סיכום מזכירות פעילה מס' 12 של התנועה הקיבוצית - 15.4.2001
סיכום מזכירות פעילה מס' 12 של התנועה הקיבוצית - 15.4.2001


61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
03-6951195, פקס: 03-6925274טל:
maz@tlv.kba.org.ilדואל:

www.kibbutz.org.il אתר:15.4.2001 - 12סיכום מזכירות פעילה של התנועה הקיבוצית מס'


נתן טל; גברי בר-גיל; שרול ב-י; אברי דביר; מאשה סאמרס; יואלמשתתפים:
מרשק; יוסי בן-שאול, חמי סל; רבקה יקיר; ח"כ אבו וילן; יגאל סלע; חיים
חכים; רן כוחן; עינת נעמן; הדסה ולנסי; יהודה מרלא; סלסו גרברז; ניר מאיר;
יגאל צחור; רוסי וגשל; מוטל בוגומולסקי; נגה בוטנסקי.
עליזה בורנשטיין; עו"ד אורית נוקד; עו"ד מיכי דרורי; עפר קול.משקיפים:
יובל שגיא (שפיים); רחל קרני (יחיעם); אביהו קול (יגור); יאיר ארדמוזמנים:
(אלונים) - חברי הוועדה לקביעת שכר פעילים.
יונה פריטל; אורי גלעד; גיורא מסד (משקיף).חסרים:
- מזכיר התנועה הקיבוצית.גברי בר-גיל ישב בראש הישיבה:

על סדר היום:
אישור פרוטוקול..1
תנחומים. .2
תמורה לעבודת פעילים - הצעת "ועדת שגיא". .3
.(3 אישור סדר היום - מועצת התנועה (מס' .4
אישור רשימת חברי המזכירות הרחבה - התנועה הקיבוצית..5
.2001אישור תוכנית העבודה התנועתית - .6
.2001 תקציב התנועה הקיבוצית - .7
שונות..8

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .1
.2001 מרץ 18 מיום 11אושר פרוטוקול ישיבה מס'

תנחומים.2
המזכירות הפעילה שולחת תנחומים למשפ' ליטווק ולבית קיבוץ גזית על נפילתו
בגבול גזרת לבנון. יהי זכרו ברוך. גברי בר-גילסמ"ר אלעד ליטווק של בן הקיבוץ,
ייצג את התנועה בהלוויתו של אלעד ז"ל.

תמורה לעבודת פעילים - הצעת "ועדת שגיא".3

: בהרכב הבא(2000הוועדה הוקמה עוד בשנת העבודה הקודמת (
(שער דבורה ארנון (אלונים); יאיר ארד (שפיים) - רכז הועדה; יובל שגיא
(תל יוסף); רבקה יקיר (כברי); תמי חרמש (מעברות); יוסי בן-שאולהעמקים);
(געתון).שושנה שגיא (יחיעם); רחל קרני (יגור);אביהו קול
הוועדה הנ"ל הניחה על שולחן המזכירות הפעילה את הצעתה לשינוי צורת
ההתחשבנות בגין עבודת פעילים בתנועה הקיבוצית.
על דעת המזכירים וחברי הוועדה סוכם, כי הדיון הראשון במזכירות יהיה דיון
עקרוני בלבד, מבלי להיכנס לפירוט התמורה המוצעת בגין עבודת הפעילים
בתנועה. הדיו, בחלק זה של ההצעה, ייערך באחת הישיבות הבאות של המזכירות
הפעילה.

(שפיים), הציג את ההצעה ועמד על הרקע להקמתה: עםיובל שגיא רכז הועדה,
השינויים המתחוללים בקיבוצים עולה וגובר הקושי לגייס פעילים איכותיים
ובעלי יכולת המוכנים לעבוד בתמורה הנוכחית המשולמת כיום לפעילים
המרכזיים בתנועה. בחלק מהמקרים, הסירוב הוא של החבר/ה ואילו במקרים
אחרים, ההתנגדות לגיוס היא של הקיבוצים המעדיפים להפנות מועמדים
לפעילות מרכזית למשרות ותפקידים, שיש עמם הכנסה גבוהה יותר. להערכת
חברי הוועדה, תהליך זה עלול לצבור תאוצה מדאיגה בשנים הבאות אם ימשיך
להתקיים המצב הנוכחי.

לדעת חברי הוועדה, ניתן להגיע למימוש ההצעה בשני שלבים:
ייעשה "צילום" המצב הקיים ובהתאם תיקבע "תמורת השכר"בשלב הראשון,
לכל אחד מהפעילים כיום בתנועה.
, יהיה צורך לקיים תהליך מסודר של הגדרת תפקידים וניתוחבשלב השני
עיסוקים במערכת התנועתית, שלפיה ניתן יהיה ליצור מערך נכון והוגן יותר של
תמורה לפעילים. שלב זה, לדעת הוועדה, ניתן ליישום כשנה לאחר הפעלת השלב
הראשון.

ההצעה עומדת על העקרונות הבאים:
יחסי העבודה של הפעיל עם התנועה לא יהיו "יחסי עובד-מעביד".א.
יחסי העבודה יישארו כפי שהם היום. ב.
שינוי בצורת ההתחשבנות, עבור עבודת החברים הפעילים, לא ישפיע על גובהג.
המס התנועתי של כלל הקיבוצים לתנועה.

בכל הנוגע למבנה ההתחשבנות, בגין עבודת הפעיל בתנועה, מציעה "ועדת שגיא",
כי התמורה בגין עבודת הפעיל תהיה "גלובלית" ותכיל את כל מרכיבי התמורה
לעבודתו (כולל ימי חופשה; ימי מילואים; ימי אבל, אך אינה כוללת ימי מחלה).
רכב, אש"ל ודירה (למי שזכאי לכך בגין ריחוק מקיבוצו) יינתנו מעבר וכתוספת
לתחשיב התרומה עבור הפעילות.

ועד1 עפ"י סדר יורד מ-, דרגות תמורה לתרומת הפעילים4הוועדה ממליצה על
כאשר לשלושת הדרגות הגבוהות יש מרכיבי "שליחות" שונים המקזזים,4
. מרכיבי "שליחות"- 10% ;20% ;30%מה"ברוטו" של התמורה ברמות של

בדיון, שהתקיים לאחר הצגת ההצעה, הביעו מרבית חברי המזכירות תמיכה
עקרונית, תוך הדגשה, כי הצעה זו הינה צעד הכרחי לזמן ולמקום.

בתום הדיון סוכמו ההחלטות הבאות:
המזכירות הפעילה מאשרת עקרונית את הצעת "ועדת שגיא" במלואה.-
שתיערך במהלך,(4ההצעה תובא לדיון ולאישור מועצת התנועה (ישיבה מס' -
.ז.חודש יוני ש
המזכירות הפעילה מטילה על צוות בהרכב חלק מחברי הוועדה וכן הגזברים-
להכין את כל הפרטים הטכניים המשתמעים מהצעה זו, לרבות טבלאות "שכר"
וכן ההשלכות התקציביות הנובעות מן ההצעה.
הדיון באמור בסעיף הנ"ל יתקיים במזכירות הפעילה. -
יישום ההצעה ייעשה מתוך תקציב התנועה המאושר. בכל מקרה, אין כוונה-
להעלות את גובה המס התנועתי.
המזכירות הפעילה מודה לרכז הוועדה ולכל חברי הצוות על פעילותם ועל "נייר-
העבודה" המפורט, שהניחו על שולחן המזכירות.

. מועצת התנועה - אישור סדר היום4
,3המזכירות הפעילה אישרה את סדר היום, שיובא למועצת התנועה מס'
.22.4.2001שתתקיים באפעל ביום
בין מועצה למועצה, דיווח המזכירים,: סדר היום שאושר יהיה כדלהלן,בהתאם
, בחירת מזכירות רחבה2001תוכנית העבודה של התנועה, תקציב התנועה לשנת
(שמית), שונות.

. אישור רשימת המזכירות הרחבה - התנועה הקיבוצית5
המזכירות הפעילה אישרה את הרשימה השמית המוצעת של חברי המזכירות
הרחבה. הרשימה טעונה אישור מועצת התנועה. במהלך השבוע הקרוב ייעשה
,חברות מאמץ למלא את שלושת "המשבצות" הריקות, שעדיין לא מולאו ע"י
זאת כדי לאזן, במידת מה, את הרשימה הכוללת.

2001. תוכנית העבודה התנועתית לשנת 6
"תוכנית העבודה" התנועתית הובאה לדיון במזכירות הפעילה, טרם הצגתה
במועצת התנועה הקרובה. לאחר דיון הוחלט לערוך מספר שינויים בהצעה,
שנשלחה כבר לצירי המועצה. להלן הנוסח שיובא למועצה:
קידום תהליכי איחוד התנועות ובניית התנועה כתנועה פלורליסטית הנותנת -
כלים ותשובות למעגלים השונים, על פי צורכיהם.
בניית תוכנית כלכלית-חברתית, שתהווה מנוף לצמיחה בקיבוצים: -
סיום הסדר הקיבוצים.
טיפול נקודתי בקיבוצים במצוקה.
התמודדות עם נושאי הביטחון האישי לחבר/ה.
קידום נושא הסדרת יחסי משק-קהילה.
טיפול בעיגון זכויות החקלאים בקרקע.
התמודדות עם נושא השארת הצעירים והחזרת הבנים לקיבוצים, כחלק-
מהתמודדות עם המצב הדמוגרפי והרחבת אוכלוסיית הקיבוצים.
טיפול בנושא "הסיווג".-
הרחבת התמיכה הפוליטית בתנועה הקיבוצית ודאגה לאינטרסים של-
הקיבוצים.
חיזוק המעורבות בחברה הישראלית.-

2001. תקציב התנועה הקיבוצית 7
תקציב התנועה הקיבוצית הונח על שולחן המזכירות הפעילה, טרם הגשתו,
בראשית השבוע הבא לאישור מועצת התנועה. המזכירות אישרה את ההצעה.
מזכירי התנועה פנו לחברי המזכירות, שהם בתפקידי ראשי אגפים ומחלקות,
לעמוד באילוצי התקציב ולא לחרוג ממנו.


רן כוחןרשם:
נתן טל/גברי בר-גיל - מזכיריםמאשרים:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים