סיכום מזכירות פעילה מס' 13 של התנועה הקיבוצית - 29.4.2001
סיכום מזכירות פעילה מס' 13 של התנועה הקיבוצית - 29.4.2001


61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
03-6951195, פקס: 03-6925274טל:
maz@tlv.kba.org.ilדואל:

www.kibbutz.org.il אתר:29.4.2001 של התנועה הקיבוצית - 13סיכום מזכירות פעילה מס'


נתן טל; גברי בר-גיל; יונה פריטל; אברי דביר; מאשה סאמרס; יואלמשתתפים:
מרשק; יוסי בן-שאול, אורי גלעד; רבקה יקיר; יגאל צחור; ניר מאיר; יגאל סלע;
מוטל בוגומולסקי; רן כוחן; עינת נעמן; הדסה ולנסי; יהודה מרלא; סלסו גרברז.
עליזה בורנשטיין; עו"ד אורית נוקד; עו"ד מיכי דרורי; עפר קול.משקיפים:
שרול בן-יעקב; חמי סל; ח"כ אבו וילן; חיים חכים; נגה בוטנסקי; רוסיחסרים:
וגשל; גיורא מסד (משקיף).
מוזמנים לדיון על "המכון לחקר הקיבוץ" באוני' חיפה:
אריק כהן; יונתן אלתר; אלדד שלם.
אנשי המכון: ד"ר גילה אדר (געתון); פרופ' מנחם רוזנר (רשפים); פרופ' אורי לויתן
(עין המפרץ); יעקב גליק (כפר החורש); שלמה גץ (גדות).
מוזמן לדיון על "בית ראשון במולדת":
- רכז "בית ראשון במולדת" בתנועה הקיבוצית. יורם זיו (נחל עוז)
- מזכיר התנועה הקיבוצית. נתן טל ישב בראש הישיבה:

על סדר היום:
אישור פרוטוקול..1
דיווחים. .2
"בית ראשון במולדת" - דיווח ודיון. .3
"המכון לחקר הקיבוץ" - דיון משותף למזכירות וחוקרי המכון..4
שונות. .5

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.1
.2001 , אפריל15 מיום 12מס' אושר פרוטוקול ישיבה

דיווחים.2
דיווח למזכירות על פנייתו לרכזי אגף החברה ובקשתו להקמת נתן חג ומועד -א.
צוות, שיערוך סקר באלו קיבוצים חדלו לקיים אירועי חגים לכלל הקהילה. על
הצוות יוטל גם לטכס עצה ולהציע המלצות בנדון. בצוות ייקחו חלק, בין היתר, רכזי
התרבות של התנועה וחברים מ"מכון החגים" בבית השיטה.
דיווח על ביקורים של המזכירים נמסר ביקור מזכירי התנועה באזור רצועת עזה -ב.
באזור ומפגשים עם חברי קיבוצים הסמוכים לגדר הרצועה במטרה לבדוק מה
נדרשת התנועה לעשות לשיפור ההיערכות של הקיבוצים באזור. נמסר גם דיווח על
.בארי בהשתתפות חברי הקיבוץ וחברי קיבוץ בנחל עוז,אירוע יום העצמאות שנחגג
בהמשך לאישור תקציב התנועה- 23.4.2001בעקבות מועצת התנועה באפעל ב-ג.
מתבקשים הגזברים להפעיל כלי בקרה משותפים ואחידים2001הקיבוצית לשנת
. זאת במטרה לאתר ליקויים וחריגות, מוקדם ככל שניתן,למעקב על ביצוע התקציב
רכזי האגפים והמחלקות נדרשים לעמידה בתקציב המאושר.
קיבל על עצמו לסגור, במהלך שבוע זה,גברי בר-גיל "ברית התנועה הקיבוצית" -ד.
את כל הנושאים התלויים ועומדים בין "הברית" והתנועה.

"בית ראשון במולדת" דיווח ודיון.3

רכז "בית ראשון במולדת" בתנועה הקיבוצית, הציג בפני המזכירות אתיורם זיו,
. שנה11פעילות מחלקתו והיקפה מאז החלה התוכנית לקרום עור וגידים, לפני
עיקר פעילות "בית ראשון במולדת" התמקדה בעליית משפחות,לאורך השנים
בתקופה האחרונה מתקיימת פעילות ערה סביב.ממדינות חמ"ע (לשעבר בריה"מ)
המחלקה נערכת גם לקראת קליטת משפחות,עולים צעירים מאתיופיה וכמו כן
משפחות עולים עברו את שלבי קליטתם7000 כ-, נכון להיום.ממדינות אמל"ט
משפחות נקלטו500 כ-, מתוך אלה.הראשוניים במסגרת "בית ראשון במולדת"
מצאו, רבים מאלה, שסיימו את התוכנית ולא נשארו בקיבוץ.כחברים בקיבוצים
חלקם אף המשיך לעבוד במפעלים.את מקומות מגוריהם וכן מקום עבודתם באזור
.האזוריים ובמפעלים קיבוציים

53 : מהם. אזורים17 קיבוצים ב-78במסגרת "בית ראשון במולדת", פעילים כיום
קיבוצים נוספים הביעו15 . קיבוצים בדרום הארץ25קיבוצים בצפון הארץ ו-
נכונותם לקלוט בעתיד ומחכים ל"היצע" של המחלקה.

שעברו, משפחות צעירות120נכון לשנה זו, המחלקה נמצאת בעיצומה של קליטת
רוב המשפחות הן אקדמאיות עם ילדים בטווח הגילים.תהליך מיון והכנה בחמ"ע
משפחות אלו ייקלטו בתוכניות מובנות במועצות האזוריות גליל עליון ורמת.1-17-מ
עמק הירדן (מהנדסי תוכנה והיי-טק), גלבוע-בית שאן, רמת,הגולן (רופאים בעיקר)
8הנגב (כמהין - עתודה לקיבוצים) ומטה אשר בגליל המערבי. כמו כ, נקלטו
קבוצה זו הינה חלק מתוכנית רחבה יותר.משפחות עולים ביישובי "אשכול"
נבדקות גם אפשרויות לקליטת משפחות, כמו כן. משפחות בשנה זו350לקליטת
צעירות, במסגרת תוכנית זו, מהונגריה ויוגוסלביה.

לדברי יורם זיו, קיימת שביעות רצון רבה מאוד בקיבוצים, שהשתלבו באופן פעיל
במסגרת תוכנית זו. נכון לשנתיים האחרונות, מסתמנת ירידה במספר המשפחות
הנרשמות לתוכנית בעיקר במדינות חמ"ע, על אף שקיימת עלייה ב"ביקושים"
למשפחות אלו. אין עדיין הסבר ברור וחד-משמעי למגמת הירידה במספר
המשפחות.

פרויקט "בית ראשון במולדת" ממומן במלואו ע"י גורמים חיצוניים (משרד
. הסתיימה באיזון תקציבי2000הקליטה; הסוכנות היהודית; קרנות ייעודיות). שנת
יחול גידול בתקציבים הייעודיים לתוכנית בעיקר סביב2001ההערכות הן, כי בשנת
קליטת צעירים מאתיופיה.

בתום הדיון סיכמה המזכירות הפעילה את הדברים הבאים:
המזכירות מברכת את יורם זיו וכן את פעילי "בית ראשון במולדת" על עבודתםא.
המסורה והמבורכת לאורך השנים.
המזכירות רואה בחיוב רב את שמירת הקשר של המחלקה עם משפחות ויחידים, ב.
שעברו תוכנית זו ובחרו במקומות מגורים מחוץ לקיבוצים.
המזכירות מבקשת להבטיח, כי מימון הפעילות יתבצע ע"י גורמי המדינהג.
האחראיים לפרויקט ומבקשת מהגזברים לוודא ביצוע מדיניות זו.
המזכירות תעלה על סדר יומה של המזכירות הרחבה דיון מקיף בנושא קליטתד.
חו"ל, שבו ייטלו חלק: "בית ראשון במולדת"; תנועות הנוער חו"ל; נעל"ה; מח'
הקליטה. כל הגורמים הנ"ל יכינו סקירות בכתב, שיופצו לחברי המזכירות הרחבה,
טרם הדיון האמור.

. "המכון לחקר הקיבוץ" - דיון בהשתתפות חוקרי המכון4
(ראה לעיל)ומוזמנים

, מנהלת "המכון לחקר הקיבוץ" שליד אוני' חיפה, סקרה בקצרה אתד"ר גילה אדר
עפ"י האמנה, שנחתמה בין התנועות.70-תולדות המכון מאז הוקם באמצע שנות ה
אמורות התנועות לקיים את שכר עבודתם של,הקיבוציות לבין אוני' חיפה
שירותים שונים וכן,החוקרים ואילו האוניברסיטה אמורה לספק את "האכסניה"
תקציב, נכון להיום.את המעטפת האקדמאית הנחוצה לקיומו של מכון מחקר
. מתקציב המכון50%פעילים הוא כ-/החוקרים

בתום חלק זה ניתנה זכות הדיבור לחוקרי המכון, שהגיעו לפגישה. כל אחד מהם
הציג בקצרה אחד או יותר מתחום מחקריו בנושאי הקיבוץ.
בדיון, שנערך בהמשך, הביעו מרבית המשתתפים את דעתם בדבר חשיבות קיומה
של מערכת מחקרית עצמאית ובלתי תלויה, שתעמוד לעזר לקברניטי התנועה לקראת
קבלת החלטות. הדוברים הדגישו את הצורך ביצירת כלים מחקריים מתאימים,
שיוכלו לשקף, בלוח זמנים סביר, את "תמונת המצב" ולהציע חלופות שונות לטיפול.
החיבור האמיתי והנכון לעבודת התנועה יכול להתבצע אך ורק כאשר ניתן יהיה
לזהות ביחד את הנושאים הראויים לבדיקה. בעניין זה צוינו לחיוב הסקרים על
"דעת הקהל בקיבוצים" וכן הסקר השנתי על "השינויים בקיבוץ", כדוגמאות רצויות
לחיבור המחקר עם הצרכים התנועתיים ונשמעה אף הבקשה להרחיב פעילות זאת
לתחומים נוספים.

סוכם:
המזכירות הפעילה רואה בחיוב רב את המשך הקשר הישיר בין חוקרי "המכוןא.
לחקר הקיבוץ" לבין פעילי התנועה הקיבוצית וקוראת להמשיך בו לאורך זמן.
המזכירות הפעילה קוראת להנהלת המכון לקבוע "איש קשר" מטעמה, אשרב.
ייפגש באופן קבע עם מזכירי התנועה וראשי האגפים במטרה לבדוק אפשרויות
נוספות של שימוש בכלי המחקר של המכון לעבודה הסדירה והשוטפת של התנועה.


רן כוחן רשם:
נתן טל / גברי בר-גיל - מזכירים מאשרים:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים