סיכום מזכירות פעילה מס' 10 של התנועה הקיבוצית - 11.3.2001
סיכום מזכירות פעילה מס' 10 של התנועה הקיבוצית - 11.3.2001


03-6951195, פקס: 03-6925274טל: , 61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
www.kibbutz.org.il אתר: maz@tlv.kba.org.ilדואל:

11.3.2001 של התנועה הקיבוצית - 10סיכום מזכירות פעילה מס'


נתן טל; גברי בר-גיל; שרול ב-י; אברי דביר; מאשה סאמרס; יואלמשתתפים:
מרשק; יוסי בן-שאול, חמי סל; רבקה יקיר; יונה פריטל; רוסי וגשל; גיורא
מסד; רן כוחן; עינת נעמן; הדסה ולנסי; יהודה מרלא; ח"כ אבו וילן; ניר
מאיר; אורי גלעד; יגאל צחור; חיים חכים; מוטל בוגומולסקי.
עליזה בורנשטיין, עו"ד אורית נוקד; עו"ד מיכי דרורי; עפר קול.משקיפים:
אנשי "הזרם השיתופי" - אלישע שפירא; אלדד בן-ארי; ניצן פלדמן;מוזמנים:
אלי ברגמן.
סלסו גרברז; נגה בוטנסקי; יגאל סלע.חסרים:

על סדר היום:

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.1
.2001 פברואר 11 מ-9אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס'

דיווח - בין ישיבה לישיבה.2
. יתקיים "יום פעילים" - סיור לימודי במגזר הערבי-20/3ב-"יום פעילים" -
גיל קרא לכל הפעילים לקחת חלק בסיור, כמהלך המכוון גם לגיבוש-גברי בר
פנימי של פעילי התנועות לשעבר. האחריות לסיור: יוסי בן-שאול.
יתקיים בגבעת חביבה כנס,22/3 ביום חמישי, כנס ארצי "הזרם השיתופי" -
. הכנס פתוח לכל המעוניינים.ארצי של "הזרם השיתופי"
, בהקשר לכך. ב"ליאונרדו"27/3 ייערך ביום שלישי, יום עיון "סיווג הקיבוץ" -
עו"ד דידי לחמן-מסר,מסרו המזכירים על פגישה שהתקיימה לאחרונה עם
משנה ליועץ המשפטי לממשלה. עו"ד לחמן-מסר הציעה להקים "ועדה
ציבורית", שתכלול נציגות בכירה של התנועה, רשם האגודות, משרד המשפטים,
מס הכנסה, הביטוח הלאומי ומינהל מקרקעי ישראל, כדי לדון במשותף בשורה
הגדרתשל סוגיות הנובעות מ"מצבים שונים", שבהם נמצאים כיום הקיבוצים.
של הוועדה היא לאפשר לכל אחד מהקיבוצים לקיים את אורחות חייהםייעודה
עפ"י רצונם ומבלי שייפגעו ויאבדו מזכויות העבר שלהם, זאת ע"י תקנות סיווג
והסדרים מוסכמים. המזכירים מסרו, כי כל מהלך הקמת "הוועדה הציבורית"
אמור להיות בהתייעצות עם ראשי התנועה ומתוך הבנה משותפת, כי עד אשר
יסתיימו הליכי עבודת ועדה זו לא ייעשה כל מעשה בשטח, שעלול לגרום לפגיעה
בקיבוצים. מזכירי התנועה מסרו גם, כי ישאפו לכך, שהתנועה הקיבוצית תהיה
בהרכב דומיננטי בתוך הוועדה האמורה.
המזכירים הודיעו על הנחייתם למינויים עתידיים שלנוהל גיוס פעילים -
פעילים: בחירת פעיל לתנועה תיעשה על בסיס כישורים, תוך לקיחה בחשבון של
לכל אחת40%שיקולים נוספים וחתירה לשמירת יחס סביר ('רצפה' של
מהתנועות) בין התנועות לשעבר.
הצעת הצוות, שעסק בנושא ("ועדת שגיא") תוצג בסוף שבוע זהשכר פעילים -
בפני המזכירים והגזברים. לאחר הערות ותיקונים יובא הנושא כולו לדיון
במזכירות הפעילה וביתר המוסדות הסטטוטוריים.

בהשתתפות: אלישע שפירא; אלדד בן-ארי; ניצן "הזרם השיתופי" - .3
פלדמן; אלי ברגמן
המזכירות הפעילה קיימה דיון רחב בהשתתפות מספר נציגים, חברי מזכירות
"הזרם השיתופי". מטרת הדיון היתה לעמוד על הדרכים, שבהם ניתן לקיים
ולתת ממשות להחלטות ועידת התנועה לקיים תנועה קיבוצית פלורליסטית,
יוכלו לפעול מעגלים רעיוניים שונים ("הזרם השיתופי", "הקיבוץשבמסגרתה
המתחדש" ואחרים).
מרבית הדוברים הדגישו את הצורך לקיים דיאלוג מתמיד וקבוע, תוך הקניית
כלים תנועתיים המאפשרים פעילות שכזו. הדוברים שללו כל מהלך, שנועד למסד
"גופי פעולה חוץ תנועתיים" והדגישו את רצונם לראות בתנועה את "מקור
הסמכות" לפעילותם של המעגלים השונים.

סוכם:
מזכירות התנועה רואה את עיקר ייעודה, לעת הזו, לחזק ולשקם את קיבוציה,
בעיקר את אלו הנמצאים במשבר ובסכנת הישרדות.
התנועה תמשיך ותעודד פעילותם של מעגלים רעיוניים שונים בתוכה ותקנה להם
את הכלים הנדרשים לפעילות זו מתוך הבנה משותפת, כי היא זו בלבד מהווה את
"מקור הסמכות" לפעילותם, הכל במסגרת יכולתה הכספית והנורמות הנהוגות
בתנועה.
מזכירות התנועה קוראת לקיבוצים החזקים והמבוססים, מכל המעגלים, לאמץ
ולסייע לקיבוצים המבקשים להסתייע בניסיונם ובכישוריהם של קיבוצים אלו
(דוגמת בארי-נחל עוז; כפר עזה-ניר עם ועוד).
המזכירות הפעילה תקיים הידברות שוטפת עם חברי "הזרם השיתופי",
באמצעות אגפי החברה, הכלכלה והרכזים, במטרה לכלול את הכלים
השיתופיים, כך שיהוו חלק מ"סל ההצעות" העומדות לרשות הקיבוצים.
במפגשים אלו ייקבעו גם הדרכים להעמיד כלים אלו לרשות הקיבוצים.
המזכירות הפעילה מדגישה, פעם נוספת, את מדיניותה להיות פתוחה לכלל
הדעות בתנועה וקוראת למזכירות "הזרם השיתופי" למצות את חילוקי הדעות
בתוך התנועה, טרם שהם מחפשים "סעד" מקרב גורמים חוץ-תנועתיים.


רן כוחןרשם:
מזכיריםתן טל/גברי בר-גיל - מאשרים: נמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים