סיכום מזכירות פעילה מס' 14 של התנועה הקיבוצית - 3.5.2001
סיכום מזכירות פעילה מס' 14 של התנועה הקיבוצית - 3.5.2001


61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
03-6951195, פקס: 03-6925274טל:
maz@tlv.kba.org.ilדואל:

www.kibbutz.org.il אתר:3.5.2001 של התנועה הקיבוצית - 14סיכום מזכירות פעילה מס'


נתן טל; גברי בר-גיל; יונה פריטל; אברי דביר; רוסי וגשל; יואל מרשק;משתתפים:
יוסי בן-שאול, אורי גלעד; רבקה יקיר; יגאל צחור; ניר מאיר; יגאל סלע; מוטל; רן
כוחן; עינת נעמן; הדסה ולנסי; יהודה מרלא; סלסו גרברז; חמי סל; חיים חכים;
נגה בוטנסקי.
עליזה בורנשטיין; עו"ד אורית נוקד; עו"ד מיכי דרורי; עופר קול. משקיפים:
שרול בן-יעקב; ח"כ אבו וילן; גיורא מסד (משקיף).חסרים:
חייק פורת (גבע); דיויד סטברו מוזמנים לדיון על האגף למשימות תנועתיות:
(אלמוג, הנוע"ל); שויבלה (צאלים); עמיעד ערב (מעגן); משה ברומר (נען, הצופים);
חנוך בארי (השוה"צ, הזורע); דוד דרומולביץ' (רמת רחל, המחנות העולים).
- מזכיר התנועה הקיבוצית.גברי בר-גיל ישב בראש הישיבה:

על סדר היום:
.(13 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (מס' .1
דיווחים ושאילתות..2
אירועי סוף השבוע בעקבות הפיגוע הרצחני ב"דולפינריום". .3
האגף למשימות תנועתיות - דיון..4
שונות..5

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .1
.2001 , אפריל29 מיום 13אושר פרוטוקול ישיבה מס'
הסתייגותו של מוטל בוגומולסקי, גזבר התנועה, בדבר הרישום בפרוטוקול הקודם
, הסתיימה באיזון תקציבי"2000' "בית ראשון במולדת") על כך, ש"שנת 3(סעיף
.על"-תובא להמשך דיון בצוות "על

דיווחים.2
ייערך מפגש במכללה האקדמית ספיר,7.6ביום חמישי, מרכז - פריפריה -א.
במפגש זה ייקחו חלק, בין."השסע הגדול - יחס המרכז לפריפריה"שיוקדש לנושא
היתר, השר לתיאום חברתי, ראשי רשויות בפריפריה וכן מזכירי התנועות
ההתיישבותיות. הדיון יונחה ע"י יגאל צחור, רכז המח' הרעיונית-פוליטית בתק"ם.
חברי המזכירות הפעילה מוזמנים לקחת חלק באירוע זה.
ייערך,10.6ביום ראשון, ביקור הרמטכ"ל, רא"ל שאול מופז בתנועה הקיבוצית -ב.
ביקור הרמטכ"ל בתנועה הקיבוצית. חברי המזכירות הוזמנו לקחת חלק במפגש זה
וכן קצינים/ות בסדיר ומילואים מדרגת רס"ן ומעלה. המעוניינים יפנו לוועדת
או באי-מייל052-2339503 או 03-6925321ביטחון של התנועה טל.
iritbar@tkz.co.il
המזכירות הפעילה אישרה את ועדה לבדיקת המבנה הארגוני של התנועה -ג.
יואל מרשק; מאשה סאמרס;הרכב הוועדה לבדיקת המבנה הארגוני של התנועה:
. הוועדה תגיש את המלצותיה למזכירותולנסי; יוסי בן שאול; רוסי וגשל הדסה
התנועה לא יאוחר מראשית חודש אוקטובר, ש.ז.
מיכי דרורי ביקש את תגובת המזכירים לידיעה עו"ד מיכי דרורי - שאילתא -ד.
תוכנית משרד החקלאות להפוך, בדבר "הארץ"שהופיעה הבוקר (יום א'), בעיתון
. המזכירים, בתשובה לשאילתא, הביעו פליאתם על נוסחקיבוצים למושבי עובדים
פרסום הידיעה והוסיפו, כי למיטב ידיעתם, אין שום תוכנית ו/או הצעה מעין זו.
הדסה ביקשה לדעת מתי וכיצד תופעל ההצעה הדסה ולנסי - שאילתא -ה.
. בדברי תשובתם מסרו המזכירים, כי עבודתלתגמול מדורג של פעילי התנועה
הצוות המיוחד לעיבוד פרטי ההצעה עדיין לא הסתיימה. רק לאחר סיום הכנת
ההצעה היא תובא לדיון ולאישור במזכירות הפעילה של התנועה. בהקשר זה, אזכרו
המזכירים את החלטת המזכירות הפעילה, שדנה בהיבטים העקרוניים של ההצעה
וקבעה, כי הם יונחו על סדר היום של המועצה הקרובה, בסוף חודש יוני.

אירועי סוף השבוע בעקבות הפיגוע הרצחני ב"דולפינריום".3
לפי הצעת המזכירים סיכמה המזכירות הפעילה את עמדותיה בנושא בנקודות
הבאות:
המזכירות משתתפת בכאבן ובאבלן של המשפחות, שאיבדו את יקיריהם בפיגועא.
נפשע זה ושולחת איחולי החלמה מהירה לכל הפצועים.
המזכירות מביעה הזדהות וסולידריות עם כלל עולי חבר העמים, שכה רביםב.
מצעיריהם נפגעו באירוע זה. צר לנו על כך, שאלה נאלצים להיפגש כה מהר, סמוך
לעלייתם ארצה, עם המציאות המכאיבה לעתים, שבתוכה חיה החברה הישראלית
את חייה, כבר הרבה עשורים של שנים.
המזכירות מצטרפת לכל המגנים את הפיגוע ורואה בו מעשה פשע, שאין לו סליחהג.
ומחילה. אנו בוטחים בגורמי הביטחון של מדינת ישראל, כי יצליחו לשים את ידם
בהקדם על מתכנני הפיגוע וכי אלה יבואו על מלוא עונשם.
אנו תומכים בצעדים, שנקטה הממשלה, עד כה, וקוראים למנהיגי המדינה לנהוגד.
בשיקול דעת מרבי, להימנע מלהיגרר להסלמה ולשמור, ככל שניתן, על איפוק
בתגובה. זאת, על מנת שניתן יהיה לחדש בהקדם את המו"מ המדיני בין שני
הצדדים על בסיס יישום דו-צדדי של ההצעות הכלולות בדו"ח "ועדת מיטשל".
המזכירות מגנה בחריפות את ההתפרעויות חסרות הרסן של מיעוט פורעיםה.
יהודיים, שביקשו לנצל את האסון הנורא להשתלח באזרחים ערביים-ישראליים
ביפו ולפגוע במסגד חסן בק. אנו מודאגים מאוד מגילויי ההסתה ואווירת הפוגרום,
שבאו לידי ביטוי בהתפרעויות אלו וקוראים לרשויות החוק לפעול ביד תקיפה ביותר
כנגד כל מי שמנסה לפגוע ברקמת החיים השבירה של יהודים וערבים, אזרחי
המדינה.

. האגף למשימות תנועתיות - דיון 4
(בהשתתפות מוזמנים - ראה לעיל)
האגף כולל כיום את הפעילויות הבאות: שנת שירות; הכשרות גרעינים, נח"ל;
התיישבות (קיבוצים בהתהוות); תנועות הנוער בארץ ובחו"ל; בית ראשון במולדת;
כ"א זמני. חלקן של פעילויות אלה נעשית תחת כותרת "התנועה הקיבוצית" וחלקן
עדיין מתפקד כיחידות הפועלות במסגרת שתי התנועות לשעבר (תק"ם וקבה"א).
הם פעילי התנועה25 כאשר מתוך אלה ,51.4-סה"כ תקני פעילי האגף מגיע ל
.בתנועות הנוער השונות

הצפי. בני קיבוצים לשנת שירות420לפי הדיווח בשנת תשס"א יצאו שנת שירות -
הפרויקטים המתוכננים לשנת הפעילות הבאה:שינים.. ש650ל-לשנת תשס"ב הוא
הדרכה בתנועות נוער; הדרכה בכפרי נוער ופנימיות; התיישבות; פרויקטים של
"חוגי סיור וטבע" בשיתוף עם הקק"ל; עבודה עם ילדים ונוער (בתחום הלימודי)
במגזר הבדואי. לדברי חייק פורת, רכז שנת שירות באגף, היצע המועמדים גדול
ממספר היעדים המוקצבים.

עפ"י הדיווח, שנמסר ע"י עמיעד ערב, רכז מח' הכשרות הכשרות וגרעינים (נח"ל) -
ונח"ל באגף, מסתמנות לאחרונה שלוש מגמות חיוביות:
גידול במספר "הגרעינים". .1
גידול במספר בוגרי התנועה, בוגרי צבא, הנשארים במסגרת תנועתית. .2
גידול במספר הקיבוצים המגלים התעניינות בקליטת גרעין. .3
לקליטת, משתי התנועות לשעבר, קיבוצים24נכון להיום, האגף נמצא במגעים עם
גרעינים וכן מתמודד עם שלטונות הצבא על שמירת עצמאותו וייחודו של הנח"ל,
בתקופת השירות הצבאי.

,שויבלה, רכז מח' התיישבות באגףעפ"י הדיווח של התיישבות וקיבוצים בהתהוות -
עיקר הפעילות מתמקדת היום ביישובים הבאים: אשבל (בוגרי הנוע"ל); נערן (בוגרי
המחנות העולים); פלך (בוגרי השוה"צ) וכרם שלום (גיבוש גרעין רווקים ומשפחות -
חידוש ההתיישבות בקיבוץ). מלבד אלה נמצאת המחלקה בקשר רצוף עם: מיצר;
חנתון; רביד; בית הערבה; יחד; נאות סמדר; לוטן; אליפז; שומריה; נוה חריף;
כישור; צבעון וכן עם קיבוצים עירוניים (מגוון; בית ישראל; ראשית; תמוז) ועם
קומונות עירוניות (טבעון; מגדל העמק). רכז האגף, יואל מרשק, דיווח למזכירות, כי
כל העת מגיעות לאגף פניות של קבוצות מכל רחבי הארץ. הקשר עם מרביתן נפסק
לאחר שמתברר, כי חבריהן מעוניינים בדגמים שונים של יישובים קהילתיים, לא
קיבוציים.

נמסר בדו"ח נפרד ראה פרוטוקול המזכירות הפעילה (מס' "בית ראשון במולדת" -
.(29.4 ,13

דיויד סטברו (הנוע"ל), חנוך בארי (השוה"צ), משה ברומר (הצופים) תנועות הנוער -
מסרו למזכירות סקירות תמציתיות על פעילותודוד דרומולביץ (המחנות העולים)
תנועותיהם בקרב הנוער, במסגרות עירוניות ובתוך התנועה הקיבוצית (הקן
הקיבוצי). כל התנועות הנ"ל מתמודדות כיום עם הכוונה לקיים תנועת נוער ותנועת
בוגרים, יוצאי צבא, תחת קורת גג אחת, באתרי ההתיישבות הקיבוצית (שילוב דרך
ובית).

, פירט בפני חברי המזכירות את מבנהיגאל סלערכז המחלקה, מח' חו"ל -
נכון להיום); מדור תנועות הנוער בחו"ל;,36המחלקה: מדור האולפנים בקיבוצים (
); מדור לגיוס שליחים; מדור1967 , אלף מתנדבים מאז יוני500מדור המתנדבים (
יגאל ציין, כי.לתוכניות שהייה בישראל ("תוכניות קיץ" ליחידים ולמשפחות)
בעקבות התמשכות האירועים הביטחוניים חלה ירידה משמעותית ביותר במספר
. לעומת שנים קודמות),80%-הנרשמים לתוכניות הקיץ (בסד"ג של כ

רכזיואל מרשק, בהמשך לדיווחים שנמסרו (ראה לעיל) עמד סיכום רכז האגף -
האגף, על הנקודות הבאות:
עיקר התקציבים לפעילויות השונות של האגף מגיעים ממקורות חוץ. המגמה היאא.
להגדיל חלק תקציבי זה, תוך צמצום הדרגתי של תקציבי התנועות.
קיימת שאיפה ונכונות להגדיל את היקף הפעילות בקרב תנועות הנוער בארץ. ב.
למרות כל הקשיים העמקת פעילות תנועות הנוער בקרב הנוער הקיבוצי. ג.
הרחבת פריסת קיבוצים/מרכזי הדרכה חינוכיים (דגם רביד, אשבל, נערן) בקרבד.
כל תנועות הנוער הפועלות בזיקה לתנועה הקיבוצית.
הגדלת מספר בני הקיבוץ היוצאים לשנת שירות בהדרכה.ה.
השתתפות במאבקים ציבוריים על צדק חברתי, תמיכה בתהליך השלום והקמתו.
מערכת "שירות לאומי".

סיכום הדיון - מזכירי התנועה סיכמו את הדיון בנקודות הבאות:
למרות הפעולה המבורכת של תנועות הנוער יש לתת את הדעת לכך, כי מרבית בני א.
הנוער בארץ אינם נמצאים כיום במסגרות של תנועות הנוער.
לגבי צעירי העלייה החדשה. מרביתם אינם נכללים כלל האמור לעיל נכון בעיקרב.
בשורות תנועות הנוער.
יש לקיים בקרוב דיון מיוחד בשאלת הרלוונטיות של תנועות הנוער לחברהג.
הישראלית בכלל ולבני הקיבוצים בפרט. המזכירים ציינו את דאגתם לנוכח
קיבוצים, אשר מטעמים כלכליים גרידא בחרו לצמצם או לבטל את פעילות תנועת
הנוער בקרב צעיריהם.
המזכירות מנחה את ראשי האגף להכין דיון נוסף במזכירות על הדרכים למנף אתד.
הפעילות הציבורית הרבה הקיימת במסגרת הענף לכדי פעילות ממוקדת, בעלת
השפעה מרבית.
המזכירים רואים לנכון להעלות לדיון נוסף ומעמיק יותר גם את סוגייתה.
ההתיישבות הצעירה.

. שונות5
הנוכחות בישיבות המזכירים ביקשו להזכיר לכלל חברי המזכירות הפעילה, כי
.המזכירות, החל מראשיתן ועד סופן, הנה חובה המוטלת על כל חבר מזכירות
היעדרות מישיבות תיעשה רק במקרים מיוחדים ולאחר הודעה מוקדמת למזכירי
התנועה.

.17.6.2001-ישיבתה הבאה של המזכירות הפעילה תתקיים ב
.24.6.2001ישיבתה הבאה של המזכירות הרחבה תתקיים ב-


רן כוחן רשם:
נתן טל/ גברי בר-גיל -מזכירים מאשרים:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים