סיכום מזכירות הקבה"א - 25.3.2001
סיכום מזכירות הקבה"א - 25.3.2001


61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
03-6951195, פקס: 03-6925274טל:
maz@tlv.kba.org.ilדואל:

www.kibbutz.org.il אתר:25.3.2001סיכום מזכירות הקיבוץ הארצי -


בחירת דירקטורים לגבעת חביבה
המזכירות אישרה את בחירתם של רני טריינין, עופר סלע, איריס פרבדמן ואלי
נצר כדירקטורים חדשים לגבעת חביבה.

הרחבת מועדון צוותא
אריק הוך, מנכ"ל חבצלת, נתן דיווח על הרחבת צוותא ולבניית אולם נוסף
(קולנוע לימור לשעבר). הפרויקט מתאפשר בעקבות מענק, שהתקבל מ"קרן חזן"
ובתמורה לו ייקרא האולם החדש על שמו של חזן ותתאפשר במקום פעילות של
ותיקי מפ"ם ומרצ.

בקריאה שנייה ושלישית2001אישור תקציב
ש"ח ,אך מבקשת להבהיר650 המזכירות מברכת על הירידה של מס החבר ל-א.
לקיבוצים, שבשנים הקרובות תתקשה להוריד את המס מעבר לכך עד שיגויסו
מקורות חיצוניים נוספים לפעילות.
יש לשאוף בשנים הקרובות למצב, שבו מסי הקיבוצים מכסים את הפעילותב.
הישירה של התנועה והפעילות הציבורית ממומנת בעזרת חבצלת ומקורות
נוספים.
, שהוגש ע"י ועדת2001 המזכירות מציעה למועצת הקבה"א לאשר את תקציב ג.
התקציב.

- המשך הדיוןמרצסיכום הפגישה עם יו"ר
המזכירות מציעה לקראת הפגישה עם יו"ר מרצ, חה"כ יוסי שריד, שתיערך
לאפריל להעלות שלוש נקודות מרכזיות לדיון:1במועצת הקבה"א ב-
הקבה"א מצפה ממרצ להיות המפלגה, שדואגת ושומרת על האינטרס שלא.
הפריפריה ככלל והקיבוצים בפרט וזאת מעצם היותה בית פוליטי לחברי
הקבה"א.
הקבה"א רואה עצמו שותף בכיר במרצ ומבקש למצוא את הדרכים לתת לכךב.
ביטוי.
הקבה"א מביע שאט-נפש מהתרבות, שחדרה למרצ לאחרונה וקורא להנהגתג.
המפלגה לעשות כל שנדרש לעקרה מהשורש ולחזור לתרבות הפוליטית הנכונה
בתוך המפלגה, כמי ששואפת להיות האלטרנטיבה האמיתית לתרבות הפוליטית
המשתרשת בשאר המפלגות.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים