סיכום מזכירות פעילה מס' 11 של התנועה הקיבוצית - 18.3.2001
סיכום מזכירות פעילה מס' 11 של התנועה הקיבוצית - 18.3.2001


61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
03-6951195, פקס: 03-6925274טל:
maz@tlv.kba.org.ilדואל:

www.kibbutz.org.il תר:18.3.2001 של התנועה הקיבוצית - 11סיכום מזכירות פעילה מס'


נתן טל; גברי בר-גיל; שרול ב-י; אברי דביר; מאשה סאמרס; יואלמשתתפים:
מרשק; יוסי בן-שאול, חמי סל; רבקה יקיר; יונה פריטל; יגאל סלע; גיורא
מסד; רן כוחן; עינת נעמן; הדסה ולנסי; יהודה מרלא; סלסו גרברז; ניר מאיר;
אורי גלעד; יגאל צחור; חיים חכים; מוטל בוגומולסקי; נגה בוטנסקי.
עליזה בורנשטיין; מאיר שחר; עו"ד אורית נוקד; עו"ד מיכי דרורי;משקיפים:
עפר קול.
עמוס כרמל (עין השופט); ענת לביד (מגידו); שריטה אפשטייןמוזמנים:
(אלונים); מירה אשל (חצור); פיני לויתן (משמר השרון); גרשון וילן (נגבה);
מרטין בן מורה (נירים); רענן שריר (מנכ"ל רשת "עמל").
ח"כ אבו וילן; רוסי וגשל.חסרים:

- מזכיר התנועה הקיבוצית. נתן טל ישב בראש הישיבה:

על סדר היום:
ישראל אלקבץ ז"ל - דברים לזכרו..1
.11.3.2001 - 10אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' .2
חופשה מרוכזת - חול המועד פסח. .3
מח' החינוך - דו"ח מעקב - מבקרת התנועה..4
ועדת חינוך - תוכנית עבודה..5
חינוך ברוח "הומניזם ישראלי" - הצעת מרטין בן-מורה..6
פניית רשת "עמל" - צירוף בתיה"ס התיכוניים-אזוריים לרשת..7

ישראל אלקבץ ז"ל דברים לזכרו .1
ישראל אלקבץ וטושי לאור,בסוף השבוע היוצא נספו שני חברי תל קציר,
בתאונת דרכים מחרידה ליד צומת צמח בעמק הירדן. נתן טל פתח את ישיבת
, מי שכיהן ב"איחוד" כרכזלישראל אלקבץ ז"להמזכירות בדברי הספד קצרים
מח' חינוך ומאוחר יותר שימש כמזכיר הפנים הראשון, עם יסוד התק"ם. נתן ציין
בדבריו את היותו של ישראל איש התנועה בכל רמ"ח אבריו ואת תרומתו הרבה
לקיבוצו ולהקמת המכללה האקדמית האזורית של עמק הירדן, אותה המשיך
לנהל עד יום מותו. נתן ביקש להעביר למשפחה ולקיבוץ תל קציר את ניחומי
מזכירות התנועה והדגיש, כי מותו הוא אבדה גדולה לקיבוצו, לאזורו ולתנועה
כולה.

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.2
. להלן מספר2001 למרץ 11 מ-10אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס'
:תיקונים לאמור בפרוטוקול הישיבה הקודמת
המזכירים הודיעו על הנחייתם למינויים עתידיים שלנוהל גיוס פעילים -
פעילים: בחירת פעיל לתנועה תיעשה על בסיס כישורים, תוך לקיחה בחשבון של
.) בין התנועות לשעבר60-40%שיקולים נוספים וחתירה לשמירת יחס סביר (
. יפורסם על כך מראש,במקרים בהם יוחלט לגייס לפי "מוצא" תנועתי
מזכירות התנועה הקיבוצית תמשיך ותעודדב' - "הזרם השיתופי" - 3סעיף
פעילותם של מעגלים רעיוניים שונים בתוכה ותקנה להם את הכלים הנדרשים
לפעילות זו. כל זאת, מתוך הבנה משותפת, כי התנועה בלבד מהווה את "מקור
הסמכות" לפעילותם, הכל במסגרת יכולתה הכספית והנורמות הנהוגות בתנועה.
המזכירות הפעילה תקיים הידברות שוטפת עם ד' - "הזרם השיתופי" -3סעיף
חברי "הזרם השיתופי", באמצעות צוות שיורכב מאגפי החברה, הכלכלה
והרכזים, במטרה לכלול את הכלים השיתופיים כך, שיהוו חלק מ"סל ההצעות"
העומדות לרשות הקיבוצים. במפגשים אלו ייקבעו גם הדרכים להעמיד כלים אלו
לרשות הקיבוצים.
המזכירות הפעילה מדגישה, פעם נוספת, אתה' - "הזרם השיתופי" - 3סעיף
השיתופי" מדיניותה להיות פתוחה לכלל הדעות בתנועה וקוראת לקיבוצי "הזרם
למצות את חילוקי הדעות בתוך התנועה, טרם שהם מחפשים "סעד" מקרב
גורמים חוץ-תנועתיים.

חול המועד פסח - חופשה מרוכזת.3
) ייצאו כל פעילי התק"ם,9-12/4בחול המועד פסח (ימים שני עד חמישי,
במהלך החופשה. ימים4הקבה"א והתנועה הקיבוצית לחופשה מרוכזת של
ראשי האגפים.המרוכזת ייערכו עבודות שיפוץ רחבות היקף ב"בית התנועה"
.פעיליהם/ומחלקות התנועה יודיעו על כך לעובדיהם

. מח' החינוך - דו"ח מעקב מבקרת התנועה4
מבקרת התנועה, עליזה בורנשטיין ומאיר (פוגה) שחר, הניחו על שולחן המזכירות
דו"ח מעקב על דו"חות הביקורת, שנערכו בכל מדורי המחלקה הנ"ל בשנים
ההמלצות שניתנו ברמת האחריות. הדו"ח בדק את יישום ההמלצות.1997-8
.הטיפולית של המחלקה אכן בוצעו אחת לאחת
לדברי המבקרים, טרם בוצעו ההמלצות, שיישומן הוטל על התנועות:
הגדרה מחדש את המבנה הארגוני למערכת החינוך, במסגרת התנועה.-
מציאת "שפה משותפת" בין גזברי התנועות. -
מיסוד מסגרות לשיתוף פעולה בין חטיבות ומחלקות, כדי למנוע חיכוכים -
וכפילויות.
סוכם:
מח' החינוך תגבש הצעה למבנה ארגוני, שיענה לחלוקת היעדים בין עבודת מטה
של מערכת החינוך ובין מערך ההדרכה המתפתח.
המזכירות מטילה על גזברי התנועה לסכם את דרכי ההתחשבנות הכספית בגין
פעולות המח' בעבר וכן לקבוע נהלי התחשבנות ברורים ושקופים מעת איחוד
התנועות ואילך.

. מחלקת החינוך - תוכנית עבודה5
, רכזת מח' החינוך בתנועה הקיבוצית, הציגה את תוכנית העבודהיונה פריטל
הרב-שנתית של המחלקה. במסגרת זו הוצג מודל העבודה הייחודי, שנבנה
במחלקה המשלב עבודת מטה ושטח. צוות ההדרכה המיומן והמקצועי מגבש,
בשיתוף עם אנשי המטה, את החשיבה והכלים למימוש הייעוד המרכזי של
המחלקה: פיתוח מערכות החינוך הקיבוציות כמערכות מקצועיות, ייחודיות,
יעילות, איכותיות וערכיות.
גם, לצד רשתות ההדרכה, תקנים) ומפעילה20 אנשי צוות (כ-36המחלקה מונה
.יסודיים והיסודיים וכן סדנאות למנהלי בתי הספר-רשתות של בתיה"ס העל
מחצית מתקציב המחלקה מקורו בפעילויות ההדרכה ובתשלום ישיר
220מהקיבוצים. מחציתו השנייה מתקבלת מהמס התנועתי. נכון להיום, כ-
יונה סקרה בדבריה.קיבוצים מודרכים ע"י פעילי המחלקה באופן קבוע ומתמשך
את השינויים החיוביים, שחלו בשנים האחרונות ב"תרבות הארגונית" של
המחלקה והדגישה, כי כל רכז מדור אחראי באופן מלא על תקציב מדורו וכי
יונה שבה.עיקר תקציבי המחלקה נובעים מהפעילות, שהיא עצמה מחוללת
וחזרה על הקשיים הנערמים בדרכה של המחלקה בעבודה השוטפת מול גזברי
.התנועות
: הציבה המחלקה את היעדים הבאים2001כיעדי
התמקדות בהדרכה מקצועית לצוותי חינוך בקיבוצים הנמצאים בתהליכי -
הפרטה עמוקה.
הרחבת הפעילות והמעורבות בחברה הישראלית, באמצעות צוותי ההדרכה-
ובשותפות עם רשתות וארגונים בעלי עניין.

המדור לקליטת נוער במח' החינוך - דיווח פיני לויתן:
פיני לויתן (משמר השרון) סקר את פעילות מדורו ודיווח, כי נכון להיום מצויים
54 מדובר ב-. חניכים וחניכות המלווים ע"י המדור1,400-בתנועה הקיבוצית כ
מאמל"ט, קבוצות נעל"ה מחמ"ע:קבוצות בתנאי פנימייה מלאה. ביניהן
המדור, בנוסף לאלו.ולאחרונה גם קבוצת נעל"ה ראשונה מדרא"פ ומאתיופיה
בבתי ספר יסודיים וחט"ב של נערים ונערות, חניכים בפנימיות יום300מטפל בכ-
.יוצאי העדה האתיופית
64לקראת שנה"ל תשס"ב המדור ערוך לקלוט קבוצות נוספות ולהגיע לכלל
חניכים400קבוצות נוער בתנועה הקיבוצית, בתנאי פנימייה מלאים ועוד כ-
פיני דיווח על ביקוש רב לקבוצות האמורות. נכון להיום, לא ניתן.בפנימיות יום
לממש את רצון כל הקיבוצים המעוניינים לקלוט, בעיקר עקב מחסור בחניכים
מכל אחת מהקטגוריות.

סיכום הדיון על מח' החינוך:
עקב אילוצי זמן לא הגיע הדיון למיצוי מלא וכן לא התאפשר לחלק מרכזי
המדורים במחלקה להציג את פעילותם, לרבות תוכניות העבודה של המדורים
השונים לשנה הקרובה ולהמשך.
סוכם:
רכזת המחלקה והצוות יכינו דיון נוסף/המשך על השאלות המרכזיות הנוגעות
לעבודת המחלקה לאור "החזון", שהציבה לעצמה.
נושאי הדיון יובאו לדיון נוסף במזכירות הפעילה.

. חינוך ברוח "הומניזם ישראלי"6
(נירים) הציג בפני המזכירות הפעילה את הצעת מית"ר (המכללהמרטין בן מורה
ליהדות כתרבות), שעניינה: חינוך ברוח "הומניזם ישראלי". מרכיבי התוכן של
שלום; צדק חברתי;: עוסקים ב, לפי ההצעה,21-ההומניזם בישראל, במאה ה
.יהדות כתרבות; שוויון ערך האדם
לדברי מרטין, בתנועה הקיבוצית קיימת פריסה גיאוגרפית של בתי ספר רבים
בעלי אוריינטציה דומה ובין מטרותיה המוצהרות של התנועה הקיבוצית:
מעורבות בחברה הישראלית. שילוב זה מאפשר חיבור בין פעילות חינוכית
ממשית ובין העברת מסר ערכי ייחודי המשפיע על התהוות התרבות הישראלית
העכשווית.
בהתאם ל"רציונל" הזה מציעה ההצעה, כי הצגת הנושא: חינוך ברוח "הומניזם
ישראלי" תיעשה באופן מודולרי. כל בי"ס יחליט על אימוץ חלקים שונים של
מרכיבי התוכן המותאמים לצרכיו. מרטין מציע גם, כי הגיבוי הכלכלי למימוש
ההצעה יהיה דרך "קרן חבצלת" ומח' החינוך התנועתית ואילו גיבוש הגיבוי
החינוכי יתבצע דרך מח' החינוך וצוות היגוי רחב, שייקבע לעניין זה.
סוכם:
רכזת מח' החינוך, יונה פריטל, תגבש יחד עם מרטין בן-מורה ופעילי תנועה
נוספים הצעה הנוגעת לבניית רשת חינוך הומניסטי ישראלי ותביא את
המלצותיה בפני המזכירות הפעילה.

צירוף בתיה"ס התיכוניים-אזוריים לרשת. פניית רשת "עמל" - 7
רענן שריר, מנכ"לבהקשר ובהמשך לדיון על מח' החינוך שבה ועלתה פנייתו של
, לצירוף בתי הספר התיכוניים-אזוריים של התנועה ההתיישבותיתרשת "עמל"
לרשת. נכון להיום, עיקר עיסוקה של הרשת היא בניהול בתי ספר הן ברמה
האדמיניסטרטיבית והן ברמה הפדגוגית. לדבריו של רענן שריר, בתי הספר של
התנועה ההתיישבותית ייצאו נשכרים מצירוף זה, שיש בו הן יתרונות לגודל והן
יתרונות להתמחות. רשת "עמל" מוכנה להתחייב לשמר את הייחודיות של בתי
הספר ההתיישבותיים, בהתאם למדיניות התנועות ורצונות הבעלים וכן לאגד את
בתיה"ס המצטרפים, כחטיבה עצמאית, במסגרת המינהל לפדגוגיה של הרשת,
תוך העמדת המערכות התומכות - פדגוגיה; פיתוח; השתלמויות; ניהול משאבי
אנוש; רכז ותחזוקה וניהול כספי לרשות בתיה"ס המעוניינים.
(נגבה) התבקש ע"י מזכירי התנועות ויונה פריטל לעשות עבודת בדיקהןגרשון ויל
ראשונית בהתייחס להיתכנות הצעת "עמל". לאחר בדיקה שערך גרשון ממליץ
באופן חיובי ומציע, כי ראשי בתי הספר האזוריים וכן ראשי המועצות האזוריות
ייכנסו לבדיקות עומק של ההצעה. לדבריו, ראוי שגם התנועה תהיה מעורבת
בבדיקה הן ברמה הארגונית-אדמיניסטרטיבית והן ברמה הערכית-אידיאולוגית,
ככל שהדבר יסייע להגברת מעורבותה של התנועה בחברה הישראלית. גם חברים
נוספים, שנטלו חלק בדיון, הביעו תמיכתם למתן גיבוי ותמיכה בבדיקת
האפשרויות הנובעות מהצעת רשת "עמל".
סוכם:
המזכירות הפעילה מחליטה על הקמת "צוות בדיקה", שבו יקחו חלק: נציגי
המח' לחינוך; ראשי מועצות אזוריות ומנהלי בתי ספר בהתיישבות. הצוות יבחן
לעומק את הצעת רשת "עמל" ויגיש, עד סוף חודש מאי ש.ז., הצעותיו לשיתוף
פעולה עם "הרשת", לרבות האפשרויות להיות משולבים ברמה התנועתית,
בניסוח המטרות, בהגדרת הכלים ובשיתוף בניהול של הרשת.
ייעשה מאמץ לקיים "פיילוט", שיערב מספר בתי ספר בהתיישבות, כבר בשנת
הלימודים הבאה.


רן כוחן רשם:
- מזכיריםנתן טל/גברי בר-גיל מאשרים:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים