סיכום מזכירות הקבה"א - 25.6.2001
סיכום מזכירות הקבה"א - 25.6.2001


61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
03-6951195, פקס: 03-6925274טל:
maz@tlv.kba.org.ilדואל:

www.kibbutz.org.il אתר:2001 ביוני 25סיכום מזכירות הקבה"א מ-. אישור פרוטוקול:1
.13.5.01אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מיום

. כרם שלום:2
המזכירות שמעה דווח על התקדמות המהלך של יישוב כרם שלום מחדש, בחודשים
הקרובים, וסיכמה את הנקודות הבאות.
המזכירות מחויבת למהלך של יישוב המקום ומברכת את הצוות שעוסק בכךא.
יום-יום.
המזכירות מבקשת להבטיח, שניהול כרם שלום ייתבצע רק בידי הוועד המיישב,ב.
שיהיה אחראי לטיפול הכולל במקום.
המזכירות מחויבת גם לתושבים, שנמצאים במקום ותגיע להבנה עם כל מיג.
שירצה בכך על אפשרות של הצטרפות לגרעין (אפשרות עדיפה) או חתימה על חוזה
תושבות במקום.
אנשי "בית ראשון במולדת" במקום ילוו באמצעות המחלקת התנועתית העוסקתד.
בנושא, תוך דאגה מלאה לצורכיהם.

גבעת חביבה:.3
המזכירות קיבלה דיווח ראשוני על המצב הכספי הקשה, ששורר בגבעת חביבה
הנובע משלושה גורמים: ירידה בתרומות, ירידה בהקצבה של משרד החינוך וירידה
עקב כך הם2000בפעילות מאז התחלת האינתיפאדה. ההפסדים שנגרמו בשנת
.2001קשים ומגמה זאת ממשיכה גם ב-
דווח על תוכנית הבראה, שהנהלת המקום יחד עם מועצת המנהלים של חבצלת
מכינות.
המזכירות סיכמה את הנקודות הבאות:
ברגע שתוכנית ההבראה תהיה מוכנה היא תגיע לדיון גם במזכירות התנועהא.
ותכלול דיווח מפורט על המצב ודרכי הפתרון.
המזכירות נותנת את ברכתה לבחירתו של גרי ברנר כיו"ר מועצת המנהלים שלב.
גבעת חביבה ומבקשת ממנו, עקב המצב, להיכנס מיידית לעבודה, כדי להיות שותף
לבניית תוכנית ההבראה, מה שיבטיח יישום מהיר יותר בהמשך.


- מזכיר התנועה גברי ברגילרשם:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים