סיכום מזכירות פעילה מס' 9 של התנועה הקיבוצית - 11.2.2001
סיכום מזכירות פעילה מס' 9 של התנועה הקיבוצית - 11.2.2001


03-6951195, פקס: 03-6925274טל: , 61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
www.kibbutz.org.il אתר: maz@tlv.kba.org.ilדואל:

11.2.2001 - 9סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית מס'


. הודעת ההתפטרות מהכנסת של ח"כ אלי גולדשמידט1
המזכירים דיווחו על מספר ניכר של פניות חברי קיבוצים, שהגיעו אליהם במהלך
סוף השבוע ובהן תביעה להפעיל על אלי לחץ לחזור בו מהחלטתו. גם המזכירים
שוחחו עם אלי ולדבריהם, נכון לעתה, הוא נחוש מאוד בהחלטתו להתפטר מן
הכנסת ולפרוש מהחיים הפוליטיים.
:בתום הדיווח קיבלה המזכירות הפעילה החלטה בנוסח הבא
"מזכירות התנועה מבינה את הרגשתו ותחושותיו של ח"כ גולדשמידט, שהניעו
אותו לקבל את ההחלטה שקיבל. עם זאת, בהיותו נציגה הנאמן של התנועה
הקיבוצית בכנסת, פונה אליו מזכירות התנועה וקוראת לו לחזור מהודעת
ההתפטרות שלו. גם התנועה הקיבוצית וגם עם ישראל זקוקים לנציג ציבור
מעולה כמו אלי גולדשמידט בכנסת".

. סיכום מערכת הבחירות2

ח"כ ענת מאור; דוד דרומולביץ; פסח האוספטר; אילן רגב; אלדדבהשתתפות:
שלם; חנוך בארי; חיים(ג'ומס) אורון.

כל הדוברים ציינו בהערכה את עבודת המטה המשותף ל"העבודה" ומרצ, תוך
ציון שורה של נקודות הטעונות בדיקה ושיפור, למקרה של מאבקים משותפים
בבחירות עתידיות. לציון חיובי במיוחד זכו בני תנועות הנוער, שפעלו במסגרת
"מטה החולצה הכחולה". נוכחותם בשטח הורגשה במידה רבה יותר מאשר "נוער
עבודה" ו/או "נוער מרצ". ככלל, הובעה המשאלה, כי הוועדה הפוליטית
המשותפת תכין מעין "תיק מגרה", לבחירות בעתיד, בכל הקשור לכ"א;
אמצעים; תקציבים; תוכניות פעולה. חלק מן הדוברים, בתוכם מזכירי התנועה,
הביעו תרעומת על כך, כי לא ניתן לתנועה הקיבוצית להשתתף בעיצוב תכני
מאבק הבחירות וכי ראו בה, לכל היותר, "פקודים" המקבלים הוראות מגבוה
סוכם:ואמורים לבצעם. בסיומו של הדיון

המזכירות הפעילה מביעה הערכה ותודות למטה הקיבוצי על עבודתו המסורה
ועל הצלחתו לעמוד בכל המטלות, שהוטלו עליו ע"י המטה המרכזי.
המזכירות הפעילה שולחת הערכתה המלאה לפעילי תנועות הנוער ולאלפי בני
הנוער מהנוע"ל, השוה"צ ומחנות העולים, שפעלו במסירות ובשיתוף פעולה,
במסגרת "מטה החולצה הכחולה".
המזכירות הפעילה מטילה על הוועדה הפוליטית לקיים דיון נוסף בלקחים
ובמסקנות מבחירות אלו, כפועל יוצא מן הניסיון החיובי להפעלת מטה משותף
לשתי המפלגות.
לעת בחירות בעתיד, מזכירות התנועה תובעת מהנהגות המפלגות לשלב את
פעילי התנועה הקיבוצית בעיצוב התכנים והמסרים של הקמפיין. כמו-כן, רואה
עצמה מזכירות התנועה, כמי שאמורה לקחת חלק פעיל בניסיון להקים גוף
פוליטי סוציאל-דמוקרטי רחב.
המזכירות הפוליטית המשותפת תקיים תיאום קבוע בניסיון לגשר, עד כמה
שניתן, על חילוקי דעות פוליטיים ובמטרה להבטיח, כי מחלוקות אלו ייפתרו,
תוך הבנה והתחשבות מקסימליים בעמדות שני הצדדים.
מזכירות התנועה קוראת לבטל לאלתר את "חוק הבחירה הישירה".

. שיוך הדירות ע"ש החברים3
קריאה שנייה לקראת הדיון במועצת התנועה הקרובה
המזכירות הפעילה אישרה את הצעת ההחלטה הר"מ לקראת הבאתה לדיון
: להלן נוסח הצעת ההחלטה.(18.2.01)ולהחלטת מועצת התנועה השנייה
במסגרת כלל הדיונים המתקיימים בתנועה בנושאי חיזוק הביטחון האישי של
חבר הקיבוץ מאשרת מועצת התנועה הקיבוצית פתיחת הליכים, אשר יאפשרו
בעתיד שיוך דירות ע"ש חברי הקיבוצים, תוך שמירה על קיום הקיבוץ לדורותיו
והקפדה, כי מהלכים אלו לא יפגעו בקיבוץ, שלא יירצה בהם.
מזכירות התנועה תהיה אחראית לטיפול התנועתי בנושא. לשם כך יפעל מטה,
אשר ירכז את מכלול הפעולות הנדרשות לצורך העניין. המטה יפעל בכפוף
למזכירות התנועה ולהחלטותיה.
המטה יציע ויטפל בכלל המודלים השונים לנושא שיוך הדירות ויעמיד לרשות כל
קיבוץ את מצבור הידע וההמלצות.
יוקם צוות תנועתי, אשר יבנה חלופות שונות לטיפול בחיזוק הביטחון האישי
לחבר.

. שונות4
. במסגרת זו יוזמנו כל חברי"יום האישה הבי"ל" - יתקיים 25.2.2001 ב--
המזכירות הפעילה למחזה "ליזיסטרטה".
בגליל התחתון.סיור מודרך ביישובי המגזר הערבי יתקיים - 13.3.2001 ב--
לסיור יוזמנו כל פעילי בתי התנועות. תוכנית הסיור תישלח בהקדם.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים