סיכום מזכירות פעילה של התק"מ - 25.3.2001
סיכום מזכירות פעילה של התק"מ - 25.3.2001


61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
03-6951195, פקס: 03-6925274טל:
maz@tlv.kba.org.ilדואל:

www.kibbutz.org.il אתר:25.3.2001סיכום מזכירות פעילה של התק"מ -


בעקבות פרשת הירצחו של רכז הביטחון של מנרה ביקור בקיבוץ מנרה -
ביישוב. עדיין קיימת שם אי-ודאותנתן טל, ניר מאיר והדסה ולנסיביקרו
ואי-בהירות רבה בהקשר לפרטי האירוע הקשה. נתן דיווח, כי בעקבות מקרה זה
נקבעו נהלים חדשים לגבי הבטחת כלי נשק במחסני הנשק של היישובים.

בעקבות נפילת פגזי מרגמה בקרבת היישוב ביקרו ביקור בקיבוץ נחל עוז -
דיווח, כי גם שר הביטחון ביישוב ונפגשו עם נציגי מזכירותו. נתןנתן, הדסה ויואל
ויוסי ורדי הגיעו סמוך לאירוע. בעקבות הביקור התקיים בתנועה דיון
, שבו נדונו מספר נושאים לטיפול בהמשך. נציגי אגףיוסי ורדי ובאריבהשתתפות
הרכזים המופקדים על אזור שער הנגב קיבלו דיווח מלא על הפעילות הנ"ל.

הודעת דוד דרומולביץ' על הצגת מועמדותו ליו"ר הזמני של
לבקשתו של דוד הוא זומן לישיבת המזכירות הפעילה ובה הודיע"העבודה" -
ולהציג את מועמדותו למשרת היו"רשמעון פרסעל החלטתו להתמודד מול
, דיווח למזכירות על שיחהנתן טלהזמני של מפלגת "העבודה". מזכיר התנועה,
מוקדמת עם דוד, שבה הודיע לו כי:
אין לתק"ם שום כוונה להתמודד על תפקיד זה.א.
אין הוא יכול לשלול את זכותו של חבר הרוצה להציג את מועמדותו לתפקידב.
באופן פרטי.
בעקבות הדיון, שהתקיים בהמשך, סיכמה המזכירות את החלטתה:
המזכירות הפעילה של התק"ם שמעה את הודעתו האישית של דוד.
המזכירות אינה רואה עצמה כגוף האמור להחליט, במקרה זה, על תמיכתה
במתמודד זה או אחר אף שאינה שוללת, עקרונית, זכותם של חברים להתמודד
על תפקידים ומשרות מחוץ לתנועה הקיבוצית.
המזכירות קובעת, כי כל החלטה על נציגות של התנועה הקיבוצית לבחירה
במוסדות המפלגה טעונה תחילה אישור של מזכירות "מחוז הקיבוצים".

מכירת חצ"ב
כי פעילות חצ"ב הופסקה ,אורי גלעדבהמשך לדיווחים, שנמסרו כבר בעבר, מסר
לחלוטין ואין כל כוונה לחדש את פעילותה. נכון להיום, לחברה הפסדים בסך
לאחרונה התברר, כי ישנו גורם חיצוני, שמעוניין לקנות את. ש"ח350,000כ-
. ש"ח30,000החברה תמורת סכום של
הוחלט:
המזכירות הפעילה מאשרת את מכירת חברת חצ"ב. א.
החלטה זו טעונה גם אישור המזכירות הרחבה. ב.

הנהלת "תואם מפעלים, אגש"ח בע"מ"
המזכירות הפעילה מאשרת להציע לאסיפה הכללית של האגודה הנ"ל את
רבקה יקיר; שרול בן-יעקב; עזיהחברים הבאים, כמומלצים לוועד ההנהלה:
.טלר; אורי גלעד; מנחם רזניק

מינוי גידי כהן כחבר בדירקטוריון מפעל "בלוקל" (רביד)
(רכז אזורי-כלכלי מטעם גידי כהןהמזכירות הפעילה של התק"ם ממנה את
התק"ם) כחבר בדירקטוריון של מפעל "בלוקל" (קיבוץ רביד). המינוי מתבסס על
:) בהסכם בין קיבוץ רביד לבין התק"ם הקובע2ב(5סעיף
"אדם שימונה יוחלף בהוראת התנועה ובשיקול דעתה הבלעדית".

"בית זרובבל" - אישור מכירה
190 ממוקם בפתח תקווה, כמועדון בבניין דירות. שטח המועדון כ-"בית זרובבל"
. אך אלו לא הגיעו לידי סיום, בעבר נעשו מספר ניסיונות למכור את הנכס.מ"ר
כולל,$ 180,000 הציעה מפלגת העבודה עבור הנכס האמור סכום בסך ,לאחרונה
, גזברית התק"ם, ממליצה למזכירות לאשר את המכירה.רבקה יקיר .מע"מ
הוחלט:
המזכירות הפעילה מאשרת את מכירת הנכס האמור, כפוף לכל הביטחונות
המקובלים.

בוררות "ערדום"
דיווח לחברי המזכירות, כי נכון להיום, מפעלי "ערדום" עומדים עלאורי גלעד
דעתם לקיים הליך בוררות מול "קרן התק"ם". בעניין זה קיבלה המזכירות
הפעילה של התק"ם את ההחלטות הבאות:
המזכירות מאשרת קיום בוררות עם "ערדום" בתנאי ש"ערדום" יצהיר-
ויתחייב מראש, כי אם יזכה בבוררות בהכרה בחוב כלשהו, יישאר החוב רשום
בספרי "קרן התק"ם בע"מ".
הקרן תשלם ל"ערדום" רק אם וכאשר יהיו לה מקורות נזילים.-
כמו כן, "ערדום" יתחייב, שלא לפעול כנגד "קרן התק"ם" בכל ערכאה-
שיפוטית על מנת לממש נכסים בלתי נזילים, לרבות הוצאה לפועל, כינוס ופירוק.
המזכירות נותנת הסכמתה למינוי ד"ר אריאל הלפרין כבורר.-
הוצאות הבוררות יתחלקו שווה בשווה בין שני הצדדים לבוררות. -

הנה"ח תק"ם
המזכירות מחליטה לשלב את פעילות הנה"ח של תאגידי "בית התק"ם" עם -
פעילות הנה"ח של תאגידי "קרן התק"ם" (ביצוע ע"י מקור חיצוני), באחריות
ניהולית ומקצועית אחת.
לצורך כך, מחליטה המזכירות הפעילה על הפסקת פעילותה של מח' הנה"ח של -
תאגידי "בית התק"ם".
החלטה זו מתקבלת מתוך מודעות לקושי ולכאב האישי, שנגרם לעובדי -
המחלקה עם הפסקת פעילותם רבת השנים בתק"ם. עם זאת, ההכרח להגביר
חיסכון בתקציב התנועה (חיסכון מוכח של כחצי מיליון ש"ח בשנה) והצורך לייעל
את עבודת הנה"ח ולהתאימה לתנאי פעילות התנועה במתכונתה הנוכחית,
מחייבים בנקיטת מהלך זה.
לקיים מו"מ עם שרול ונתן טל,רבקה יקירהמזכירות הפעילה מסמיכה את -
עובדי המחלקה, תוך עמידה על מלוא זכויות העובדים המוקנות להם על פי חוק.
בהתייחס לאפשרות לשלם לעובדים פיצויים מוגדלים, מעבר לזכאותם עפ"י -
חוק ומתוך כוונה להגיע עמם להסכמות בדרך של מו"מ ולא בדרך של התדיינות
משפטית, מסמיכה המזכירות את צוות המו"מ להסכים לתשלום פיצויי פיטורין
, ועוד תשלום לעובדים על מרכיבים כספיים נוספים25%מוגדלים בשיעור של
אשר יסייעו לעובדים המפוטרים להתמודד עם המצב החדש אליו נקלעו, בעקבות
.החלטת המזכירות
לאישורכל ההסכמים עם העובדים על גובה הפיצויים המוגדלים יובאו -
המזכירות הפעילה.

2001תקציב התק"ם/התק"צ -
.1.4.2001יוכן ויוגש, בתיאום עם הקבה"א, לישיבת המזכירות הרחבה ביום א',מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים