיד יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית, במקומו של
גיורא מסד (עין המפרץ), שאמור לסיים את תפקידו בקרוב.

הנה"ח תק"ם.7
רבקה יקיר, גזברית תק"ם, דיווחה לחברי המזכירות, כי עובדי הנה"ח יסיימו את
עבודתם בסוף חודש יוני ש.ז. כמו כן, נמסר בדיווח, כי תנאי הפרישה סוכמו עם כל
העובדים וכי מרביתם נמצאים כעת בתהליכי חתימה על הסכם הפרישה. שלוש
עובדות מצוות הנה"ח יישארו לעבוד במשרדו של רו"ח משה ריבוא.

שונות.8
בשעה,24.6.01ישיבת המזכירות הבאה של התק"ם תתקיים ביום ראשון
. מזכיר התנועה, בלשכתו של נתן טל,11:00-08:00
על סדר היום:
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת. .1
מידע ודיווחים. .2
.2000סיכום תקציב תק"ם לשנת .3
דו"ח ביקורת גבייה. .4
דו"ח ביקורת "משאבים". .5
דו"ח מעקב המבקרת - ע.ס.ק .6
שונות. .7


רן כוחן רשם:
- מזכירנתן טלמאשר:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים